A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷二百二十二
                                                                                          三藏法师玄奘奉  诏译

                  初分难信解品第三十四之四十一

 

一、前言

(221)卷中,世尊言,法住清净,色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故法住清净故五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净清净故一切智智清净

世尊继言,实际清净,色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故实际清净故五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净清净故一切智智清净

(222)卷中,世尊继言,虚空界清净,色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净清净故一切智智清净

世尊继言,不思议界清净,色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴六识乃至诸佛无上正等菩提等法清净清净故一切智智清净

二、经文

 

初分难信解品第三十四之四十一

1. 虚空界清净,五蕴乃至六识等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故五蕴乃至六识等法清净,五蕴乃至六识等法清净故一切智智清净

(1)「复次,善现!虚空界清净故色清净,色清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若色清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故受、想、行、识清净,受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若受、想、行、识清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!虚空界清净故眼处清净,眼处清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若眼处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净,耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若耳、鼻、舌、身、意处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!虚空界清净故色处清净,色处清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若色处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声、香、味、触、法处清净,声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若声、香、味、触、法处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!虚空界清净故眼界清净,眼界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若眼清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净,色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若色界乃至眼触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!虚空界清净故耳界清净,耳界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若耳界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净,声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若声界乃至耳触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!虚空界清净故鼻界清净,鼻界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若鼻界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净,香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「善现!虚空界清净故舌界清净,舌界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若舌界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净,味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若味界乃至舌触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「善现!虚空界清净故身界清净,身界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若身界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若触界乃至身触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「善现!虚空界清净故意界清净,意界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若意界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若法界乃至意触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

2. 虚空界清净,六大乃至十二真如等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故六大乃至十二真如等法清净,六大乃至十二真如等法清净故一切智智清净

 (1)「善现!虚空界清净故地界清净,地界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若地界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若水、火、风、空、识界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!虚空界清净故无明清净,无明清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若无明清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若行乃至老死愁叹苦忧恼清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!虚空界清净故布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若布施波罗蜜多清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若净戒乃至般若波罗蜜多清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!虚空界清净故内空清净,内空清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若内空清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若外空乃至无性自性空清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!虚空界清净故真如清净,真如清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若真如清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、不思议界清净,法界乃至不思议界清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若法界乃至不思议界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

3. 虚空界清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故四圣谛乃至菩萨十地等法清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净故一切智智清净

(1)「善现!虚空界清净故苦圣谛清净,苦圣谛清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若苦圣谛清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若集、灭、道圣谛清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!虚空界清净故四静虑清净,四静虑清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若四静虑清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若四无量、四无色定清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!虚空界清净故八解脱清净,八解脱清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若八解脱清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若八胜处、九次第定、十遍处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!虚空界清净故四念住清净,四念住清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若四念住清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净,四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若四正断乃至八圣道支清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!虚空界清净故空解脱门清净,空解脱门清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若空解脱门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故无相、无愿解脱门清净,无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若无相、无愿解脱门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!虚空界清净故菩萨十地清净,菩萨十地清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若菩萨十地清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

4. 虚空界清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净故一切智智清净

 (1)「善现!虚空界清净故五眼清净,五眼清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若五眼清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故六神通清净,六神通清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若六神通清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!虚空界清净故佛十力清净,佛十力清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若佛十力清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净,四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若四无所畏乃至十八佛不共法清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!虚空界清净故无忘失法清净,无忘失法清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若无忘失法清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故恒住舍性清净,恒住舍性清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若恒住舍性清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!虚空界清净故一切智清净,一切智清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若一切智清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故道相智、一切相智清净,道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若道相智、一切相智清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!虚空界清净故一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若一切陀罗尼门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一切三摩地门清净,一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若一切三摩地门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

5. 虚空界清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故虚空界清净故四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净故一切智智清净

(1)「善现!虚空界清净故预流果清净,预流果清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若预流果清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一来、不还、阿罗汉果清净,一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若一来、不还、阿罗汉果清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!虚空界清净故独觉菩提清净,独觉菩提清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若独觉菩提清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!虚空界清净故一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若一切菩萨摩诃萨行清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!虚空界清净故诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故?若虚空界清净,若诸佛无上正等菩提清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

6. 不思议界清净,五蕴乃至六识等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故五蕴乃至六识等法清净,五蕴乃至六识等法清净故一切智智清净

(1)「复次,善现!不思议界清净故色清净,色清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若色清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故受、想、行、识清净,受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若受、想、行、识清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!不思议界清净故眼处清净,眼处清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若眼处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净,耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若耳、鼻、舌、身、意处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!不思议界清净故色处清净,色处清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若色处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故声、香、味、触、法处清净,声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若声、香、味、触、法处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!不思议界清净故眼界清净,眼界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若眼界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净,色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若色界乃至眼触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!不思议界清净故耳界清净,耳界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若耳界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净,声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若声界乃至耳触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!不思议界清净故鼻界清净,鼻界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若鼻界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净,香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「善现!不思议界清净故舌界清净,舌界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若舌界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净,味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若味界乃至舌触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「善现!不思议界清净故身界清净,身界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若身界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若触界乃至身触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「善现!不思议界清净故意界清净,意界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若意界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若法界乃至意触为缘所生诸受清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

7. 不思议界清净,六大乃至十二真如等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故六大乃至十二真如等法清净,六大乃至十二真如等法清净故一切智智清净

(1)「善现!不思议界清净故地界清净,地界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若地界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若水、火、风、空、识界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!不思议界清净故无明清净,无明清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若无明清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若行乃至老死愁叹苦忧恼清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!不思议界清净故布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若布施波罗蜜多清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若净戒乃至般若波罗蜜多清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!不思议界清净故内空清净,内空清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若内空清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若外空乃至无性自性空清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!不思议界清净故真如清净,真如清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若真如清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界清净,法界乃至虚空界清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若法界乃至虚空界清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

8. 不思议界清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故四圣谛乃至菩萨十地等法清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净故一切智智清净

(1)「善现!不思议界清净故苦圣谛清净,苦圣谛清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若苦圣谛清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若集、灭、道圣谛清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!不思议界清净故四静虑清净,四静虑清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若四静虑清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若四无量、四无色定清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!不思议界清净故八解脱清净,八解脱清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若八解脱清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若八胜处、九次第定、十遍处清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!不思议界清净故四念住清净,四念住清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若四念住清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净,四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若四正断乃至八圣道支清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5「善现!不思议界清净故空解脱门清净,空解脱门清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若空解脱门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故无相、无愿解脱门清净,无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若无相、无愿解脱门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!不思议界清净故菩萨十地清净,菩萨十地清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若菩萨十地清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

9. 不思议界清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净故一切智智清净

(1)「善现!不思议界清净故五眼清净,五眼清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若五眼清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故六神通清净,六神通清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若六神通清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!不思议界清净故佛十力清净,佛十力清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若佛十力清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净,四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若四无所畏乃至十八佛不共法清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!不思议界清净故无忘失法清净,无忘失法清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若无忘失法清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故恒住舍性清净,恒住舍性清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若恒住舍性清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!不思议界清净故一切智清净,一切智清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若一切智清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故道相智、一切相智清净,道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若道相智、一切相智清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!不思议界清净故一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若一切陀罗尼门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故一切三摩地门清净,一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若一切三摩地门清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

10. 不思议界清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故不思议界清净故四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净故一切智智清净

(1)「善现!不思议界清净故预流果清净,预流果清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若预流果清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故一来、不还、阿罗汉果清净,一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若一来、不还、阿罗汉果清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!不思议界清净故独觉菩提清净,独觉菩提清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若独觉菩提清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!不思议界清净故一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若一切菩萨摩诃萨行清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!不思议界清净故诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故?若不思议界清净,若诸佛无上正等菩提清净,若一切智智清净,无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十二

 

 [ 《大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]