A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  经典选读  圣者之光


   BRedN.gif (104 bytes)  愚痴者悟阿罗汉道的故事 (99.06.20)
   BRedN.gif (104 bytes) 二十亿耳圣者─修行要如琴弦善调出美音! (99.12.01)
   BRedN.gif (104 bytes) 低贱种性根熟得度 (100.03.07) 
   BRedN.gif (104 bytes) 天神下降惧迷失坚持净梵成阿罗汉 (100.03.23)
   BRedN.gif (104 bytes) 一睡廿万年─佛陀教化成阿罗汉 (100.04.06)
   BRedN.gif (104 bytes) 「一乘佛乘」内外道都有份─《大萨遮尼干子所说经》节录 (100.04.15)
   BRedN.gif (104 bytes)    

 


            [ 经典选读 ] [ 首 页 ]