A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  教學影片 --打坐入門


上善下祥比丘 早年所講解的打坐入門教學影片 

1 BRedN.gif (104 bytes) 打坐先修班之義   
 2 BRedN.gif (104 bytes) 打坐三要件    
 3   BRedN.gif (104 bytes) 數息法門_1    
 4 BRedN.gif (104 bytes) 數息法門_2    
 5 BRedN.gif (104 bytes) 粗心控制法門    
6 BRedN.gif (104 bytes) 打坐七支坐法_1    
 7   BRedN.gif (104 bytes) 打坐七支坐法_2    
 8 BRedN.gif (104 bytes) 打坐七支坐法_3    
 9 BRedN.gif (104 bytes) 打坐之後按摩_1    
10 BRedN.gif (104 bytes) 打坐之後按摩_2  
11  BRedN.gif (104 bytes) 無法盤坐之坐法    
12 BRedN.gif (104 bytes) 打坐的進道功程  
13  BRedN.gif (104 bytes) 打坐目的-1  
14 BRedN.gif (104 bytes) 打坐目的-2  
15 BRedN.gif (104 bytes) 飲食與打坐-1  
16x BRedN.gif (104 bytes) 打坐先修班之義  
17 BRedN.gif (104 bytes) 飲食與打坐-3  
18  BRedN.gif (104 bytes) 飲食與打坐-4  
19 BRedN.gif (104 bytes) 居士營養觀-1  
20 BRedN.gif (104 bytes) 居士營養觀-2  
21 BRedN.gif (104 bytes) 打坐生理衛生-1  
22 BRedN.gif (104 bytes) 打坐生理衛生-2  
23 BRedN.gif (104 bytes) 打坐生理衛生-3  
24 BRedN.gif (104 bytes) 打坐生理衛生-4  
25 BRedN.gif (104 bytes) 持不非時食戒-1  
26 BRedN.gif (104 bytes) 持不非時食戒-2  
27 BRedN.gif (104 bytes) 持不非時食戒-3  
28 BRedN.gif (104 bytes) 持不非時食戒-4