../../X3LogoB/SUNFLO.JPG (7767 bytes) 修行法門                                                 

        念佛三昧見佛時如何分辨佛魔?

法爾禪修中心 善祥比丘(俗名張玄祥)輯


前言:

念佛法門有三種,一者一心觀佛之相好,二者一心觀法身之實相(無相),三者為一心稱念佛名,即為稱名念佛。前二者皆為觀想念佛,後一者是持名念佛。念佛法門最易感招佛現應化身像,若是不知如何分辨佛魔,即易為魔所欺騙,認魔為佛,此等人號稱見佛,但是無德無戒行,更無禪定離相之般若智慧,所以念佛者應特別小心為是。

念佛入初禪時,亦具有覺、觀、喜、樂、心一境性等五支,五支經歷即得八觸、十功德(入智功德與起通功德),心能寂靜審慮,感受到離開欲界之惡而生喜、樂,心感喜受,身感樂受,故稱「離生喜樂」,然仍有覺()與觀()之心理活動,稱為初禪。所謂入智功德,即能觀解趣實,稱為入智。若辨其相,有五種差別:

(1)未聞者能得聞,

(2)已聞能為利益,

(3)能斷疑惑之心,

(4)慧心正直而不曲,

(5)能知如來之密藏。

其中,(1)為聞慧,(2)(3)為思慧,(4)為修慧,(5)為證智。

 

一、  發念佛心時體知佛之功德無量無邊

果成念佛三昧,指上記三種之因行所成,如心入禪定,或佛身現前。因行念佛三昧為「修」,果成念佛三昧為「發得」。

念佛發者,或發念佛次發諸禪;或因諸禪而發念佛。於坐禪中,忽然思惟諸佛功德無量無邊不可思議,信敬慚愧深生慕仰。存想諸佛,有大神力有大智慧,有大福德,有大相好。如是相好從此功德生,如此相好從彼功德生。如是相好有如此福德,如此相好有如彼福德,知相體知相果知相業。一一法門照達明了,深解相海而無疑滯。定心怗怗亦不動亂,安住此定漸漸轉深。

二、念佛中忽產生五支

《摩訶止觀》云:「忽發麁細住欲界未到進入初禪等,念佛根本各是一邊,覺此念佛境界故名覺支。分別念佛有種種相種種功德法門,皆分明識,是為觀支。如是見已心大歡喜慶悅內充,名喜支。一心安隱遍體怡樂,名樂支。無緣無念湛湛深入,名一心支(一境性支)。如是五支與念佛法同起,如來功德力熏味倍餘支,不可稱說,證者自知。」

但佛法功德相好無量,所發得三昧亦應無量,所發五支亦復無量不可說不可說。一一五支皆具十種功德眷屬支林,是為因念佛三昧發得初禪乃至四空,特勝通明不淨背捨慈心等,亦復如是(云云)

云何因禪發得念佛三昧。行者若發根本等諸禪。於定心中忽然憶念諸佛如來。感動福德由於相好。相好由於善業。三種法門與心相應豁豁明了。此法發時禪定五支倍增其妙。四禪特勝背捨等亦如是。

三、產生六念法功德

此念佛定亦有二種:一隱沒,二不隱沒。若先得隱沒解佛功德憶識明了,然後得不隱沒,明見光相瞻奉神容的的分明者,此非是魔,能增進功德扶疏善根。

因於念佛廣能通達六念法門,所謂念佛功德,法門即是念法。弟子受行念相業體果三事和合,名念僧。此即以念僧、以念佛、以念法善,奪諸惡念即是念捨。如是念時,信敬慚愧,即是念戒。念此定中支林功德與諸天等即是念天。三自念、三念他,乃至通達一切法,於念佛門成摩訶衍。

四、念佛人善分辨佛魔之境界

實相念佛是由理法念佛,稱為法身念佛;即在心媞朁尷k身佛,是稱理念上之佛,此佛應無有相,是為實相念佛。

《摩訶止觀》云:「如薩陀波崙(SadāvilāpaSadāprarudita,隋言常啼菩薩)見佛時,得無量法門,內外皆不隱沒。若內闇隱沒,不識一箇功德法門(德行不好),而外見光相溢目者,此是魔也。折善芽莖,損道華果。」

《摩訶止觀》云:「今時人見佛,心無法門(無德戒行),皆非佛也。若得此意,但取法正(著重戒行),色相非正也(不著佛像)。若專取色相者,魔變作相(魔常化佛相),泥木圖寫皆應是佛。」

《摩訶止觀》云:「又如來示現自在無礙,何必一向作丈光,丈光形者示同端正人耳。佛遍示所喜身,遍示所宜身,遍示對治身,遍示得度身。師僧父母鹿馬猨猴,一切色像隨得見時,與法門俱發(住於功德法)。又能增長本之善根,乃名念佛三昧。」


[ 法門介紹 ] [ 修行法門 ] [ 首 頁 ]