A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  經典選讀  如來藏法門


   BRedN.gif (104 bytes)  《大方廣如來藏經》 (99.06.16)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(2-1)-《佛說無上依經 》上卷 (99.06.20)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(2-2)-《佛說無上依經 》下卷 (99.06.25)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(3)--《大方等如來藏經》 (99.07.03)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏之真實境界與修證次第(1) (99.07.08)
   BRedN.gif (104 bytes)  殺近千人罪犯證悟阿羅漢之故事-如來藏法門另一章 (99.07.11)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏之真實境界與修證次第(2) (99.07.23)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(4-1)-《央掘魔羅經》 (99.07.23)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(4-2)-《央掘魔羅經》 (99.08.02)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(4-3)-《央掘魔羅經》 (99.08.14)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏之真實境界與修證次第(3) (99.09.01)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(5)--《佛說不增不減經 (99.09.15)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(6)--《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 (99.10.01)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏之真實境界與修證次第(4) (99.12.23)
   BRedN.gif (104 bytes)  從近代科學研究來闡述如來藏與如性之真實境界(1) (99.12.25)
    BRedN.gif (104 bytes)  從近代科學研究來闡述如來藏與如性之真實境界(2)  (100.01.11)
   BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(7)--《金剛三昧經》 (100.01.14)
    BRedN.gif (104 bytes)  如來藏法門(8)--如何修入本覺? (100.01.18)
   BRedN.gif (104 bytes)  從近代科學研究來闡述如來藏與如性之真實境界(3) (100.02.14)
    BRedN.gif (104 bytes)  從近代科學研究來闡述如來藏與如性之真實境界(4)  (100.04.30) 
   BRedN.gif (104 bytes)  從近代科學研究來闡述如來藏與如性之真實境界(5) (100.06.24)
    BRedN.gif (104 bytes)   

 


            [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]