B441ani_sun.gif (7967 bytes) 88/89年 活动看板     


活动采集

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.12.24  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes) 89.11.26  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.10.22  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.09.24  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.08.27  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.07.23  精进禅一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.07.15  夏季打坐先修班

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.05.06  五月份 健康教室讲座
                  「长短脚、身体平衡与疾病的发生

B442trg_blu.gif (104 bytes) 89.03.29  精进禅叁--境 长老

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.03.25  精进禅二--阿 黎导师本法师

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.03.04  春季打坐先修班--指导老师 张玄祥 居士

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.02.26  精进禅叁--阿 黎导师本法师

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.02.05  新春大悲水法会

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.01.07  精进禅七 -- 阿 黎导师本法师

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.01.01  心中心法二永日禅修

B442trg_blu.gif (104 bytes)  88.10.22  避谷精进班(22~28/10)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  88.09.19  释迦牟尼佛像安座、教师节聚餐


[ 首 页 ]