A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷二百四
                                                                                          三藏法师玄奘奉  诏译

                  初分难信解品第三十四之十二


一、前言

(203)卷中,世尊言,以贪清净、五眼六通等法清净、一切智智清净无二、无二分、无别、无断故,贪清净则五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,五眼六通乃至诸佛无上正等菩提等法清净则一切智智清净

世尊继言,以瞋清净、五蕴等法清净、一切智智清净无二、无二分、无别、无断故,瞋清净则色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴乃至诸佛无上正等菩提等法清净则一切智智清净

世尊继言,以痴清净、五蕴等法清净、一切智智清净无二、无二分、无别、无断故,痴清净则色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,五蕴乃至诸佛无上正等菩提等法清净则一切智智清净

(204)卷中,世尊继言,色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故;五蕴乃至一切菩萨摩诃萨行等法清净故诸佛无上正等菩提等法清净,诸佛无上正等菩提等法清净故五蕴乃至一切菩萨摩诃萨行等法清净

 

二、经文

初分难信解品第三十四之二十三

1.  五蕴乃至六识等法清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故;五蕴乃至六识等法清净故地界清净,地界清净故五蕴乃至六识等法清净

(1)「复次,善现!色清净故受清净,受清净故色清净。何以故?是色清净与受清净,无二、无二分、无别、无断故。受清净故想清净,想清净故受清净。何以故?是受清净与想清净,无二、无二分、无别、无断故。想清净故行清净,行清净故想清净。何以故?是想清净与行清净,无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净,识清净故行清净。何以故?是行清净与识清净,无二、无二分、无别、无断故。识清净故眼处清净,眼处清净故识清净。何以故?是识清净与眼处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)眼处清净故耳处清净,耳处清净故眼处清净。何以故?是眼处清净与耳处清净,无二、无二分、无别、无断故。耳处清净故鼻处清净,鼻处清净故耳处清净。何以故?是耳处清净与鼻处清净,无二、无二分、无别、无断故。鼻处清净故舌处清净,舌处清净故鼻处清净。何以故?是鼻处清净与舌处清净,无二、无二分、无别、无断故。舌处清净故身处清净,身处清净故舌处清净。何以故?是舌处清净与身处清净,无二、无二分、无别、无断故。身处清净故意处清净,意处清净故身处清净。何以故?是身处清净与意处清净,无二、无二分、无别、无断故。意处清净故色处清净,色处清净故意处清净。何以故?是意处清净与色处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)色处清净故声处清净,声处清净故色处清净。何以故?是色处清净与声处清净,无二、无二分、无别、无断故。声处清净故香处清净,香处清净故声处清净。何以故?是声处清净与香处清净,无二、无二分、无别、无断故。香处清净故味处清净,味处清净故香处清净。何以故?是香处清净与味处清净,无二、无二分、无别、无断故。味处清净故触处清净,触处清净故味处清净。何以故?是味处清净与触处清净,无二、无二分、无别、无断故。触处清净故法处清净,法处清净故触处清净。何以故?是触处清净与法处清净,无二、无二分、无别、无断故。法处清净故眼界清净,眼界清净故法处清净。何以故?是法处清净与眼界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)眼界清净故色界清净,色界清净故眼界清净。何以故?是眼界清净与色界清净,无二、无二分、无别、无断故。色界清净故眼识界清净,眼识界清净故色界清净。何以故?是色界清净与眼识界清净,无二、无二分、无别、无断故。眼识界清净故眼触清净,眼触清净故眼识界清净。何以故?是眼识界清净与眼触清净,无二、无二分、无别、无断故。眼触清净故眼触为缘所生诸受清净,眼触为缘所生诸受清净故眼触清净。何以故?是眼触清净与眼触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。眼触为缘所生诸受清净故耳界清净,耳界清净故眼触为缘所生诸受清净。何以故?是眼触为缘所生诸受清净与耳界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)耳界清净故声界清净,声界清净故耳界清净。何以故?是耳界清净与声界清净,无二、无二分、无别、无断故。声界清净故耳识界清净,耳识界清净故声界清净。何以故?是声界清净与耳识界清净,无二、无二分、无别、无断故。耳识界清净故耳触清净,耳触清净故耳识界清净。何以故?是耳识界清净与耳触清净,无二、无二分、无别、无断故。耳触清净故耳触为缘所生诸受清净,耳触为缘所生诸受清净故耳触清净。何以故?是耳触清净与耳触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。耳触为缘所生诸受清净故鼻界清净,鼻界清净故耳触为缘所生诸受清净。何以故?是耳触为缘所生诸受清净与鼻界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)鼻界清净故香界清净,香界清净故鼻界清净。何以故?是鼻界清净与香界清净,无二、无二分、无别、无断故。香界清净故鼻识界清净,鼻识界清净故香界清净。何以故?是香界清净与鼻识界清净,无二、无二分、无别、无断故。鼻识界清净故鼻触清净,鼻触清净故鼻识界清净。何以故?是鼻识界清净与鼻触清净,无二、无二分、无别、无断故。鼻触清净故鼻触为缘所生诸受清净,鼻触为缘所生诸受清净故鼻触清净。何以故?是鼻触清净与鼻触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。鼻触为缘所生诸受清净故舌界清净,舌界清净故鼻触为缘所生诸受清净。何以故?是鼻触为缘所生诸受清净与舌界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)舌界清净故味界清净,味界清净故舌界清净。何以故?是舌界清净与味界清净,无二、无二分、无别、无断故。味界清净故舌识界清净,舌识界清净故味界清净。何以故?是味界清净与舌识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

舌识界清净故舌触清净,舌触清净故舌识界清净。何以故?是舌识界清净与舌触清净,无二、无二分、无别、无断故。舌触清净故舌触为缘所生诸受清净,舌触为缘所生诸受清净故舌触清净。何以故?是舌触清净与舌触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。舌触为缘所生诸受清净故身界清净,身界清净故舌触为缘所生诸受清净。何以故?是舌触为缘所生诸受清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)身界清净故触界清净,触界清净故身界清净。何以故?是身界清净与触界清净,无二、无二分、无别、无断故。触界清净故身识界清净,身识界清净故触界清净。何以故?是触界清净与身识界清净,无二、无二分、无别、无断故。身识界清净故身触清净,身触清净故身识界清净。何以故?是身识界清净与身触清净,无二、无二分、无别、无断故。身触清净故身触为缘所生诸受清净,身触为缘所生诸受清净故身触清净。何以故?是身触清净与身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。身触为缘所生诸受清净故意界清净,意界清净故身触为缘所生诸受清净。何以故?是身触为缘所生诸受清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)意界清净故法界清净,法界清净故意界清净。何以故?是意界清净与法界清净,无二、无二分、无别、无断故。法界清净故意识界清净,意识界清净故法界清净。何以故?是法界清净与意识界清净,无二、无二分、无别、无断故。意识界清净故意触清净,意触清净故意识界清净。何以故?是意识界清净与意触清净,无二、无二分、无别、无断故。意触清净故意触为缘所生诸受清净,意触为缘所生诸受清净故意触清净。何以故?是意触清净与意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。意触为缘所生诸受清净故地界清净,地界清净故意触为缘所生诸受清净。何以故?是意触为缘所生诸受清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。

2.  六大乃至十二真如等法清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故;六大乃至十二真如等法清净故苦圣谛清净,苦圣谛清净故六大乃至十二真如等法清净

(1)「地界清净故水界清净,水界清净故地界清净。何以故?是地界清净与水界清净,无二、无二分、无别、无断故。水界清净故火界清净,火界清净故水界清净。何以故?是水界清净与火界清净,无二、无二分、无别、无断故。火界清净故风界清净,风界清净故火界清净。何以故?是火界清净与风界清净,无二、无二分、无别、无断故。风界清净故空界清净,空界清净故风界清净。何以故?是风界清净与空界清净,无二、无二分、无别、无断故。空界清净故识界清净,识界清净故空界清净。何以故?是空界清净与识界清净,无二、无二分、无别、无断故。识界清净故无明清净,无明清净故识界清净。何以故?是识界清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「无明清净故行清净,行清净故无明清净。何以故?是无明清净与行清净,无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净,识清净故行清净。何以故?是行清净与识清净,无二、无二分、无别、无断故。识清净故名色清净,名色清净故识清净。何以故?是识清净与名色清净,无二、无二分、无别、无断故。名色清净故六处清净,六处清净故名色清净。何以故?是名色清净与六处清净,无二、无二分、无别、无断故。六处清净故触清净,触清净故六处清净。何以故?是六处清净与触清净,无二、无二分、无别、无断故。触清净故受清净,受清净故触清净。何以故?是触清净与受清净,无二、无二分、无别、无断故。受清净故爱清净,爱清净故受清净。何以故?是受清净与爱清净,无二、无二分、无别、无断故。爱清净故取清净,取清净故爱清净。何以故?是爱清净与取清净,无二、无二分、无别、无断故。取清净故有清净,有清净故取清净。何以故?是取清净与有清净,无二、无二分、无别、无断故。有清净故生清净,生清净故有清净。何以故?是有清净与生清净,无二、无二分、无别、无断故。生清净故老死愁叹苦忧恼清净,老死愁叹苦忧恼清净故生清净。何以故?是生清净与老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。老死愁叹苦忧恼清净故布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净故老死愁叹苦忧恼清净。何以故?是老死愁叹苦忧恼清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净,净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故?是布施波罗蜜多清净与净戒波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净,安忍波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故?是净戒波罗蜜多清净与安忍波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净,精进波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故?是安忍波罗蜜多清净与精进波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净,静虑波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故?是精进波罗蜜多清净与静虑波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净,般若波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故?是静虑波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故内空清净,内空清净故般若波罗蜜多清净。何以故?是般若波罗蜜多清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「内空清净故外空清净,外空清净故内空清净。何以故?是内空清净与外空清净,无二、无二分、无别、无断故。外空清净故内外空清净,内外空清净故外空清净。何以故?是外空清净与内外空清净,无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故空空清净,空空清净故内外空清净。何以故?是内外空清净与空空清净,无二、无二分、无别、无断故。空空清净故大空清净,大空清净故空空清净。何以故?是空空清净与大空清净,无二、无二分、无别、无断故。大空清净故胜义空清净,胜义空清净故大空清净。何以故?是大空清净与胜义空清净,无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故有为空清净,有为空清净故胜义空清净。何以故?是胜义空清净与有为空清净,无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故无为空清净,无为空清净故有为空清净。何以故?是有为空清净与无为空清净,无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故毕竟空清净,毕竟空清净故无为空清净。何以故?是无为空清净与毕竟空清净,无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故无际空清净,无际空清净故毕竟空清净。何以故?是毕竟空清净与无际空清净,无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故散空清净,散空清净故无际空清净。何以故?是无际空清净与散空清净,无二、无二分、无别、无断故。散空清净故无变异空清净,无变异空清净故散空清净。何以故?是散空清净与无变异空清净,无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故本性空清净,本性空清净故无变异空清净。何以故?是无变异空清净与本性空清净,无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故自相空清净,自相空清净故本性空清净。何以故?是本性空清净与自相空清净,无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故共相空清净,共相空清净故自相空清净。何以故?是自相空清净与共相空清净,无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一切法空清净,一切法空清净故共相空清净。何以故?是共相空清净与一切法空清净,无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故不可得空清净,不可得空清净故一切法空清净。何以故?是一切法空清净与不可得空清净,无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故无性空清净,无性空清净故不可得空清净。何以故?是不可得空清净与无性空清净,无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故自性空清净,自性空清净故无性空清净。何以故?是无性空清净与自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故无性自性空清净,无性自性空清净故自性空清净。何以故?是自性空清净与无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故真如清净,真如清净故无性自性空清净。何以故?是无性自性空清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「真如清净故法界清净,法界清净故真如清净。何以故?是真如清净与法界清净,无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法性清净,法性清净故法界清净。何以故?是法界清净与法性清净,无二、无二分、无别、无断故。法性清净故不虚妄性清净,不虚妄性清净故法性清净。何以故?是法性清净与不虚妄性清净,无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故不变异性清净,不变异性清净故不虚妄性清净。何以故?是不虚妄性清净与不变异性清净,无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故平等性清净,平等性清净故不变异性清净。何以故?是不变异性清净与平等性清净,无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故离生性清净,离生性清净故平等性清净。何以故?是平等性清净与离生性清净,无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法定清净,法定清净故离生性清净。何以故?是离生性清净与法定清净,无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法住清净,法住清净故法定清净。何以故?是法定清净与法住清净,无二、无二分、无别、无断故。法住清净故实际清净,实际清净故法住清净。何以故?是法住清净与实际清净,无二、无二分、无别、无断故。实际清净故虚空界清净,虚空界清净故实际清净。何以故?是实际清净与虚空界清净,无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故不思议界清净,不思议界清净故虚空界清净。何以故?是虚空界清净与不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。不思议界清净故苦圣谛清净,苦圣谛清净故不思议界清净。何以故?是不思议界清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

3.  四圣谛乃至菩萨十地等法清净与五眼清净,无二、无二分、无别、无断故;四圣谛乃至菩萨十地等法清净故五眼清净,五眼清净故四圣谛乃至菩萨十地等法清净

(1)「苦圣谛清净故集圣谛清净,集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故?是苦圣谛清净与集圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故灭圣谛清净,灭圣谛清净故集圣谛清净。何以故?是集圣谛清净与灭圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故道圣谛清净,道圣谛清净故灭圣谛清净。何以故?是灭圣谛清净与道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四静虑清净,四静虑清净故道圣谛清净。何以故?是道圣谛清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「四静虑清净故四无量清净,四无量清净故四静虑清净。何以故?是四静虑清净与四无量清净,无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无色定清净,四无色定清净故四无量清净。何以故?是四无量清净与四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故八解脱清净,八解脱清净故四无色定清净。何以故?是四无色定清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「八解脱清净故八胜处清净,八胜处清净故八解脱清净。何以故?是八解脱清净与八胜处清净,无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故九次第定清净,九次第定清净故八胜处清净。何以故?是八胜处清净与九次第定清净,无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故十遍处清净,十遍处清净故九次第定清净。何以故?是九次第定清净与十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四念住清净,四念住清净故十遍处清净。何以故?是十遍处清净与四念住清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「四念住清净故四正断清净,四正断清净故四念住清净。何以故?是四念住清净与四正断清净,无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四神足清净,四神足清净故四正断清净。何以故?是四正断清净与四神足清净,无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故五根清净,五根清净故四神足清净。何以故?是四神足清净与五根清净,无二、无二分、无别、无断故。五根清净故五力清净,五力清净故五根清净。何以故?是五根清净与五力清净,无二、无二分、无别、无断故。五力清净故七等觉支清净,七等觉支清净故五力清净。何以故?是五力清净与七等觉支清净,无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故八圣道支清净,八圣道支清净故七等觉支清净。何以故?是七等觉支清净与八圣道支清净,无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故空解脱门清净,空解脱门清净故八圣道支清净。何以故?是八圣道支清净与空解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「空解脱门清净故无相解脱门清净,无相解脱门清净故空解脱门清净。何以故?是空解脱门清净与无相解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故无愿解脱门清净,无愿解脱门清净故无相解脱门清净。何以故?是无相解脱门清净与无愿解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故菩萨十地清净,菩萨十地清净故无愿解脱门清净。何以故?是无愿解脱门清净与菩萨十地清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「菩萨十地清净故五眼清净,五眼清净故菩萨十地清净。何以故?是菩萨十地清净与五眼清净,无二、无二分、无别、无断故。

4.  五眼六通乃至一切三摩地门等法清净与预流果清净,无二、无二分、无别、无断故;四圣谛乃至菩萨十地等法清净故预流果清净,预流果清净故四圣谛乃至菩萨十地等法清净

(1)「五眼清净故六神通清净,六神通清净故五眼清净。何以故?是五眼清净与六神通清净,无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故佛十力清净,佛十力清净故六神通清净。何以故?是六神通清净与佛十力清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「佛十力清净故四无所畏清净,四无所畏清净故佛十力清净。何以故?是佛十力清净与四无所畏清净,无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无碍解清净,四无碍解清净故四无所畏清净。何以故?是四无所畏清净与四无碍解清净,无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故大慈清净,大慈清净故四无碍解清净。何以故?是四无碍解清净与大慈清净,无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故大悲清净,大悲清净故大慈清净。何以故?是大慈清净与大悲清净,无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故大喜清净,大喜清净故大悲清净。何以故?是大悲清净与大喜清净,无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故大舍清净,大舍清净故大喜清净。何以故?是大喜清净与大舍清净,无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故十八佛不共法清净,十八佛不共法清净故大舍清净。何以故?是大舍清净与十八佛不共法清净,无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故无忘失法清净,无忘失法清净故十八佛不共法清净。何以故?是十八佛不共法清净与无忘失法清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「无忘失法清净故恒住舍性清净,恒住舍性清净故无忘失法清净。何以故?是无忘失法清净与恒住舍性清净,无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一切智清净,一切智清净故恒住舍性清净。何以故?是恒住舍性清净与一切智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「一切智清净故道相智清净,道相智清净故一切智清净。何以故?是一切智清净与道相智清净,无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切相智清净,一切相智清净故道相智清净。何以故?是道相智清净与一切相智清净,无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净故一切相智清净。何以故?是一切相智清净与一切陀罗尼门清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净,一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净。何以故?是一切陀罗尼门清净与一切三摩地门清净,无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故预流果清净,预流果清净故一切三摩地门清净。何以故?是一切三摩地门清净与预流果清净,无二、无二分、无别、无断故。

5.  四果乃至一切菩萨摩诃萨行等法清净与诸佛无上正等菩提清净,无二、无二分、无别、无断故;四果乃至一切菩萨摩诃萨行等法清净故诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净故四果乃至一切菩萨摩诃萨行等法清净

(1)「预流果清净故一来果清净,一来果清净故预流果清净。何以故?是预流果清净与一来果清净,无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故不还果清净,不还果清净故一来果清净。何以故?是一来果清净与不还果清净,无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故阿罗汉果清净,阿罗汉果清净故不还果清净。何以故?是不还果清净与阿罗汉果清净,无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故独觉菩提清净,独觉菩提清净故阿罗汉果清净。何以故?是阿罗汉果清净与独觉菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「独觉菩提清净故一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净故独觉菩提清净。何以故?是独觉菩提清净与一切菩萨摩诃萨行清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「一切菩萨摩诃萨行清净故诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩诃萨行清净。何以故?是一切菩萨摩诃萨行清净与诸佛无上正等菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四 (完结)

  


[ 《大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]