A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷二十
 
     初分教诫教授品第七之十八


一、 前言

上卷27下部世尊再开示,六大界增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨,同样地六大界空、不空,有相、无相,有愿、无愿,寂静、不寂静,远离、不远离,有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

28卷中世尊开始讲十二因缘增语非菩萨摩诃萨,十二因缘增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理可说十二因缘增语若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,有愿、无愿,寂静、不寂静,远离、不远离,有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

接着世尊再言及六度波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨,六度波罗蜜多增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理可说六波罗蜜增语若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,有愿、无愿,寂静、不寂静,远离、不远离,有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

接着世尊又说十八空增语非菩萨摩诃萨,十八空增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨,同理可说十八空增语若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相等对待语增语非菩提摩诃萨。

诸菩萨摩诃萨都要能对境不执着,对十二因缘、六波罗蜜、十八空等诸法增语及其一切对待语增语,都能不执取一切境界,不黏一切修证境界,以般若波罗蜜多智慧,来修行六度、十度法。修般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

 

二、经文

1.十二因缘增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝复观何义言,即无明增语非菩萨摩诃萨,即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生老死增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若无明若行乃至老死,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明增语及行乃至老死增语?此增语既非有,如何可言,即无明增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死增语是菩萨摩诃萨?

2. 十二因缘增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明常、无常,若行乃至老死常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明常、无常增语及行乃至老死常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即无明若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

3. 十二因缘增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明乐、苦,若行乃至老死乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明乐、苦增语及行乃至老死乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即无明若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

4. 十二因缘增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明我、无我,若行乃至老死我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明我、无我增语及行乃至老死我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即无明若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

5. 十二因缘增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明净、不净,若行乃至老死净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明净、不净增语及行乃至老死净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即无明若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

6. 十二因缘增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明空、不空,若行乃至老死空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明空、不空增语及行乃至老死空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即无明若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

7. 十二因缘增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有相、无相,若行乃至老死有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有相、无相增语及行乃至老死有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

8. 十二因缘增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有愿、无愿,若行乃至老死有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有愿、无愿增语及行乃至老死有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

9. 十二因缘增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明寂静、不寂静,若行乃至老死寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明寂静、不寂静增语及行乃至老死寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即无明若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

10. 十二因缘增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明远离、不远离,若行乃至老死远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明远离、不远离增语及行乃至老死远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即无明若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

11. 十二因缘增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有为、无为,若行乃至老死有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有为、无为增语及行乃至老死有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

12. 十二因缘增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有漏、无漏,若行乃至老死有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有漏、无漏增语及行乃至老死有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

13. 十二因缘增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明生、灭,若行乃至老死生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明生、灭增语及行乃至老死生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即无明若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

14. 十二因缘增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明善、非善,若行乃至老死善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明善、非善增语及行乃至老死善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即无明若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

15. 十二因缘增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有罪、无罪,若行乃至老死有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有罪、无罪增语及行乃至老死有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

16. 十二因缘增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明有烦恼、无烦恼,若行乃至老死有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明有烦恼、无烦恼增语及行乃至老死有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即无明若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

17. 十二因缘增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明世间、出世间,若行乃至老死世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明世间、出世间增语及行乃至老死世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即无明若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

18. 十二因缘增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明杂染、清净,若行乃至老死杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明杂染、清净增语及行乃至老死杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即无明若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

19. 十二因缘增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明属生死、属涅盘,若行乃至老死属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明属生死、属涅盘增语及行乃至老死属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即无明若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

20. 十二因缘增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明在内、在外、在两间,若行乃至老死在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明在内、在外、在两间增语及行乃至老死在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即无明若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

21. 十二因缘增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即无明若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即行乃至老死若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若无明可得、不可得,若行乃至老死可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有无明可得、不可得增语及行乃至老死可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即无明若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即行乃至老死若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

22.六度波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即布施波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若布施波罗蜜多若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨?

23. 六度波罗蜜多增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多常、无常,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多常、无常增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

24. 六度波罗蜜多增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多乐、苦,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多乐、苦增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

25. 六度波罗蜜多增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多我、无我,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多我、无我增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若我、若无我增语是菩萨摩诃萨即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

26. 六度波罗蜜多增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言即布施波罗蜜多若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多净、不净,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多净、不净增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若净、净增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

27. 六度波罗蜜多增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多空、不空,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多空、不空增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多空、不空增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

28. 六度波罗蜜多增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有相、无相,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有相、无相增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

29. 六度波罗蜜多增语若有愿、若无愿对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有愿、无愿,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有愿、无愿增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

30. 六度波罗蜜多增语若寂静、若不寂静对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多寂静、不寂静,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多寂静、不寂静尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多寂静、不寂静增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

31. 六度波罗蜜多增语若远离、若不远离对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多远离、不远离,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多远离、不远离增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

32. 六度波罗蜜多增语若有为、若无为对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有为、无为,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有为、无为增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

33. 六度波罗蜜多增语若有漏、若无漏对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有漏、无漏,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有漏、无漏增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

34. 六度波罗蜜多增语若生、若灭对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多生、灭,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多生、灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多生、灭增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多生、灭增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若生、灭增语是菩萨摩诃萨?

35. 六度波罗蜜多增语若善、若非善对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多善、非善,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多善、非善增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

36. 六度波罗蜜多增语若有罪、若无罪对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有罪、无罪,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有罪、无罪增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

37. 六度波罗蜜多增语若有烦恼、若无烦恼对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多有烦恼、无烦恼,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多有烦恼、无烦恼增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

38. 六度波罗蜜多增语若世间、若出世间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多世间、出世间,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多世间、出世间增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

39. 六度波罗蜜多增语若杂染、若清净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多杂染、清净,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多杂染、清净增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

40. 六度波罗蜜多增语若属生死、若属涅盘对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多属生死、属涅盘,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多属生死、属涅盘增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

41. 六度波罗蜜多增语若在内、若在外、若在两间对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多在内、在外、在两间,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多在内、在外、在两间增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

42. 六度波罗蜜多增语若可得、若不可得对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即布施波罗蜜多若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若布施波罗蜜多可得、不可得,若净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有布施波罗蜜多可得、不可得增语及净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即布施波罗蜜多若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

43.十八空增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝复观何义言,即内空增语非菩萨摩诃萨,即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现!答言:世尊!若内空、若外空,乃至无性自性空,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空增语及外空乃至无性自性空增语?此增语既非有,如何可言,即内空增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空增语是菩萨摩诃萨?

44. 十八空增语若常、若无常对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若常若、无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空常、无常,若外空乃至无性自性空常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空常、无常增语及外空乃至无性自性空常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即内空若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

45. 十八空增语若乐、若苦对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空乐、苦,若外空乃至无性自性空乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空乐、苦增语及外空乃至无性自性空乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即内空若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

46. 十八空增语若我、若无我对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空我、无我,若外空乃至无性自性空我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空我、无我增语及外空乃至无性自性空我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即内空若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

47. 十八空增语若净、若不净对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空净、不净,若外空乃至无性自性空净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空净、不净增语及外空乃至无性自性空净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即内空若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

48. 十八空增语若空、若不空对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空、空不空,若外空乃至无性自性空、空不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空、空不空增语及外空乃至无性自性空、空不空增语?此增语既非有,如何可言,即内空若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

49. 十八空增语若有相、若无相对待语增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即内空若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若内空有相、无相,若外空乃至无性自性空有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有内空有相、无相增语及外空乃至无性自性空有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即内空若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即外空乃至无性自性空若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

大般若波罗蜜多经卷第二十八(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]