A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷二十
 
    初分教诫教授品第七之十五(2之2)


一、前言

25卷前半世尊再开示六根界等增语,非菩萨摩诃萨法,故知六根界、六尘界有为、无为等对待语增语亦非菩萨摩诃萨,故有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

也学习到六尘界等增语,非菩萨摩诃萨法,故知六尘界常、非常等对待语增语非菩萨摩诃萨,故苦、乐,我、无我,净、不净,空、不空,有相、无相,有愿、无愿,寂静、不寂静,远离、不远离,有为、无为,有漏、无漏,生、灭,善、非善,有罪、无罪,有烦恼、无烦恼,世间、出世间,杂染、清净,属生死、属涅盘,在内、在外、在两间,可得、不可得等对待语增语非菩萨摩诃萨。

25卷下部份我们要学习到六识界增语非菩萨摩诃萨,及六识界常、无常等对待语增语非菩萨摩诃萨,因诸法毕竟不可得,性非有故。故诸菩萨摩诃萨都要对境不执着,都能不执取一切境界,不黏一切境界,以此般若波罗蜜多智慧,来修行般若波罗蜜多法时,要能知能离一切境,不应取一切境,因诸法毕竟不可得,性非有故,如是认知,即是正知,如是行法,即是正法。

 

二、经文

1. 因性非有故,故六识界增语非菩萨摩诃萨

复次,善现!汝观何义言,即眼识界增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界增语非菩萨摩诃萨耶?具寿善现答言:世尊!若眼识界,若耳、鼻、舌、身、意识界,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界增语及耳、鼻、舌、身、意识界增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界增语是菩萨摩诃萨?

2. 因性非有故,故六识界常、非常增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若常、若无常增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若常、若无常增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界常、无常,若耳、鼻、舌、身、意识界常、无常,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界常、无常增语及耳、鼻、舌、身、意识界常、无常增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若常、若无常增语是菩萨摩诃萨?

3. 因性非有故,故六识界若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若乐、若苦增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界乐、苦,若耳、鼻、舌、身、意识界乐、苦,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界乐、苦增语及耳、鼻、舌、身、意识界乐、苦增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若乐、若苦增语是菩萨摩诃萨?

4. 因性非有故,故六识界我、无我增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若我、若无我增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若我、若无我增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界我、无我,若耳、鼻、舌、身、意识界我、无我,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界我、无我增语及耳、鼻、舌、身、意识界我、无我增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若我、若无我增语是菩萨摩诃萨?

5. 因性非有故,故六识界净、不净增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若净、若不净增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若净、若不净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界净、不净,若耳、鼻、舌、身、意识界净、不净,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界净、不净增语及耳、鼻、舌、身、意识界净、不净增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若净、若不净增语是菩萨摩诃萨?

6. 因性非有故,故六识界空、不空增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若空、若不空增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若空、若不空增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界空、不空,若耳、鼻、舌、身、意识界空、不空,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界空、不空增语及耳、鼻、舌、身、意识界空、不空增语,此增语既非有,如何可言,即眼识界若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若空、若不空增语是菩萨摩诃萨?

7. 因性非有故,故六识界有相、无相增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有相、若无相增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有相、无相,若耳、鼻、舌、身、意识界有相、无相,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有相、无相增语及耳、鼻、舌、身、意识界有相、无相增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有相、若无相增语是菩萨摩诃萨?

8. 因性非有故,故六识界有愿、无愿增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿、若无愿增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有愿、无愿,若耳、鼻、舌、身、意识界有愿、无愿,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有愿、无愿增语及耳、鼻、舌、身、意识界有愿、无愿增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿、若无愿增语是菩萨摩诃萨?

9. 因性非有故,故六识界寂静、不寂静增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静、若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界寂静、不寂静,若耳、鼻、舌、身、意识界寂静、不寂静,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界寂静、不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意识界寂静、不寂静增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静、若不寂静增语是菩萨摩诃萨?

10. 因性非有故,故六识界远离、不远离增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若远离、若不远离增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界远离、不远离,若耳、鼻、舌、身、意识界远离、不远离,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界远离、不远离增语及耳、鼻、舌、身、意识界远离、不远离增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若远离、若不远离增语是菩萨摩诃萨?

11. 因性非有故,故六识界有为、无为增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有为、若无为增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有为、无为,若耳、鼻、舌、身、意识界有为、无为,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有为、无为增语及耳、鼻、舌、身、意识界有为、无为增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有为、若无为增语是菩萨摩诃萨?

12. 因性非有故,故六识界有漏、无漏增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨。即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏、若无漏增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有漏、无漏,若耳、鼻、舌、身、意识界有漏、无漏,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有漏、无漏增语及耳、鼻、舌、身、意识界有漏、无漏增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏、若无漏增语是菩萨摩诃萨?

13. 因性非有故,故六识界生、灭增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若生、若灭增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若生、若灭增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界生灭,若耳、鼻、舌、身、意识界生灭,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界生灭增语及耳、鼻、舌、身、意识界生灭增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若生、若灭增语是菩萨摩诃萨?

14. 因性非有故,故六识界善、非善增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若善、若非善增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若善、若非善增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界善、非善,若耳、鼻、舌、身、意识界善、非善,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界善、非善增语及耳、鼻、舌、身、意识界善、非善增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若善、若非善增语是菩萨摩诃萨?

15. 因性非有故,故六识界有罪、无罪增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪、若无罪增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有罪、无罪,若耳、鼻、舌、身、意识界有罪、无罪,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有罪、无罪增语及耳、鼻、舌、身、意识界有罪、无罪增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪、若无罪增语是菩萨摩诃萨?

16. 因性非有故,故六识界有烦恼、无烦恼增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼、若无烦恼增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界有烦恼、无烦恼,若耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼、无烦恼,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界有烦恼、无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼、无烦恼增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼、若无烦恼增语是菩萨摩诃萨?

17. 因性非有故,故六识界世间、出世间增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若世间、若出世间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界世间、出世间,若耳、鼻、舌、身、意识界世间、出世间,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界世间、出世间增语及耳、鼻、舌、身、意识界世间、出世间增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若世间、若出世间增语是菩萨摩诃萨?

18. 因性非有故,故六识界杂染、清净增语非菩萨摩诃萨

善现!汝复观何义言,即眼识界若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染、若清净增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界杂染、清净,若耳、鼻、舌、身、意识界杂染、清净,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界杂染、清净增语及耳、鼻、舌、身、意识界杂染、清净增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染、若清净增语是菩萨摩诃萨?

19. 因性非有故,故六识界属生死、属涅盘增语非菩萨摩诃萨

现!汝复观何义言,即眼识界若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死、若属涅盘增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界属生死、属涅盘,若耳、鼻、舌、身、意识界属生死、属涅盘,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界属生死、属涅盘增语及耳、鼻、舌、身、意识界属生死、属涅盘增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识若属生死、若属涅盘增语是菩萨摩诃萨?

20. 因性非有故,故六识界在内、在外、在两间增语非菩萨摩诃萨

现!汝复观何义言,即眼识界若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若在内、若在外、若在两间增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界在内、在外、在两间,若耳、鼻、舌、身、意识界在内、在外、在两间,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界在内、在外、在两间增语及耳、鼻、舌、身、意识界在内、在外、在两间增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若在内、若在外、若在两间增语是菩萨摩诃萨?

21. 因性非有故,故六识界常、非常增语非菩萨摩诃萨

现!汝复观何义言,即眼识界若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若可得、若不可得增语非菩萨摩诃萨耶?世尊!若眼识界可得、不可得,若耳、鼻、舌、身、意识界可得、不可得,尚毕竟不可得,性非有故,况有眼识界可得、不可得增语及耳、鼻、舌、身、意识界可得、不可得增语?此增语既非有,如何可言,即眼识界若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?即耳、鼻、舌、身、意识界若可得、若不可得增语是菩萨摩诃萨?

大般若波罗蜜多经卷第二十五(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]