Help055.gif (23008 bytes) 奇经八脉经行路径(7)阴维脉


第七节、阴维脉

足少阴肾经、足太阴脾经、足厥阴肝经诸阴之维。

1.脉经穴道:

阴维脉起于诸阴之交(三阴交穴)后上方,即足少阴肾经内踝上五寸之后端筑宾穴,循小腿后侧上行至屈膝腘窝内侧之阴谷穴,再循大腿内侧上行至鼠蹊部位横(耻)骨五分旁之横骨穴,往少腹外上行至髂骨前上棘与横骨中点之上方,始维入足太阴脾经之府舍穴。后循腹中线三寸半外侧上行,经腹结穴至与脐平之大横穴,再往上行腹哀穴。阴维在此上行,至乳下第二肋骨处,始又维入足厥阴肝经之期门穴。至此阴维脉挟胃、属肝、络胆、贯膈与上行与任脉交于结喉下一寸之天突穴,再上行至颔下结喉上中央舌根下之廉泉穴。

2.循行路径:

阴维脉起于足少阴肾经内踝上五寸后端之筑宾穴,循腿内侧至小腹外缘,循腹上行至乳上结喉,维络诸阴脉会于任脉。

3.疾病症候

患阴维脉疾病者,有下列病候:多见心痛。

 

奇经阴维脉经筋图
MagNwei1.GIF (11146 bytes)

 

奇经阴维脉经别循行路径图
MagNwei2.gif (5164 bytes) 循行路线:
  1. 起于足少阳

  2. 斜至足厥阴

  3. 足少

  4. 上股内侧

  5. 循腹至乳

  6. 上结喉


[ 经络穴道介绍 ] [ 健康教室 ] [ 首 页 ]