A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷十二
 
      初分教诫教授品第七之二


一、前言

行者在修行过程间,已能层次地获得一切境界,但於此等境界中不能有空有的念头想,即是不执空有之相,此境界包括世间、出世间等一切法中,都当如是修学。我们初修行时都会有某个境界的出现,也就能体会那个境界是什麽,若不懂得其境界真实,当得深入经藏,始能认知一切法的真实。当得任何一境界後,能不去执其境,就有空其境样子,在空其境中,即会有更进一步的修证。若行者无知而执取其境不放,或善於玩弄其境界,则会滞境不前。行者於任何境界中要空其境,空其境并不是就没有其境界,只是能住该法而不在意,虽有其法而无执,这样就有於法中不观空不观有之心境,如此的作用是在什麽,是在让您无形中任运佛性,使佛性更能圆融,住一法中不为法缚,住一觉知之中无有觉知想。

因此世尊提出一切境界中不观空有,此境界包括观等无间缘、所缘缘、增上缘时,包括在从缘生法、十二因缘中,进而於六波罗蜜、十八空中、佛真如等境中,不要观空有二相。在於卅七道品中、四圣谛中、四禅、八定中,八解脱、八胜处、九处地定、十一切处中,空、无相、无愿解脱门中,陀罗尼、叁摩地门中,菩萨十地中,五眼、六神通中,不应观空有二相。

因是之故,行者於一切境界中不应观若常、若无常,若乐、若苦,若我、若无我,若净、若不净,若空、若不空,若有相、若无相,若有愿、若无愿,若寂静、若不寂静,若远离、若不远离,若有为、若无为,若有漏、若无漏,若生、若灭,若善、若非善,若有罪、若无罪,若有烦恼、若无烦恼,若世间、若出世间,若杂染、若清净,若属生死、若属涅盘,若在内、若在外、若在两间,若可得、若不可得。亦即在上述一切修证境界中,不要观此境界若常、若无常,乃至若可得、若不可得等空有二相。

 

二、经文

1. 在等无间缘、所缘缘、增上缘中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观因缘若常、若无常,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若常、若无常。不应观因缘若乐、若苦,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若乐、若苦。不应观因缘若我、若无我,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若我、若无我,不应观因缘若净、若不净,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若净、若不净。不应观因缘若空、若不空,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若空、若不空。不应观因缘若有相、若无相,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有相、若无相。不应观因缘若有愿、若无愿,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿、若无愿。不应观因缘若寂静、若不寂静,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静、若不寂静。不应观因缘若远离、若不远离,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若远离、若不远离。不应观因缘若有为、若无为,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有为、若无为。不应观因缘若有漏、若无漏,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏、若无漏。不应观因缘若生、若灭,应观等无间缘、所缘缘、增上缘若生、若灭。不应观因缘若善、若非善,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若善、若非善。不应观因缘若有罪、若无罪,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪、若无罪。不应观因缘若有烦恼、若无烦恼,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼、若无烦恼。不应观因缘若世间、若出世间,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若世间、若出世间。不应观因缘若杂染、若清净,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染、若清净。不应观因缘若属生死、若属涅盘,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死、若属涅盘。不应观因缘若在内、若在外、若在两间,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若在内、若在外、若在两间。不应观因缘若可得、若不可得,不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若可得、若不可得。

2.在从缘生法中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观从缘生法若常、若无常;不应观从缘生法若乐、若苦;不应观从缘生法若我、若无我;不应观从缘生法若净、若不净;不应观从缘生法若空、若不空;不应观从缘生法若有相、若无相;不应观从缘生法若有愿、若无愿;不应观从缘生法若寂静、若不寂静;不应观从缘生法若远离、若不远离;不应观从缘生法若有为、若无为;不应观从缘生法若有漏、若无漏;不应观从缘生法若生、若灭;不应观从缘生法若善、若非善;不应观从缘生法若有罪、若无罪;不应观从缘生法若有烦恼、若无烦恼;不应观从缘生法若世间、若出世间;不应观从缘生法若杂染、若清净;不应观从缘生法若属生死、若属涅盘;不应观从缘生法若在内、若在外、若在两间;不应观从缘生法若可得、若不可得。

3.於十二因缘中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观无明若常、若无常,不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死、愁叹、苦忧恼若常、若无常。不应观无明若乐、若苦,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若乐、若苦。不应观无明若我、若无我,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若我、若无我。不应观无明若净、若不净,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若净、若不净。不应观无明若空、若不空,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若空、若不空。不应观无明若有相、若无相,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有相、若无相。不应观无明若有愿、若无愿,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有愿、若无愿。不应观无明若寂静、若不寂静,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若寂静、若不寂静。不应观无明若远离、若不远离,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若远离、若不远离。不应观无明若有为、若无为,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有为、若无为。不应观无明若有漏、若无漏,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有漏、若无漏。不应观无明若生、若灭,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若生、若灭。不应观无明若善、若非善,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若善、若非善。不应观无明若有罪、若无罪,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有罪、若无罪。不应观无明若有烦恼、若无烦恼,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若有烦恼、若无烦恼。不应观无明若世间、若出世间不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若世间、若出世间。不应观无明若杂染、若清净,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若杂染、若清净。不应观无明若属生死、若属涅盘,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若属生死、若属涅盘。不应观无明若在内、若在外、若在两间,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若在内、若在外、若在两间。不应观无明若可得、若不可得,不应观行,乃至老死、愁叹、苦忧恼若可得、若不可得。

4.於六度中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观布施波罗蜜多若常、若无常,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常、若无常。不应观布施波罗蜜多若乐、若苦,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐、若苦。不应观布施波罗蜜多若我、若无我,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若我、若无我。不应观布施波罗蜜多若净、若不净,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净、若不净。不应观布施波罗蜜多若空、若不空,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空、若不空。不应观布施波罗蜜多若有相、若无相,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相、若无相。不应观布施波罗蜜多若有愿、若无愿,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿、若无愿。不应观布施波罗蜜多若寂静、若不寂静,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静、若不寂静。不应观布施波罗蜜多若远离、若不远离,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离、若不远离。不应观布施波罗蜜多若有为、若无为,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有为、若无为。不应观布施波罗蜜多若有漏、若无漏,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有漏、若无漏。不应观布施波罗蜜多若生、若灭,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生、若灭。不应观布施波罗蜜多若善、若非善,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善、若非善。不应观布施波罗蜜多若有罪、若无罪,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪、若无罪。不应观布施波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼、若无烦恼。不应观布施波罗蜜多若世间、若出世间,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间、若出世间。不应观布施波罗蜜多若杂染、若清净,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂染、若清净。不应观布施波罗蜜多若属生死、若属涅盘,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死、若属涅盘。不应观布施波罗蜜多若在内、若在外、若在两间,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内、若在外、若在两间。不应观布施波罗蜜多若可得、若不可得,不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得、若不可得。

5.於十八空中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观内空若常、若无常,不应观外空。内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常、若无常。不应观内空若乐、若苦,不应观外空,乃至无性自性空若乐、若苦。不应观内空若我、若无我,不应观外空,乃至无性自性空若我、若无我。不应观内空若净、若不净,不应观外空,乃至无性自性空若净、若不净。不应观内空若空、若不空,不应观外空,乃至无性自性空若空、若不空。不应观内空若有相、若无相,不应观外空,乃至无性自性空若有相、若无相。不应观内空若有愿、若无愿,不应观外空,乃至无性自性空若有愿、若无愿。不应观内空若寂静、若不寂静,不应观外空,乃至无性自性空若寂静、若不寂静。不应观内空若远离、若不远离,不应观外空,乃至无性自性空若远离、若不远离。不应观内空若有为、若无为,不应观外空,乃至无性自性空若有为、若无为。不应观内空若有漏、若无漏,不应观外空,乃至无性自性空若有漏、若无漏。不应观内空若隐、若显,不应观外空,乃至无性自性空若隐、若显。不应观内空若善、若非善,不应观外空,乃至无性自性空若善、若非善。不应观内空若有罪、若无罪,不应观外空,乃至无性自性空若有罪、若无罪。不应观内空若有烦恼、若无烦恼,不应观外空,乃至无性自性空若有烦恼、若无烦恼。不应观内空若世间、若出世间,不应观外空,乃至无性自性空若世间、若出世间。不应观内空若杂染、若清净,不应观外空,乃至无性自性空若杂染、若清净。不应观内空若属生死、若属涅盘,不应观外空,乃至无性自性空若属生死、若属涅盘。不应观内空若在内、若在外、若在两间,不应观外空,乃至无性自性空若在内、若在外、若在两间。不应观内空若可得、若不可得,不应观外空,乃至无性自性空若可得、若不可得。

6.於佛真如等境中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观真如若常、若无常,不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性,法定、法住、实际、虚空界、不思议界若常、若无常。不应观真如若乐、若苦,不应观法界,乃至不思议界若乐、若苦。不应观真如若我、若无我,不应观法界,乃至不思议界若我、若无我。不应观真如若净、若不净,不应观法界,乃至不思议界若净、若不净。不应观真如若空、若不空,不应观法界,乃至不思议界若空、若不空。不应观真如若有相、若无相,不应观法界,乃至不思议界若有相、若无相。不应观真如若有愿、若无愿,不应观法界,乃至不思议界若有愿、若无愿。不应观真如若寂静、若不寂静,不应观法界,乃至不思议界若寂静、若不寂静。不应观真如若远离、若不远离,不应观法界,乃至不思议界若远离、若不远离。不应观真如若有为、若无为,不应观法界,乃至不思议界若有为、若无为。不应观真如若有漏、若无漏,不应观法界,乃至不思议界若有漏、若无漏。不应观真如若隐、若显,不应观法界,乃至不思议界若隐、若显。不应观真如若善、若非善,不应观法界,乃至不思议界若善、若非善。不应观真如若有罪、若无罪,不应观法界,乃至不思议界若有罪、若无罪。不应观真如若有烦恼、若无烦恼,不应观法界,乃至不思议界若有烦恼、若无烦恼。不应观真如若世间、若出世间,不应观法界,乃至不思议界若世间、若出世间。不应观真如若杂染、若清净,不应观法界,乃至不思议界若杂染、若清净。不应观真如若属生死、若属涅盘,不应观法界,乃至不思议界若属生死、若属涅盘。不应观真如若在内、若在外、若在两间,不应观法界,乃至不思议界若在内、若在外、若在两间。不应观真如若可得、若不可得,不应观法界,乃至不思议界若可得、若不可得。

7.於卅七道品中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观四念住若常、若无常,不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常、若无常。不应观四念住若乐、若苦,不应观四正断,乃至八圣道支若乐、若苦。不应观四念住若我、若无我,不应观四正断,乃至八圣道支若我、若无我。不应观四念住若净、若不净,不应观四正断,乃至八圣道支若净、若不净。不应观四念住若空、若不空,不应观四正断,乃至八圣道支若空、若不空。不应观四念住若有相、若无相,不应观四正断,乃至八圣道支若有相、若无相。不应观四念住若有愿、若无愿,不应观四正断,乃至八圣道支若有愿、若无愿。不应观四念住若寂静、若不寂静,不应观四正断,乃至八圣道支若寂静、若不寂静。不应观四念住若远离、若不远离,不应观四正断,乃至八圣道支若远离、若不远离。不应观四念住若有为、若无为,不应观四正断,乃至八圣道支若有为、若无为。不应观四念住若有漏、若无漏,不应观四正断,乃至八圣道支若有漏、若无漏。不应观四念住若生、若灭,不应观四正断,乃至八圣道支若生、若灭。不应观四念住若善、若非善,不应观四正断,乃至八圣道支若善、若非善。不应观四念住若有罪、若无罪,不应观四正断,乃至八圣道支若有罪、若无罪。不应观四念住若有烦恼、若无烦恼,不应观四正断,乃至八圣道支若有烦恼、若无烦恼。不应观四念住若世间、若出世间,不应观四正断,乃至八圣道支若世间、若出世间。不应观四念住若杂染、若清净,不应观四正断,乃至八圣道支若杂染、若清净。不应观四念住若属生死、若属涅盘,不应观四正断,乃至八圣道支若属生死、若属涅盘。不应观四念住若在内、若在外、若在两间,不应观四正断,乃至八圣道支若在内、若在外、若在两间。不应观四念住若可得、若不可得,不应观四正断,乃至八圣道支若可得、若不可得。

8.於四圣谛中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观苦圣谛若常、若无常,不应观集、灭、道圣谛若常、若无常。不应观苦圣谛若乐、若苦,不应观集、灭、道圣谛若乐、若苦。不应观苦圣谛若我、若无我,不应观集、灭、道圣谛若我、若无我。不应观苦圣谛若净、若不净,不应观集、灭、道圣谛若净、若不净。不应观苦圣谛若空、若不空,不应观集、灭、道圣谛若空、若不空。不应观苦圣谛若有相、若无相,不应观集、灭、道圣谛若有相、若无相。不应观苦圣谛若有愿、若无愿,不应观集、灭、道圣谛若有愿、若无愿。不应观苦圣谛若寂静、若不寂静,不应观集、灭、道圣谛若寂静、若不寂静。不应观苦圣谛若远离、若不远离,不应观集、灭、道圣谛若远离、若不远离。不应观苦圣谛若有为、若无为,不应观集、灭、道圣谛若有为、若无为。不应观苦圣谛若有漏、若无漏,不应观集、灭、道圣谛若有漏、若无漏。不应观苦圣谛若生、若灭,不应观集、灭、道圣谛若生、若灭。不应观苦圣谛若善、若非善,不应观集、灭、道圣谛若善、若非善。不应观苦圣谛若有罪、若无罪,不应观集、灭、道圣谛若有罪、若无罪。不应观苦圣谛若有烦恼、若无烦恼,不应观集、灭、道圣谛若有烦恼、若无烦恼。不应观苦圣谛若世间、若出世间,不应观集、灭、道圣谛若世间、若出世间。不应观苦圣谛若杂染、若清净,不应观集、灭、道圣谛若杂染、若清净。不应观苦圣谛若属生死、若属涅盘,不应观集、灭、道圣谛若属生死、若属涅盘。不应观苦圣谛若在内、若在外、若在两间,不应观集、灭、道圣谛若在内、若在外、若在两间。不应观苦圣谛若可得、若不可得,不应观集、灭、道圣谛若可得、若不可得。

9.四禅、八定中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观四静虑若常、若无常,不应观四无量、四无色定若常、若无常。不应观四静虑若乐、若苦,不应观四无量、四无色定若乐、若苦。不应观四静虑若我、若无我,不应观四无量、四无色定若我、若无我。不应观四静虑若净、若不净,不应观四无量、四无色定若净、若不净。不应观四静虑若空、若不空,不应观四无量、四无色定若空、若不空。不应观四静虑若有相、若无相,不应观四无量、四无色定若有相、若无相。不应观四静虑若有愿、若无愿,不应观四无量、四无色定若有愿、若无愿。不应观四静虑若寂静、若不寂静,不应观四无量、四无色定若寂静、若不寂静。不应观四静虑若远离、若不远离,不应观四无量、四无色定若远离、若不远离。不应观四静虑若有为、若无为,不应观四无量、四无色定若有为、若无为。不应观四静虑若有漏、若无漏,不应观四无量、四无色定若有漏、若无漏。不应观四静虑若生、若灭,不应观四无量、四无色定若生、若灭。不应观四静虑若善、若非善,不应观四无量、四无色定若善、若非善。不应观四静虑若有罪、若无罪,不应观四无量、四无色定若有罪、若无罪。不应观四静虑若有烦恼、若无烦恼,不应观四无量、四无色定若有烦恼、若无烦恼。不应观四静虑若世间、若出世间,不应观四无量、四无色定若世间、若出世间。不应观四静虑若杂染、若清净,不应观四无量、四无色定若杂染、若清净。不应观四静虑若属生死、若属涅盘,不应观四无量、四无色定若属生死、若属涅盘。不应观四静虑若在内、若在外、若在两间,不应观四无量、四无色定若在内、若在外、若在两间。不应观四静虑若可得、若不可得,不应观四无量、四无色定若可得、若不可得。

10.八解脱、八胜处、九处地定、十一切处中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观八解脱若常、若无常,不应观八胜处、九次第定、十遍处若常、若无常。不应观八解脱若乐、若苦,不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐、若苦。不应观八解脱若我、若无我,不应观八胜处、九次第定、十遍处若我、若无我。不应观八解脱若净、若不净,不应观八胜处、九次第定、十遍处若净、若不净。不应观八解脱若空、若不空,不应观八胜处、九次第定、十遍处若空、若不空。不应观八解脱若有相、若无相,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有相、若无相。不应观八解脱若有愿、若无愿,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有愿、若无愿。不应观八解脱若寂静、若不寂静,不应观八胜处、九次第定、十遍处若寂静、若不寂静。不应观八解脱若远离、若不远离,不应观八胜处、九次第定、十遍处若远离、若不远离。不应观八解脱若有为、若无为,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有为、若无为。不应观八解脱若有漏、若无漏,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有漏、若无漏。不应观八解脱若生、若灭,不应观八胜处、九次第定、十遍处若生、若灭。不应观八解脱若善、若非善,不应观八胜处、九次第定、十遍处若善、若非善。不应观八解脱若有罪、若无罪,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有罪、若无罪。不应观八解脱若有烦恼、若无烦恼,不应观八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼、若无烦恼。不应观八解脱若世间、若出世间,不应观八胜处、九次第定、十遍处若世间、若出世间。不应观八解脱若杂染、若清净,不应观八胜处、九次第定、十遍处若杂染、若清净。不应观八解脱若属生死、若属涅盘,不应观八胜处、九次第定、十遍处若属生死、若属涅盘。不应观八解脱若在内、若在外、若在两间,不应观八胜处、九次第定、十遍处若在内、若在外、若在两间。不应观八解脱若可得、若不可得,不应观八胜处、九次第定、十遍处若可得、若不可得。

11.空、无相、无愿解脱门中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观空解脱门若常、若无常,不应观无相、无愿解脱门若常、若无常。不应观空解脱门若乐、若苦,不应观无相、无愿解脱门若乐、若苦。不应观空解脱门若我、若无我,不应观无相、无愿解脱门若我、若无我。不应观空解脱门若净、若不净,不应观无相、无愿解脱门若净、若不净。不应观空解脱门若空、若不空,不应观无相、无愿解脱门若空、若不空。不应观空解脱门若有相、若无相,不应观无相、无愿解脱门若有相、若无相。不应观空解脱门若有愿、若无愿,不应观无相、无愿解脱门若有愿、若无愿。不应观空解脱门若寂静、若不寂静,不应观无相、无愿解脱门若寂静、若不寂静。不应观空解脱门若远离、若不远离,不应观无相、无愿解脱门若远离、若不远离。不应观空解脱门若有为、若无为,不应观无相、无愿解脱门若有为、若无为。不应观空解脱门若有漏、若无漏,不应观无相、无愿解脱门若有漏、若无漏。不应观空解脱门若生、若灭,不应观无相、无愿解脱门若生、若灭。不应观空解脱门若善、若非善,不应观无相、无愿解脱门若善、若非善。不应观空解脱门若有罪、若无罪,不应观无相、无愿解脱门若有罪、若无罪。不应观空解脱门若有烦恼、若无烦恼,不应观无相、无愿解脱门若有烦恼、若无烦恼。不应观空解脱门若世间、若出世间,不应观无相、无愿解脱门若世间、若出世间。不应观空解脱门若杂染、若清净,不应观无相、无愿解脱门若杂染、若清净。不应观空解脱门若属生死、若属涅盘,不应观无相、无愿解脱门若属生死、若属涅盘。不应观空解脱门若在内、若在外、若在两间,不应观无相、无愿解脱门若在内、若在外、若在两间。不应观空解脱门若可得、若不可得,不应观无相、无愿解脱门若可得、若不可得。

12.於陀罗尼、叁摩地门中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观陀罗尼门若常、若无常,不应观叁摩地门若常、若无常。不应观陀罗尼门若乐、若苦,不应观叁摩地门若乐、若苦。不应观陀罗尼门若我、若无我,不应观叁摩地门若我、若无我。不应观陀罗尼门若净、若不净,不应观叁摩地门若净、若不净。不应观陀罗尼门若空、若不空,不应观叁摩地门若空、若不空。不应观陀罗尼门若有相、若无相,不应观叁摩地门若有相、若无相。不应观陀罗尼门若有愿、若无愿,不应观叁摩地门若有愿、若无愿。不应观陀罗尼门若寂静、若不寂静,不应观叁摩地门若寂静、若不寂静。不应观陀罗尼门若远离、若不远离,不应观叁摩地门若远离、若不远离。不应观陀罗尼门若有为、若无为,不应观叁摩地门若有为、若无为。不应观陀罗尼门若有漏、若无漏,不应观叁摩地门若有漏、若无漏。不应观陀罗尼门若生、若灭,不应观叁摩地门若生、若灭。不应观陀罗尼门若善、若非善,不应观叁摩地门若善、若非善不应观陀罗尼门若有罪、若无罪,不应观叁摩地门若有罪、若无罪。不应观陀罗尼门若有烦恼、若无烦恼,不应观叁摩地门若有烦恼、若无烦恼。不应观陀罗尼门若世间、若出世间,不应观叁摩地门若世间、若出世间。不应观陀罗尼门若杂染、若清净,不应观叁摩地门若杂染、若清净。不应观陀罗尼门若属生死、若属涅盘,不应观叁摩地门若属生死、若属涅盘。不应观陀罗尼门若在内、若在外、若在两间,不应观叁摩地门若在内、若在外、若在两间。不应观陀罗尼门若可得、若不可得,不应观叁摩地门若可得、若不可得。

13.菩萨十地中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观极喜地若常、若无常,不应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常、若无常。不应观极喜地若乐、若苦,不应观离垢地乃至法云地若乐、若苦。不应观极喜地若我、若无我,不应观离垢地乃至法云地若我、若无我。不应观极喜地若净、若不净,不应观离垢地乃至法云地若净、若不净。不应观极喜地若空、若不空,不应观离垢地乃至法云地若空、若不空。不应观极喜地若有相、若无相,不应观离垢地乃至法云地若有相、若无相。不应观极喜地若有愿、若无愿,不应观离垢地乃至法云地若有愿、若无愿。不应观极喜地若寂静、若不寂静,不应观离垢地乃至法云地若寂静、若不寂静。不应观极喜地若远离、若不远离,不应观离垢地乃至法云地若远离、若不远离。不应观极喜地若有为、若无为,不应观离垢地乃至法云地若有为、若无为。不应观极喜地若有漏、若无漏,不应观离垢地乃至法云地若有漏、若无漏。不应观极喜地若生、若灭,不应观离垢地乃至法云地若生、若灭。不应观极喜地若善、若非善,不应观离垢地乃至法云地若善、若非善。不应观极喜地若有罪、若无罪,不应观离垢地乃至法云地若有罪、若无罪。不应观极喜地若有烦恼、若无烦恼,不应观离垢地乃至法云地若有烦恼、若无烦恼。不应观极喜地若世间、若出世间,不应观离垢地乃至法云地若世间、若出世间。不应观极喜地若杂染、若清净,不应观离垢地乃至法云地若杂染、若清净。不应观极喜地若属生死、若属涅盘,不应观离垢地乃至法云地若属生死、若属涅盘。不应观极喜地若在内、若在外、若在两间,不应观离垢地乃至法云地若在内、若在外、若在两间。不应观极喜地若可得、若不可得,不应观离垢地乃至法云地若可得、若不可得。

14.於五眼、六神通中不能有空有之观想念

复次,善现!诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,不应观五眼若常、若无常,不应观六神通若常、若无常。不应观五眼若乐、若苦,不应观六神通若乐、若苦。不应观五眼若我、若无我,不应观六神通若我、若无我。不应观五眼若净、若不净,不应观六神通若净、若不净。不应观五眼若空、若不空,不应观六神通若空、若不空。不应观五眼若有相、若无相,不应观六神通若有相、若无相。不应观五眼若有愿、若无愿,不应观六神通若有愿、若无愿。不应观五眼若寂静、若不寂静,不应观六神通若寂静、若不寂静。不应观五眼若远离、若不远离,不应观六神通若远离、若不远离。不应观五眼若有为、若无为,不应观六神通若有为、若无为。不应观五眼若有漏、若无漏,不应观六神通若有漏、若无漏。不应观五眼若生、若灭,不应观六神通若生、若灭。不应观五眼若善、若非善,不应观六神通若善、若非善。不应观五眼若有罪、若无罪,不应观六神通若有罪、若无罪。不应观五眼若有烦恼、若无烦恼,不应观六神通若有烦恼、若无烦恼。不应观五眼若世间、若出世间,不应观六神通若世间、若出世间。不应观五眼若杂染、若清净,不应观六神通若杂染、若清净。不应观五眼若属生死、若属涅盘,不应观六神通若属生死、若属涅盘。不应观五眼若在内、若在外、若在两间,不应观六神通若在内、若在外、若在两间。不应观五眼若可得、若不可得,不应观六神通若可得、若不可得。

大般若波罗蜜多经卷第十二完(待续)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]