A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  经典选读  阿含经》


   BRedN.gif (104 bytes)  《阿含经》选读(之1)─四念处观身受心法  (99.08.29)
   BRedN.gif (104 bytes) 《阿含经》选读(之2)─十二因缘  (99.09.09)
   BRedN.gif (104 bytes) 《阿含经》选读(之3)─听而不闻  (100.05.26)
   BRedN.gif (104 bytes) 《阿含经》选读(之4)出家一日夜勤修十念法之天界果报  (100.10.13)
   BRedN.gif (104 bytes) 《阿含经》选读(之4)阿含经亦见阎罗王与地狱  (101.05.16)

 


            [ 经典选读 ] [ 首 页 ]