A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  經典選讀--雜經典

       所有言說,皆是如來說!   


鈴木天山禪師是日本曹洞宗大本山永平寺六十九世貫首(住持),之前曾被派駐朝鮮京城之博文寺,做第一世住持。當此時他曾寫下墨寶:「所有言説 皆是如来説」留傳後世。後曹洞宗門人做祖師傳記者,不知其所依為何,所以說「出典は不明」,不知所言出自佛之何典籍。今將有此一說之經典之一,列出供參閱。

T228《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》云:如是我聞:一時,佛在王舍城鷲峯山中,與大苾芻眾千二百五十人俱,皆是阿羅漢——一切漏盡無餘煩惱,心善解脫、慧善解脫,如大龍王,諸有所作皆悉具足;捨彼重擔得大善利,盡諸有結正智無礙,心住寂靜已得自在——唯一尊者住補特伽羅,所謂阿難。

爾時,世尊告尊者須菩提言:「隨汝樂欲,為諸菩薩摩訶薩如其所應,宣說般若波羅蜜多法門。」

是時,尊者舍利子即起是念:「今尊者須菩提,為以自智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶?為以佛威神及加持力而為說耶?」

爾時,尊者須菩提承佛威神,知舍利子於如是色、如是心有所思念。既知是已,即告舍利子言:「汝今當知,世尊所有聲聞弟子,於諸法中若自宣說、或為他說,一切皆是佛威神力。何以故?佛所說法,若於是中能修學者,彼能證得諸法自性。以證法故,有所言說皆與諸法無所違背。是故,舍利子!佛所說法順諸法性,諸善男子當如是知。」

爾時,尊者須菩提白佛言:「世尊!佛作是言,令我隨所樂欲,如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊!以何等義名為菩薩?當說何法為菩薩法?世尊!我不見有法名為菩薩,亦不見有法名為般若波羅蜜多。以是義故,若菩薩及菩薩法,皆無所有,不可見、不可得;般若波羅蜜多亦無所有,不可見、不可得。我當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多?世尊!若菩薩摩訶薩聞作是說,心無所動,不驚不怖亦不退沒,是即名為教菩薩摩訶薩般若波羅蜜多,是即了知般若波羅蜜多,是即安住般若波羅蜜多。」
 [ 雜經典 ] [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]