A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  經典選讀  雜經典


   BRedN.gif (104 bytes)  佛說盂蘭盆經》 (100.11.15)
   BRedN.gif (104 bytes) 中陰身入三世前要能把握住當下 (100.11.30)
   BRedN.gif (104 bytes) 為什麼要去西方極樂世界? (101.03.12)
   BRedN.gif (104 bytes) 佛說聖法印經除滅自大無慢放逸禪定 (101.05.31)
   BRedN.gif (104 bytes) 抄寫讀誦《僧伽吒經》之功德!(1)  (101.09.20)
   BRedN.gif (104 bytes) 《僧伽吒經》      僧伽吒經電子書 (2012.12.04更新) (101.09.22)
   BRedN.gif (104 bytes) 抄寫讀誦《僧伽吒經》之功德!(2)  (101.10.02)
   BRedN.gif (104 bytes) 所有言說,皆是如來說 (101.11.06)
   BRedN.gif (104 bytes) 總釋陀羅尼義讚 (101.11.30)
   BRedN.gif (104 bytes) 彌勒菩薩已成如來再示現娑婆世界度化眾生 (101.12.28)
   BRedN.gif (104 bytes) 末世比丘尼復古持淨戒而修亦能成就阿羅漢道 (102.05.17)
   BRedN.gif (104 bytes) 塵沙諸佛出人中,所以處人世間當勤修行! (102.06.04)
   BRedN.gif (104 bytes)拔濟苦難陀羅尼經 (103.02.06)
   BRedN.gif (104 bytes) 千手千眼觀世音菩薩療病合藥經 (103.04.11)
   BRedN.gif (104 bytes) 《佛說護淨經》 (103.06.05)
   BRedN.gif (104 bytes) 富樓那尊者的智慧 (103.06.10)
   BRedN.gif (104 bytes) 《佛說如來智印經》 (103.09.09)
   BRedN.gif (104 bytes) 《菩薩處胎經三世等品第五》 (103.12.09)
   BRedN.gif (104 bytes) 《大方等大集經月藏分本事品》 (103.12.22)
   BRedN.gif (104 bytes) 《寂調音所問經》 (一名如來所說清淨調伏經) (104.01.03)
   BRedN.gif (104 bytes) 《佛說法身經》 (104.01.19)
   BRedN.gif (104 bytes) 修定不得起三疑,那跟錯邪師也不該起疑? (104.03.26)
   BRedN.gif (104 bytes) 當在家菩薩好還是出家菩薩好? (104.07.10)
   BRedN.gif (104 bytes) 佛為年少比丘說正事經 (104.11.10)
   BRedN.gif (104 bytes) 借假修真,成真化假的故事 (106.09.21)
   BRedN.gif (104 bytes)《佛說觀世音三昧經》 (110.07.23)

 


            [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]