A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷五十一
             初分
大乘铠品第十四之三


一、前言

上(50)卷具寿善现言,如我解佛所说义,菩萨摩诃萨不擐功德铠,当知是为擐大乘铠,以一切法自相空故。佛陀答称,一切智智无造无作,一切有情亦无造无作,菩萨摩诃萨为是事故擐大乘铠。善现尊者再言,如我解佛所说义,五蕴无缚无解,五蕴性等无所有故无缚无解;六根尘识等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;四大等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;四圣谛等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;十二因缘等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;四静虑等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;卅七道品等无缚无解,因性等无所有故无缚无解;三三昧等无缚无解,因性等无所有故无缚无解。一切菩提性无所有故无缚无解;菩提性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解;

本(51)卷寿善现言,布施波罗蜜多无缚无解,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解;五眼无缚无解,六神通无缚无解;十力无缚无解,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性远离故无缚无解;真如无缚无解,法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为性远离故无缚无解;一切菩提性、萨埵性、菩萨摩诃萨性、无上正等菩提性、无上正等觉者性、一切法性无所有故无缚无解;一切法性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解。五蕴性无所有故无缚无解;如幻色、梦色、像色、响色、光影色、空花色、阳焰色、寻香城色、变化事色故无缚无解。如幻色性乃至如变化事色性,无所有故无缚无解;如幻受、想、行、识性,乃至如变化事受、想、行、识性无所有故无缚无解。三世五蕴无缚无解,三世受、想、行、识无缚无解。善、不善五蕴无缚无解,无记五蕴无缚无解。有染五蕴无缚无解,无染五蕴无缚无解,有罪、无罪五蕴无缚无解,有漏、无漏五蕴无缚无解,杂染、清净、世间、出世间五蕴无缚无解。有染色性乃至出世间色性,无所有故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性,无所有故无缚无解。当知一切法无缚无解,乃至一切相智,真如乃至无为,菩提萨埵,菩萨摩诃萨,无上正等菩提,无上正等觉者,一切法随其所应无缚无解。所以菩萨摩诃萨于一切法观无缚无解,以一切法空故,因性等无所有故无缚无解。

 

二、经文

1.布施波罗蜜多无缚无解,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解

世尊!布施波罗蜜多无缚无解,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解,何以故?世尊!

(01) 布施波罗蜜多性无所有故无缚无解;净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无所有故无缚无解;

(02) 布施波罗蜜多性远离故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性远离故无缚无解;

(03) 布施波罗蜜多性寂静故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性寂静故无缚无解;

(04) 布施波罗蜜多性空故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性空故无缚无解;

(05) 布施波罗蜜多性无相故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无相故无缚无解;

(06) 布施波罗蜜多性无愿故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无愿故无缚无解;

(07) 布施波罗蜜多性无生故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无生故无缚无解;

(08) 布施波罗蜜多性无灭故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无灭故无缚无解;

(09) 布施波罗蜜多性无染故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无染故无缚无解;

(10) 布施波罗蜜多性无净故无缚无解;净戒乃至般若波罗蜜多性无净故无缚无解。

2.五眼无缚无解,六神通无缚无解

世尊!五眼无缚无解,六神通无缚无解,何以故?世尊!

(01) 五眼性无所有故无缚无解;六神通性无所有故无缚无解;

(02) 五眼性远离故无缚无解;六神通性远离故无缚无解;

(03) 五眼性寂静故无缚无解;六神通性寂静故无缚无解;

(04) 五眼性空故无缚无解;六神通性空故无缚无解;

(05) 五眼性无相故无缚无解;六神通性无相故无缚无解;

(06) 五眼性无愿故无缚无解;六神通性无愿故无缚无解;

(07) 五眼性无生故无缚无解;六神通性无生故无缚无解;

(08) 五眼性无灭故无缚无解;六神通性无灭故无缚无解;

(09) 五眼性无染故无缚无解;六神通性无染故无缚无解;

(10) 五眼性无净故无缚无解;六神通性无净故无缚无解。

3.十力无缚无解,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性远离故无缚无解

世尊!佛十力无缚无解,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无缚无解,何以故?世尊!

(01) 佛十力性无所有故无缚无解;四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性无所有故无缚无解;

(02) 佛十力性远离故无缚无解四无所畏乃至一切相智性远离故无缚无解;

(03) 佛十力性寂静故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性寂静故无缚无解;

(04) 佛十力性空故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性空故无缚无解;

(05) 佛十力性无相故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无相故无缚无解;

(06) 佛十力性无愿故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无愿故无缚无解;

(07) 佛十力性无生故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无生故无缚无解;

(08) 佛十力性无灭故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无灭故无缚无解;

(09) 佛十力性无染故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无染故无缚无解;

(10) 佛十力性无净故无缚无解;四无所畏乃至一切相智性无净故无缚无解。

4.真如无缚无解,法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为性远离故无缚无解

世尊!真如无缚无解,法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为无缚无解,何以故?世尊!

(01) 真如性无所有故无缚无解;法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为性无所有故无缚无解;

(02) 真如性远离故无缚无解;法界乃至无为性远离故无缚无解;

(03) 真如性寂静故无缚无解;法界乃至无为性寂静故无缚无解;

(04) 真如性空故无缚无解;法界乃至无为性空故无缚无解;

(05) 真如性无相故无缚无解;法界乃至无为性无相故无缚无解;

(06) 真如性无愿故无缚无解;法界乃至无为性无愿故无缚无解;

(07) 真如性无生故无缚无解;法界乃至无为性无生故无缚无解;

(08) 真如性无灭故无缚无解;法界乃至无为性无灭故无缚无解;

(09) 真如性无染故无缚无解;法界乃至无为性无染故无缚无解;

(10) 真如性无净故无缚无解;法界乃至无为性无净故无缚无解。

5.一切菩提性无所有故无缚无解;菩提性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!菩提无缚无解,何以故?世尊!

(01) 菩提性无所有故无缚无解;

(02) 菩提性远离故无缚无解;

(03) 菩提性寂静故无缚无解;

(04) 菩提性空故无缚无解;

(05) 菩提性无相故无缚无解;

(06) 菩提性无愿故无缚无解;

(07) 菩提性无生故无缚无解;

(08) 菩提性无灭故无缚无解;

(09) 菩提性无染故无缚无解;

(10) 菩提性无净故无缚无解。

6.萨埵性无所有故无缚无解;萨埵性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!萨埵无缚无解,何以故?世尊!

(01) 萨埵性无所有故无缚无解;

(02) 萨埵性远离故无缚无解;

(03) 萨埵性寂静故无缚无解;

(04) 萨埵性空故无缚无解;

(05) 萨埵性无相故无缚无解;

(06) 萨埵性无愿故无缚无解;

(07) 萨埵性无生故无缚无解;

(08) 萨埵性无灭故无缚无解;

(09) 萨埵性无染故无缚无解;

(10) 萨埵性无净故无缚无解。

7.菩萨摩诃萨性无所有故无缚无解;菩萨摩诃萨性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!菩萨摩诃萨无缚无解,何以故?世尊!

(01) 菩萨摩诃萨性无所有故无缚无解;

(02) 菩萨摩诃萨性远离故无缚无解;

(03) 菩萨摩诃萨性寂静故无缚无解;

(04) 菩萨摩诃萨性空故无缚无解;

(05) 菩萨摩诃萨性无相故无缚无解;

(06) 菩萨摩诃萨性无愿故无缚无解;

(07) 菩萨摩诃萨性无生故无缚无解;

(08) 菩萨摩诃萨性无灭故无缚无解;

(09) 菩萨摩诃萨性无染故无缚无解;

(10) 菩萨摩诃萨性无净故无缚无解。

8.无上正等菩提性无所有故无缚无解;无上正等菩提性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!无上正等菩提无缚无解,何以故?世尊!

(01) 无上正等菩提性无所有故无缚无解;

(02) 无上正等菩提性远离故无缚无解;

(03) 无上正等菩提性寂静故无缚无解;

(04) 无上正等菩提性空故无缚无解;

(05) 无上正等菩提性无相故无缚无解;

(06) 无上正等菩提性无愿故无缚无解;

(07) 无上正等菩提性无生故无缚无解;

(08) 无上正等菩提性无灭故无缚无解;

(09) 无上正等菩提性无染故无缚无解;

(10) 无上正等菩提性无净故,无缚无解。

9.无上正等觉者性无所有故无缚无解;无上正等觉者性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!无上正等觉者无缚无解,何以故?世尊!

(01) 无上正等觉者性无所有故无缚无解;

(02) 无上正等觉者性远离故无缚无解;

(03) 无上正等觉者性寂静故无缚无解;

(04) 无上正等觉者性空故无缚无解;

(05) 无上正等觉者性无相故无缚无解;

(06) 无上正等觉者性无愿故无缚无解;

(07) 无上正等觉者性无生故无缚无解;

(08) 无上正等觉者性无灭故无缚无解;

(09) 无上正等觉者性无染故无缚无解;

(10) 无上正等觉者性无净故无缚无解。

10.一切法性无所有故无缚无解;一切法性远离、寂静、空、无相、无愿、无生灭、无染净,故无缚无解

世尊!以要言之,一切法皆无缚无解,何以故?世尊!

(01) 一切法性无所有故无缚无解;

(02) 一切法性远离故无缚无解;

(03) 一切法性寂静故无缚无解;

(04) 一切法性空故无缚无解;

(05) 一切法性无相故无缚无解;

(06) 一切法性无愿故无缚无解;

(07) 一切法性无生故无缚无解;

(08) 一切法性无灭故无缚无解;

(09) 一切法性无染故无缚无解;

(10) 一切法性无净故无缚无解。

11.五蕴性无所有故无缚无解;如幻色、梦色、像色、响色、光影色、空花色、阳焰色、寻香城色、变化事色故无缚无解

时满慈子问善现言:「尊者!说色无缚无解,说受、想、行、识等无缚无解耶?」善现答言:「如是!如是!」满慈子言:「何等色无缚无解,何等受、想、行、识等无缚无解」,善现答言:

(01) 如幻色无缚无解,如幻受、想、行、识无缚无解;

(02) 如梦色无缚无解,如梦受、想、行、识无缚无解;

(03) 如像色无缚无解,如像受、想、行、识无缚无解;

(04) 如响色无缚无解,如响受、想、行、识无缚无解;

(05) 如光影色无缚无解,如光影受、想、行、识无缚无解;

(06) 如空花色无缚无解,如空花受、想、行、识无缚无解;

(07) 如阳焰色无缚无解,如阳焰受、想、行、识无缚无解;

(08) 如寻香城色无缚无解,如寻香城受、想、行、识无缚无解;

(09) 如变化事色无缚无解,如变化事受、想、行、识无缚无解;

12.如幻色性乃至如变化事色性,无所有故无缚无解;如幻受、想、行、识性,乃至如变化事受、想、行、识性无所有故无缚无解

何以故?满慈子!

(01) 如幻色性乃至如变化事色性,无所有故无缚无解;如幻受、想、行、识性,乃至如变化事受、想、行、识性无所有故无缚无解;

(02) 如幻色性乃至如变化事色性远离故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性远离故无缚无解;

(03) 如幻色性乃至如变化事色性寂静故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性寂静故无缚无解;

(04) 如幻色性乃至如变化事色性空故无缚无解;如幻受、想、行、识性,乃至如变化事受、想、行、识性空故无缚无解;

(05) 如幻色性乃至如变化事色性无相故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无相故无缚无解;

(06) 如幻色性乃至如变化事色性无愿故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无愿故无缚无解;

(07) 如幻色性乃至如变化事色性无生故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无生故无缚无解;

(08) 如幻色性乃至如变化事色性无灭故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无灭故无缚无解;

(09) 如幻色性乃至如变化事色性无染故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无染故无缚无解;

(10) 如幻色性乃至如变化事色性无净故无缚无解;如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无净故无缚无解。

13.三世五蕴无缚无解,三世受、想、行、识无缚无解

满慈子!过去色无缚无解,过去受、想、行、识无缚无解;未来色无缚无解,未来受、想、行、识无缚无解;现在色无缚无解,现在受、想、行、识无缚无解;何以故?满慈子!

(01) 过去、未来、现在色性无所有故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无所有故无缚无解;

(02) 过去、未来、现在色性远离故无缚无解;过去、未来、现在受想识性远离故无缚无解;

(03) 过去、未来、现在色性寂静故无缚无解;过去、未来、现在,受、想、行、识性寂静故无缚无解;

(04) 过去、未来、现在色性空故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性空故无缚无解;

(05) 过去、未来、现在色性无相故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无相故无缚无解;

(06) 过去、未来、现在色性无愿故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无愿故无缚无解;

(07) 过去、未来、现在色性无生故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无生故无缚无解;

(08) 过去、未来、现在色性无灭故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无灭故无缚无解;

(09) 过去、未来、现在色性无染故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无染故无缚无解;

(10) 过去、未来、现在色性无净故无缚无解;过去、未来、现在受、想、行、识性无净故无缚无解;

14.善、不善五蕴无缚无解,无记五蕴无缚无解

满慈子!善色无缚无解,善受、想、行、识无缚无解;不善色无缚无解,不善受、想、行、识无缚无解;无记色无缚无解,无记受、想、行、识无缚无解;何以故?满慈子!

(01) 善、不善、无记色性无所有故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无所有故无缚无解;

(02) 善、不善、无记色性远离故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性远离故无缚无解;

(03) 善、不善、无记色性寂静故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性寂静故无缚无解;

(04) 善、不善、无记色性空故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性空故无缚无解;

(05) 善、不善、无记色性无相故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无相故无缚无解;

(06) 善、不善、无记色性无愿故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无愿故无缚无解;

(07) 善、不善、无记色性无生故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无生故无缚无解;

(08) 善、不善、无记色性无灭故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无灭故无缚无解;

(09) 善、不善、无记色性无染故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无染故无缚无解;

(10) 善、不善、无记色性无净故无缚无解;善、不善、无记受、想、行、识性无净故无缚无解。

15.有染五蕴无缚无解,无染五蕴无缚无解,有罪、无罪五蕴无缚无解,有漏、无漏五蕴无缚无解,杂染、清净、世间、出世间五蕴无缚无解

满慈子!

(01) 有染色无缚无解,有染受、想、行、识无缚无解;

(02) 无染色无缚无解,无染受、想、行、识无缚无解;

(03) 有罪色无缚无解,有罪受、想、行、识无缚无解;

(04) 无罪色无缚无解,无罪受、想、行、识无缚无解;

(05) 有漏色无缚无解,有漏受、想、行、识无缚无解;

(06) 无漏色无缚无解,无漏受、想、行、识无缚无解;

(07) 杂染色无缚无解,杂染受、想、行、识无缚无解;

(08) 清净色无缚无解,清净受、想、行、识无缚无解;

(09) 世间色无缚无解,世间受、想、行、识无缚无解;

(10) 出世间色无缚无解,出世间受、想、行、识无缚无解。

16.有染色性乃至出世间色性,无所有故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性,无所有故无缚无解

何以故?满慈子!

(01) 有染色性乃至出世间色性,无所有故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性,无所有故无缚无解;

(02) 有染色性乃至出世间色性,远离故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性远离故无缚无解;

(03) 有染色性乃至出世间色性寂静故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性寂静故无缚无解;

(04) 有染色性乃至出世间色性空故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性空故无缚无解;

(05) 有染色性乃至出世间色性无相故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无相故无缚无解;

(06) 有染色性乃至出世间色性无愿故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无愿故无缚无解;

(07) 有染色性乃至出世间色性无生故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无生故无缚无解;

(08) 有染色性乃至出世间色性无灭故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无灭故无缚无解;

(09) 有染色性乃至出世间色性无染故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无染故无缚无解;

(10) 有染色性乃至出世间色性无净故无缚无解;有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无净故无缚无解。

17.当知一切法无缚无解,乃至一切相智,真如乃至无为,菩提萨埵,菩萨摩诃萨,无上正等菩提,无上正等觉者,一切法随其所应无缚无解

满慈子!如是色、受、想、行、识无缚无解;当知如是眼处乃至意处色处乃至法处,眼界色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受,乃至意界法界意识界及意触意触为缘所生诸受,地界乃至识界苦圣谛乃至道圣谛,无明乃至老死愁叹苦忧恼,内空乃至无性自性空,四静虑乃至四无色定,四念住乃至八圣道支,空解脱门乃至无愿解脱门,布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多,五眼、六神通、佛十力乃至一切相智,真如乃至无为,菩提萨埵,菩萨摩诃萨,无上正等菩提,无上正等觉者,一切法随其所应无缚无解亦复如是。

满慈子!诸菩萨摩诃萨,于如是无缚无解法门,以无所得而为方便,应如实知于如是无缚无解,四静虑、四无量、四无色定、四念住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支,空、无相、无愿、解脱门,布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,五眼、六神通、佛十力,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,以无所得而为方便,应勤修学。

满慈子!诸菩萨摩诃萨以无所得而为方便,应住无缚无解四静虑,乃至应住无缚无解一切相智,以无所得而为方便,应成熟无缚无解有情,应严净无缚无解佛土,应亲近供养无缚无解诸佛,应听受无缚无解法门。

满慈子!是菩萨摩诃萨常不远离无缚无解诸佛世尊!常不远离无缚无解清净五眼,常不远离无缚无解殊胜六神通,常不远离无缚无解陀罗尼门,常不远离无缚无解三摩地门。

满慈子!是菩萨摩诃萨当生无缚无解道相智,当证无缚无解一切智、一切相智,当转无缚无解法轮,当以无缚无解三乘法安立无缚无解诸有情。

满慈子!若菩萨摩诃萨修行无缚无解六波罗蜜多,能证无缚无解,一切法无所有故,远离故寂静故,空故无相故,无愿故,无生故无灭故,无染故无净故,无缚无解。

满慈子!当知是菩萨摩诃萨名擐无缚无解大乘铠者。(待续)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]