A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷三十四
 
    初分教诫教授品第七之十四(1)


一、前言

33卷下部世尊继开示,三十二大士相、八十随好等增语非菩萨摩诃萨,因性非有故,况有三十二大士相、八十随好增语?故不可说三十二大士相、八十随好增语是菩萨摩诃萨。同样的,三十二大士相、八十随好增语对待语之若常、若无常,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪等增语非菩萨摩诃萨。

34卷世尊继续开示三十二大士相、八十随好增语若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间、若杂染、若清净、若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

之后,世尊又开示无忘失法、恒住舍性等增语非菩萨摩诃萨耶?无忘失法、恒住舍性等增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪、若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着,对于三十二大士相、八十随好、无忘失法、恒住舍性等诸法增语及其一切对待语增语,都能不执取一切境界,不黏一切修证境界,以般若波罗蜜多智慧,来修行十度法。修般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

 

二、经文

1.三十二大士相、八十随好增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相有烦恼、无烦恼,若八十随好有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相有烦恼、无烦恼增语及八十随好有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

2.三十二大士相、八十随好增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相世间、出世间,若八十随好世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相世间、出世间增语及八十随好世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

3.三十二大士相、八十随好增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相杂染、清净,若八十随好杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相杂染、清净增语及八十随好杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

4. 三十二大士相、八十随好增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相属生死、属涅盘,若八十随好属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相属生死、属涅盘增语及八十随好属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

5. 三十二大士相、八十随好增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相在内、在外、在两间,若八十随好在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相在内、在外、在两间增语及八十随好在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

6.三十二大士相、八十随好增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即三十二大士相若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即八十随好若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若三十二大士相可得、不可得,若八十随好可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有三十二大士相可得、不可得增语及八十随好可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即三十二大士相若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即八十随好若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

7.无忘失法等增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即无忘失法增语非菩萨摩诃萨,即恒住舍性增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若无忘失法、若恒住舍性,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法增语及恒住舍性增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性增语是菩萨摩诃萨?

8.无忘失法等增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即忘失法若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法常、无常,若恒住舍性常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法常、无常增语及恒住舍性常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

9.无忘失法等增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法乐、苦,若恒住舍性乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法乐、苦增语及恒住舍性乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

10. 无忘失法等增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法我、无我若恒住舍性我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法我、无我增语及恒住舍性我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

11. 无忘失法等增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法净、不净,若恒住舍性净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法净、不净增语及恒住舍性净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

12. 无忘失法等增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法空、不空,若恒住舍性空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法空、不空增语及恒住舍性空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

13. 无忘失法等增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有相、无相,若恒住舍性有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有相、无相增语及恒住舍性有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

14. 无忘失法等增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有愿、无愿,若恒住舍性有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有愿、无愿增语及恒住舍性有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

15. 无忘失法等增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法寂静、不寂静,若恒住舍性寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法寂静、不寂静增语及恒住舍性寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

16. 无忘失法等增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法远离、不远离,若恒住舍性远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法远离、不远离增语及恒住舍性远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

17. 无忘失法等增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有为、无为,若恒住舍性有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有为、无为增语及恒住舍性有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

18. 无忘失法等增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有漏、无漏,若恒住舍性有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有漏、无漏增语及恒住舍性有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

19. 无忘失法等增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法生、灭,若恒住舍性生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法生、灭增语及恒住舍性生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

20. 无忘失法等增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法善、非善,若恒住舍性善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法善、非善增语及恒住舍性善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

21. 无忘失法等增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有罪、无罪,若恒住舍性有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有罪、无罪增语及恒住舍性有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

22. 无忘失法等增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法有烦恼、无烦恼,若恒住舍性有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法有烦恼、无烦恼增语及恒住舍性有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

23. 无忘失法等增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法世间、出世间,若恒住舍性世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法世间、出世间增语及恒住舍性世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

24. 无忘失法等增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法杂染、清净,若恒住舍性杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法杂染、清净增语及恒住舍性杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

25. 无忘失法等增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法属生死、属涅盘,若恒住舍性属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法属生死、属涅盘增语及恒住舍性属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

26. 无忘失法等增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法在内、在外、在两间,若恒住舍性在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法在内、在外、在两间增语及恒住舍性在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

27. 无忘失法等增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无忘失法若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即恒住舍性若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无忘失法可得、不可得,若恒住舍性可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有无忘失法可得、不可得增语及恒住舍性可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即无忘失法若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即恒住舍性若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?(待续)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]