A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷三十五
 
   初分教诫教授品第七之十五(2)


一、前言

35卷上世尊开示小乘四果、独觉菩提增语非菩萨摩诃萨,小乘四果、独觉菩提增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理小乘四果、独觉菩提增语若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪,若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨,故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着。

35卷下世尊续言一切菩萨摩诃萨行增语非菩萨摩诃萨,一切菩萨摩诃萨行增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理一切菩萨摩诃萨行增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪、若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨,故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着。

最后再提诸佛无上正等菩提增语非菩萨摩诃萨,诸佛无上正等菩提增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离等对待语增语非菩萨摩诃萨,故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着。

一切菩萨摩诃萨行增语及诸佛无上正等菩提增语及其一切对待语增语都非菩萨摩诃萨,都能不执取一切境界,不黏一切修证境界,以般若波罗蜜多智慧,来修行十度法。修般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

38.一切菩萨摩诃萨行增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即一切菩萨摩诃萨行增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!一切菩萨摩诃萨行,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行增语是菩萨摩诃萨?

39.一切菩萨摩诃萨行增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

40.一切菩萨摩诃萨行增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

41.一切菩萨摩诃萨行增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

42.一切菩萨摩诃萨行增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

43.一切菩萨摩诃萨行增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

44.一切菩萨摩诃萨行增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

45.一切菩萨摩诃萨行增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

46.一切菩萨摩诃萨行增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

47.一切菩萨摩诃萨行增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

48.一切菩萨摩诃萨行增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

49.一切菩萨摩诃萨行增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

50.一切菩萨摩诃萨行增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

51.一切菩萨摩诃萨行增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

52.一切菩萨摩诃萨行增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

53.一切菩萨摩诃萨行增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

54.一切菩萨摩诃萨行增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

54.一切菩萨摩诃萨行增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

55.一切菩萨摩诃萨行增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

56.一切菩萨摩诃萨行增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

57.一切菩萨摩诃萨行增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即一切菩萨摩诃萨行若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!一切菩萨摩诃萨行可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有一切菩萨摩诃萨行可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即一切菩萨摩诃萨行若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

58.诸佛无上正等菩提增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即诸佛无上正等菩提增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!诸佛无上正等菩提,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提增语是菩萨摩诃萨?

59.诸佛无上正等菩提增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

60.诸佛无上正等菩提增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

61.诸佛无上正等菩提增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

62.诸佛无上正等菩提增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

63.诸佛无上正等菩提增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

64.诸佛无上正等菩提增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

65.诸佛无上正等菩提增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

66.诸佛无上正等菩提增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

67.诸佛无上正等菩提增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即诸佛无上正等菩提若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!诸佛无上正等菩提远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有诸佛无上正等菩提远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即诸佛无上正等菩提若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

大般若波罗蜜多经卷第三十五(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]