B441ani_sun.gif (7967 bytes)  2014/04/20举行大悲水法会 


2014年04月20日(周日)上午8:30~12:00举行大悲水法会,恭请 上善下祥比丘主法。

 

法会程序: 

8:30报到。

9:00~11:00大悲水法会(以悉昙音诵大悲咒21次)。

11:10~11:40午供。

11:40~12:00 上善下祥比丘开示。

12:00~ 午餐

地点:台北市建国北路一段78巷32号4F。

连络电话:02-2506-7914

竭诚欢迎诸位大德参加!

备注:

欲参加者,请于04/17周四中午前,来电(或亲赴本中心)留下姓名与联络电话,以便作业(统计人数)。谢谢! 

 

注意事项:

1.梵音念诵大悲咒。

2.须穿海青,有缦衣者搭缦衣。

3.请于8:30前报到。

 

持大悲咒的大功德─

《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》云:「诵持此陀罗尼者,当知其人,即是佛身藏,九十九亿恒河沙诸佛所爱惜故。当知其人,即是光明藏,一切如来光明照故。当知其人,是慈悲藏,恒以陀罗尼救众生故。当知其人,是妙法藏,普摄一切诸陀罗尼门故。当知其人,是禅定藏,百千三昧常现前故。当知其人,是虚空藏,常以空慧观众生故。当知其人,是无畏藏,龙天善神常护持故。当知其人,是妙语藏,口中陀罗尼音无断绝故。当知其人,是常住藏,三灾恶劫不能坏故。当知其人,是解脱藏,天魔外道不能稽留故。当知其人,是药王藏,常以陀罗尼疗众生病故。当知其人,是神通藏,游诸佛国得自在故。其人功德赞不可尽。」 

 


[ 最新消息 ][ 首 页 ]