A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷三十二
 
    初分教诫教授品第七之十二(1)


一、前言

31中,世尊开示陀罗尼门、三摩地门增语非菩萨摩诃萨,若陀罗尼门、若三摩地门,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门增语及三摩地门增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门增语是菩萨摩诃萨?

32卷中世尊续开示陀罗尼门、三摩地门增语之对待语若有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

世尊进而言之,菩萨十地增语非菩萨摩诃萨,菩萨十地增语之若常、若无常,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,有愿、无愿,寂静、不寂静,远离、不远离,有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

故知菩萨摩诃萨都要能对境不执着,陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地等诸法增语及其一切对待语增语,都能不执取一切境界,不黏一切修证境界,以般若波罗蜜多智慧,来修行六度、十度法。修般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

 

二、经文

1.陀罗尼门、三摩地门增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门有烦恼、无烦恼,若三摩地门有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门有烦恼、无烦恼增语及三摩地门有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

2. 陀罗尼门、三摩地门增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门世间、出世间,若三摩地门世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门世间、出世间增语及三摩地门世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

3. 陀罗尼门、三摩地门增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门杂染、清净,若三摩地门杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门杂染、清净增语及三摩地门杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

4. 陀罗尼门、三摩地门增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门属生死、属涅盘,若三摩地门属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门属生死、属涅盘增语及三摩地门属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

5. 陀罗尼门、三摩地门增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门在内、在外、在两间,若三摩地门在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门在内、在外、在两间增语及三摩地门在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

6. 陀罗尼门、三摩地门增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即陀罗尼门若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即三摩地门若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若陀罗尼门可得、不可得,若三摩地门可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有陀罗尼门可得、不可得增语及三摩地门可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即陀罗尼门若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即三摩地门若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

7. 菩萨十地增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝复观何义言,即极喜地增语非菩萨摩诃萨,即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若极喜地、若离垢地乃至法云地,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地增语及离垢地乃至法云地增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地增语是菩萨摩诃萨?

8. 菩萨十地增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地常、无常,若离垢地乃至法云地常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地常、无常增语及离垢地乃至法云地常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

9. 菩萨十地增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地乐、苦,若离垢地乃至法云地乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地乐、苦增语及离垢地乃至法云地乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

10. 菩萨十地增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地我、无我,若离垢地乃至法云地我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地我、无我增语及离垢地乃至法云地我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

11. 菩萨十地增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地净、不净,若离垢地乃至法云地净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地净、不净增语及离垢地乃至法云地净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

12. 菩萨十地增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地空、不空,若离垢地乃至法云地空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地空、不空增语及离垢地乃至法云地空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

13. 菩萨十地增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有相、无相,若离垢地乃至法云地有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有相、无相增语及离垢地乃至法云地有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

14. 菩萨十地增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有愿、无愿,若离垢地乃至法云地有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有愿、无愿增语及离垢地乃至法云地有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

15.菩萨十地增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地寂静、不寂静,若离垢地乃至法云地寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地寂静、不寂静增语及离垢地乃至法云地寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

16. 菩萨十地增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地远离、不远离,若离垢地乃至法云地远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地远离、不远离增语及离垢地乃至法云地远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

17. 菩萨十地增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有为、无为,若离垢地乃至法云地有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有为、无为增语及离垢地乃至法云地有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

18. 菩萨十地增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有漏、无漏,若离垢地乃至法云地有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有漏、无漏增语及离垢地乃至法云地有漏、无漏增语此增语既非有,如何可言,即极喜地若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

19.菩萨十地增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地生、灭,若离垢地乃至法云地生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地生、灭增语及离垢地乃至法云地生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

20. 菩萨十地增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地善、非善,若离垢地乃至法云地善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地善、非善增语及离垢地乃至法云地善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

21. 菩萨十地增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有罪、无罪,若离垢地乃至法云地有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有罪、无罪增语及离垢地乃至法云地有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

22. 菩萨十地增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地有烦恼、无烦恼,若离垢地乃至法云地有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地有烦恼、无烦恼增语及离垢地乃至法云地有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

23. 菩萨十地增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地世间、出世间,若离垢地乃至法云地世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地世间、出世间增语及离垢地乃至法云地世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

24. 菩萨十地增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地杂染、清净,若离垢地乃至法云地杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地杂染、清净增语及离垢地乃至法云地杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

25. 菩萨十地增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地属生死、属涅盘,若离垢地乃至法云地属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地属生死、属涅盘增语及离垢地乃至法云地属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

26. 菩萨十地增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地在内、在外、在两间,若离垢地乃至法云地在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地在内、在外、在两间增语及离垢地乃至法云地在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

27. 菩萨十地增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即极喜地若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若极喜地可得、不可得,若离垢地乃至法云地可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有极喜地可得、不可得增语及离垢地乃至法云地可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即极喜地若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即离垢地乃至法云地若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

大般若波罗蜜多经卷第三十二(待续)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]