B441ani_sun.gif (7967 bytes) 91年 活动看板     


活动采集

B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.08.25 营养、内外磁能用在医学辅助疗法之体验 张玄祥 居士
  (时间:  09:40~10:20  地点: 台北医学大学)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.08.18 心中心法先修班 张玄祥 居士
  (时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)  
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.08.11 心中心法先修班 张玄祥 居士
  (时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)  
B442trg_blu.gif (104 bytes)91.08.04  心中心法共修 张玄祥 居士
  (时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)  
  营养与慢性病 张玄祥 居士
  (时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)  
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.07.28 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.07.21 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  91.07.07 

心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.06.30 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.06.23 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间: 09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.06.16 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.06.09 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~16:00  地点: 法尔讲堂)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  91.06.02 

心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.05.26 心中心法先修班 张玄祥 居士
(时间:  09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.05.19 浴佛法会 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  91.05.05 

心中心法共修 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  91.04.14 

心中心法共修 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.03.10 心中心法第三期结业式 张玄祥 居士
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.03.03 心中心法共修 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
   营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.02.24 心中心法共修 张玄祥 居士
(上午共修下午小参)
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.02.17 心中心法共修 张玄祥 居士
(上午共修下午小参)
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.02.12~13 新春求大悲水法会 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  91.02.03 

心中心法共修 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.01.27 心中心法共修 张玄祥 居士
(上午共修下午小参)
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.01.20 心中心法共修 张玄祥 居士
(上午共修下午小参)
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.01.13 心中心法共修 张玄祥 居士
(上午共修下午小参)
(时间: 09:00~14:00  地点: 法尔讲堂)
B442trg_blu.gif (104 bytes) 91.01.06 心中心法共修 张玄祥 居士
(时间: 09:00~12:00  地点: 法尔讲堂)
   营养与慢性病 张玄祥 居士
(时间: 13:30~16:00  地点: 法尔讲堂)

[ 最新消息 ]  [ 首 页 ]