B441ani_sun.gif (7967 bytes) 法尔辞库--比丘僧尼戒律仪篇

法尔禅修中心 善祥比丘(俗名张玄祥)辑 


比丘比丘尼不行六法

有恶比丘六法具足,当堕阿鼻大地狱,后背七佛。何等为六

(1)读诵外道论。

(2)持戒比丘尼令堕戒聚。

(3)非梵行法谤梵行比丘。

(4)菩萨乘比丘令退菩提心。

(5)自造佛言诣众演说。

(6)淫五戒优婆塞妻。是名六法,令堕阿鼻大地狱,复背七佛。

比丘尼有六法具足,当生驴身,常负苦重食粪噉秽,多有诤不能生忍。乌鸟啄蹋为人所乘。行缭戾多被杖棰。何等为六

(1)有比丘尼,堕人胎或令他受胎。

(2)或污他家。

(3)令持戒比丘堕失戒聚。

(4)诽谤持戒比丘尼。

(5)共恶比丘多结朋友。

(6)谤佛菩提。

此具六法比丘尼,当堕驴中。

 

 *** 


[ 比丘僧尼戒律仪篇 ][ 法尔辞库 ]  [ 首 页 ]