A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷三十二
 
    初分教诫教授品第七之十二(2)


一、前言

32卷世尊开示陀罗尼门、三摩地门增语非菩萨摩诃萨,陀罗尼门、三摩地门增语之对待语若烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间、若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。以及开示菩萨十地增语非菩萨摩诃萨,菩萨十地增语之若常、若无常,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪,若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间等对待语增语非菩萨摩诃萨。

32卷世尊续开示,五眼、六神通等增语非菩萨摩诃萨,五眼、六神通等增语若常、若无常等对待语增语亦非菩萨摩诃萨。同理可说,五眼、六神通等增语之若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪,若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

世尊继而言之,佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法等诸法增语非菩萨摩诃萨,以及十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法等之若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理可知,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相等对待语增语非菩萨摩诃萨。

故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着,陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地、五眼、六神通、十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法等诸法增语及其一切对待语增语,都能不执取一切境界,不黏一切修证境界,以般若波罗蜜多智慧,来修行六度、十度法。修般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

 

二、经文

28. 五眼、六神通增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即五眼增语非菩萨摩诃萨,即六神通增语非菩萨摩诃萨耶。具寿善现答言:世尊!若五眼、若六神通,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼增语及六神通增语?此增语既非有,如何可言,即五眼增语是菩萨摩诃萨?即六神通增语是菩萨摩诃萨?

29. 五眼、六神通增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即六神通若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼常、无常,若六神通常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼常、无常增语及六神通常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即六神通若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?善现!汝复观何义言,即五眼若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即六神通若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼乐、苦,若六神通乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼乐、苦增语及六神通乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即六神通若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

30. 五眼、六神通增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即六神通若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼我、无我,若六神通我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼我、无我增语及六神通我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即六神通若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

31. 五眼、六神通增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即六神通若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼净、不净,若六神通净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼净、不净增语及六神通净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即六神通若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

32. 五眼、六神通增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即六神通若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼空、不空,若六神通空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼空、不空增语及六神通空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即六神通若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

33. 五眼、六神通增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有相、无相,若六神通有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有相、无相增语及六神通有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

34. 五眼、六神通增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有愿、无愿,若六神通有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有愿、无愿增语及六神通有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

35. 五眼、六神通增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即六神通若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼寂静、不寂静,若六神通寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼寂静、不寂静增语及六神通寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即六神通若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

36. 五眼、六神通增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即六神通若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼远离、不远离,若六神通远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼远离、不远离增语及六神通远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即六神通若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

37. 五眼、六神通增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有为、无为,若六神通有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有为、无为增语及六神通有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

38. 五眼、六神通增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有漏、无漏,若六神通有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有漏、无漏增语及六神通有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

39. 五眼、六神通增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即六神通若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼生、灭,若六神通生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼生、灭增语及六神通生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即六神通若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

40. 五眼、六神通增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即六神通若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼善、非善,若六神通善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼善、非善增语及六神通善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即六神通若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

41. 五眼、六神通增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有罪、无罪,若六神通有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有罪、无罪增语及六神通有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

42. 五眼、六神通增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即六神通若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼有烦恼、无烦恼,若六神通有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼有烦恼、无烦恼增语及六神通有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即六神通若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

43. 五眼、六神通增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即六神通若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼世间、出世间,若六神通世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼世间、出世间增语及六神通世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即六神通若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

44. 五眼、六神通增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即六神通若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼杂染、清净,若六神通杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼杂染、清净增语及六神通杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即六神通若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

45. 五眼、六神通增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即六神通若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼属生死、属涅盘,若六神通属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼属生死、属涅盘增语及六神通属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即六神通若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

46. 五眼、六神通增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即六神通若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼在内、在外、在两间,若六神通在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼在内、在外、在两间增语及六神通在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即六神通若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

47. 五眼、六神通增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即五眼若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即六神通若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若五眼可得、不可得,,若六神通可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有五眼可得、不可得增语及六神通可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即五眼若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即六神通若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

48. 佛十力等增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即佛十力增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若佛十力若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语是菩萨摩诃萨?

49. 佛十力等增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力常、无常,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力常、无常增语?及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

50. 佛十力等增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力乐、苦,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力乐、苦增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

51. 佛十力等增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力我、无我,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力我、无我增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

52. 佛十力等增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力净、不净,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力净、不净增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

53. 佛十力等增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力空、不空,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力空、不空增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即佛十力若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

54. 佛十力等增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即佛十力若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若佛十力有相、无相,若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有佛十力有相、无相增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,佛十力若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

大般若波罗蜜多经卷第三十二(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]