Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes) 修密小参 --

持佛顶尊胜陀罗尼印之探讨!


五十三参问:

请问师父,《佛顶尊胜陀罗尼经》中,有句:“以大日如来智印印之”的大日如来智印怎么结,我知道修法需要求师灌顶,但是姻缘未熟,在学心密前我想通过先念诵大轮金刚陀罗尼,来修学佛顶尊胜陀罗尼,在《佛顶尊胜陀罗尼经》中提到两个手印:一个是大日如来智印,一个是慕陀罗尼印。慕陀罗尼印从经中的文字看像是与安乐妙宝上的手印相符,但是大日如来智印我并不知道,还请师父指示!

 

师答:

吴大德:

阿弥陀佛!2010年2月21日mail收悉,您提问《佛顶尊胜陀罗尼经》持诵时的两个问题,现解释说明如下:

1.      《以大日如来智印印之》─如来智印是无相之印,以般若之智为印,则能入于实相之理,故说无相之印;又以智为印,不执一法,勘定是非真妄,故称为智印。《佛说如来智印经》云:当说入一切佛境三昧名如来智印,偈语说如来智印为:「如身非身身解脱,无作无坏亦无得。法非相应不相应,是为显示善逝身。非合不合无染着,非执非舍非等长。非造非处非非处,此身非显无所欲。非执非作无所有,非色非心非二一。无分非分无起灭,真实无我现佛身。非强非弱亦非断,非默非愿非尽供。非得非定非依止,实身无染如是现。非见非闻非嗅触,非依施设现影像…。」修瑜伽者不同事法,若于一念顷证无生,入如来智印,即转五智成五分法身(戒、定、慧、解脱、解脱知见等五法身),悟三密即三身。初发心时便越百六十种心,度三无数劫行,证普现色身三昧耶,即是初发心时便成正觉,此等者无相智印之谓。若以有相密,仔细言之,如来之智用又有大智印、三昧耶智印、法智印、羯磨智印等四种。大智印又称五智无际智,即以五相成身观(即通达菩提心、修菩提心、成金刚心、证金刚身、佛身圆满)而成本尊之身;三昧耶智印又称如来本誓悲愿平等内证智,即诸尊及修行者所结之印契;法智印又称本性清净妙法智,即诸尊之种子等;羯磨智印又称自利利他羯磨智用,即诸尊之威仪形相。其中,大智印为大曼荼罗之用,三昧耶智印为三昧耶曼荼罗之用,法智印为法曼荼罗之用,羯磨智印为羯磨曼荼罗之用。于此问题上,您非依仪轨而修,不必用到此《大日如来智印》,若能无执入如来法身,亦可说是入《大日如来智印》。如果此处以三昧耶智印来结如来智拳印,又与后印有冲突,观诸前贤大德密仪,无有此种说法。若勉强要用此大日如来智印,则建议您用观想大日如来「法智印」,金刚界如来智印者即是观「(鍐va3)种子字处于莲华上。如下图。

 

2.      慕陀罗尼印─经云:「屈其头指以大母指,押合掌,当其心上。」(义净大师),「作合十指爪印当于心上,二头指二大拇指各相屈按。」(杜行顗大师),而地婆诃罗三藏所翻无印说明。您说依网上「安乐妙宝」所提的手印,是下列左图的样子?有些日本人称此为「无所不至印」(下左图),但依佛光大辞典之「无所不至印」似又稍有不同,中指后是交叉如金刚合掌(下右图),此印又名大惠刀印。 

若依《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》印应为二手合掌屈二头指甲相背,以二大指压二头指头,如弹指势」又依《四十帖决》所言:「无所不至印,二风(食指)初节甲颇屈殆合甲也。」及日本望月大辞典所述(长谷寺藏本):「无所不至印,与大日剑印之「开塔印」一样,「二手虚心合掌(手印的印母之一),屈二食指之中节,横相拄,以二拇指并压二食指之上节,二拇指之间稍开如剑形。」依此三资料来源所言观之,风、空二指要有弹指状,此印似应屈食指尖一节,让指甲相对碰,有如十四根本之心印,如下图一、二图例。这二图例是最后印图,密印结法当从莲花化印开始,最后始成此印图,要学密法,当要详知之。谢谢您的mail。

      正面印图(一)                   正面印图(二)及说明

 


[ 修密小参 ] [ 问题小参 ] [ 首 页 ]