Help055.gif (23008 bytes) 奇经八脉经行路径(2)任脉


第二节、任脉

在腹中线,总统诸阴,谓之曰任,任者衽也,其循腹里上行,犹衽在之于腹前也。

1.脉经穴道:

任脉二十四穴,会阴(功穴)潜伏两阴间,曲骨(耻骨)之前中极(膀胱功穴)在,关元(小肠功穴)、石门(三焦功穴)、气海边,阴交、神阙(脐中、功穴)、水分处,下脘、建里、中脘(腑会穴、胃功穴)前,上脘、巨阙(功穴)连鸠尾,中庭、膻中(气会穴、心包功穴)、玉堂连,紫宫、华盖、循璇玑,天突、廉泉、承浆端。

2.循行路径:

任脉起于会阴穴,分本络与分络行经色身前之脉络。

(1)本络路径:由会阴起,上至毛际曲骨端,内行腹内入胞中,是为经络之海。至关元穴与冲脉会,浮外循腹部上行,经咽喉十二重楼,别络口唇承浆穴止。

(2)别络路径:由会阴穴起,借经足阳明胃经上行至胃,反胃行至胃口,不通时有打呃现象,通则再上行至舌根、喉头,经喉头两侧上行入颐际。不交督脉而再循足阳明胃经,上循面脸入眼之睛明穴。

3.疾病症候

患任脉疾病者,有下列病候:遗尿、遗精、腹胀痛、胃痛、呃逆、舌肌麻庳、各种疝气病、女子易患带下、女子小腹结块等症。

奇经任脉经筋图
MagRen1.GIF (11146 bytes)

 

奇经任脉经别循行路径图
MagRen2.GIF (8767 bytes) 循行路线:
  1. 起于少腹之内胞中

  2. 出会阴之分

  3. 上毛际

  4. 循脐中央至膻中

  5. 上喉咙

  6. 绕唇

  7. 络唇下承浆穴

  8. 其支上颐循面入于目

    与督脉交


[ 经络穴道介绍 ] [ 健康教室 ] [ 首 页 ]