Help055.gif (23008 bytes) 奇经八脉经行路径(8)带脉


第八节、带脉

带之言束也,言总束诸脉,使得调柔也,绕身一周,犹如束带焉。

1.脉经穴道:

(1)足少阴肾经部分:带脉起于足少阴之正脉,出于舟骨粗隆下方之然谷穴,循内踝后,其别者入跟中,循小腿内而上。

(2)足太阳膀胱经部分:上至腘中,而别走足太阳膀胱经,上合行至肾,至十四椎,内与足少阴肾经、冲脉会合。

(3)足少阳胆经部分:别走足太阳膀胱经,先行至十四椎,外行与足少阳胆经带脉会合。达足少阳胆经之维道穴、五枢穴,上出于季胁(小肋骨处)之带脉穴。

(4)带脉部分:带脉起于京门之下,居之上带脉穴,季胁之带脉穴,循行五枢穴、维道穴,不行居穴。回身一周如带,故曰带脉。

2.循行路径:

带脉起于足少阴肾经内踝前下方之然骨穴,上腘别走足太阳膀胱经,合肾至十四椎,属带脉。带脉起于季胁绕身一周。

3.疾病症候

患带脉疾病者,有下列病候:腹部胀满,身似上浮,如坐水中。

 

奇经阴带脉经筋图
MagNwei1.GIF (11146 bytes)

 

奇经阴带脉经别循行路径图
MagNwei2.gif (5164 bytes) 循行路线:
  1. 足少阴经循脉上腘

  2. 别走太阳经

  3. 合肾

  4. 当肾十四椎出属带脉起于季胁

  5. 绕身一周

  6. 前垂至胞中


[ 经络穴道介绍 ] [ 健康教室 ] [ 首 页 ]