A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷十
 
           初分现舌相品第六


一、前言

在上品中,世尊告诉我们如何修行般若波罗蜜多,单修一种般若波罗蜜多,或二共、叁共、四共、五共修般若波罗蜜多。现在本品中,佛世尊现广长舌相,遍覆叁千大千世界,又从舌相中发出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界。是时十方界(东、西、南、北、东南、东北、西南、西北、上下等)佛土诸菩萨众各诣其佛,询问此光何来,又具有何瑞相?十方各佛世尊告诉大众说,有佛世界名曰堪忍,其佛号释迦牟尼,现正在为大众等说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相中出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今汝所见光,即是彼佛舌相所现。诸菩萨众听到其佛世尊所说,皆心生欢喜想往诣释迦牟尼佛,在其佛世尊允许下,都各携一切宝物来供养、恭敬、尊重、赞叹世尊。

另外,娑婆世界中的欲界天众、梵众天,乃至色究竟天,也各持种种香 、天华等来至佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹佛陀。这时会中有百千亿有情皆从座起,合掌恭敬对佛说:世尊!我等未来愿得作佛,同佛一样相好威德,国土庄严,声闻菩萨,天人众会,所转法轮,并如今佛。

世尊预知大众心愿,已知大众等悟得无生忍,了达一切不生、不灭、无作、无为,即便微笑,面门复出种种色光。这时阿难尊者即从座起,合掌恭敬对佛说:世尊!是何因缘现此微笑?佛告阿难说:座中无量多众,已於诸法悟无生忍,於当来世经六十八俱胝大劫修菩萨行,华积劫中当得作佛,皆同一号,谓觉分华如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。以上是诸菩萨众、诸天等大会众,经佛陀的加持悟得无生法忍,故佛陀特与他们授记,未来世行菩萨道中经无量劫当得悟佛道,成佛时同一佛号。

大众读《大般若经》时,当虔诚地每一句、每一字都要读过,本品经文虽大部份一再重复十方所发生的事,但每读一次意义是有不同的,若能专心依经文读一遍,显示行者有耐心、够虚心,即能得无上法益。

 

二、经文

()十方佛土菩萨众等来诣佛所

1.东方佛土来的菩萨众

尔时,世尊现广长舌相,遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界。是时东方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此西方有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相,遍覆叁千大千世界。复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃,各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

2.南方佛土来的菩萨众

尔时,南方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此北方有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众,说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光,即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

3.西方佛土来的菩萨众

尔时,西方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此东方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光,即是彼佛舌相所现。时诸菩萨摩诃萨,闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼、供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

4.北方佛土来的菩萨众

尔时,北方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已,各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此南方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光,即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

5.东北方佛土来的菩萨众

尔时,东北方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此西南方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光,即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右饶七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等花,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

6.东南方佛土来的菩萨众

尔时,东南方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此西北方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

7.西南方佛土来的菩萨众

尔时,西南方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此东北方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝。严持无量宝幢幡盖香 璎珞金银等花。奏击种种上妙伎乐。经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

8.西北方佛土来的菩萨众

尔时,西北方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此东南方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等花,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

9.下方佛土来的菩萨众

尔时,下方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此上方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

10.上方佛土来的菩萨众

尔时,上方 伽沙等诸佛土中,各有无量、无数菩萨摩诃萨,睹斯光已各诣其佛,顶礼恭敬白言:世尊!是谁神力,复以何缘而有此瑞?时彼诸佛各告菩萨摩诃萨言:善男子!於此下方善有佛世界,名曰堪忍,佛号释迦牟尼,如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵,今为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多,现广长舌相遍覆叁千大千世界,复从舌相出无量、无数、种种色光,普照十方 伽沙等诸佛世界,今所见光即是彼佛舌相所现。

时诸菩萨摩诃萨闻是事已,欢喜踊跃各白佛言:我等欲往堪忍世界,观礼供养释迦牟尼佛,及诸菩萨摩诃萨众,并听般若波罗蜜多,唯愿世尊,哀愍听许。时彼诸佛各各告言:今正是时,随汝意往。一一佛土无量、无数菩萨摩诃萨众,各礼佛足右绕七匝,严持无量宝幢、幡盖、香 、璎珞、金银等华,奏击种种上妙伎乐,经须臾间至此佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

 

()佛陀授记与会天众、菩萨众等当成佛道

尔时,四大王众天,乃至他化自在天、梵众天,乃至色究竟天,各持无量、种种香 ,所谓涂香、末香、烧香、树香、叶香、诸杂和香,悦意华 、生类华 、龙钱华 ,并无量种众杂华 ,及持无量种种天华、 钵罗华、钵特摩华、俱某陀华、奔荼利华、微妙音华、大微妙音华,及馀无量种种天华,来至佛所,供养、恭敬、尊重、赞叹,顶礼佛足却住一面。

尔时,十方诸来菩萨摩诃萨众,及馀无量欲色界天,所献种种宝幢、幡盖,珍璎妙乐、种种香华,以佛神力,上踊空中合成台盖,遍覆叁千大千佛土,台顶四角各有宝幢,台盖、宝幡皆垂璎珞,胜幡妙彩,珍异华 ,种种庄严,甚可爱乐。

时此会中有百千俱胝那庾多有情,皆从座起,合掌恭敬而白佛言:世尊!我等未来愿得作佛,相好威德如今世尊,国土庄严,声闻菩萨,天人众会,所转法轮,并如今佛。尔时,世尊知其心愿,已於诸法悟无生忍,了达一切不生、不灭、无作、无为,即便微笑,面门复出种种色光。

尊者阿难,即从座起,合掌恭敬白言:世尊!何因何缘现此微笑?佛告阿难:是从座起百千俱胝那庾多众,已於诸法悟无生忍,於当来世经六十八俱胝大劫修菩萨行,华积劫中当得作佛,皆同一号,谓觉分华如来、应正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。

(大般若波罗蜜多经卷十完)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]