A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  《律仪戒行篇》选读(之3)
                               七佛略教戒


 

汉语
诸悪莫作 衆善奉行
自浄其意 是诸佛教

 

日本语訳
すべての悪しきをなさず、善を行い、
自分の心を浄める。これが诸の仏陀の教えである

 

悉昙

屹湱 扒母两 狣八先  乃在匡两 珈母戌扒叭

辱才柊 母渹叨扔戊     珫仟 由渃巧 在屹戊愋

 

梵文罗马音

Sarva p2pasya akara5a3, ku0alasya upasa3p2da`,

Svacitta` paryādapana3,  eta3 buddhena 0asana3.

 

巴利文

Sabba p2passa akara5a3, kusalassa upasampad2,
Sacitta
pariyodapana3, eta3 buddh2na s2sana3.

 

 [ 《阿含经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]