A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷一百九十 二
                                                                                          三藏法师玄奘奉  诏译

                  初分难信解品第三十四之十一


一、前言

(191)卷中世尊言,以命者清净与色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即命者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以生者清净与色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即生者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以养育者清净与色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地等法清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即养育者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

 

(192)中,世尊言,以养育者清净与五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即养育者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以士夫清净与色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以补特伽罗清净与色受想行识、眼耳鼻舌身意、色声香味触法处、色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、触界身识界及身触身触为缘所生诸受、法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、三十七道品、三解脱门、菩萨十地、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四果、独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即五蕴等法清净,五蕴等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

 

二、经文

初分难信解品第三十四之十一

1. 养育者清净与五眼六通清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净即养育者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!养育者清净即五眼清净,五眼清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与五眼清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即六神通清净,六神通清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与六神通清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!养育者清净即佛十力清净,佛十力清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与佛十力清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净,四无所畏乃至十八佛不共法清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!养育者清净即无忘失法清净,无忘失法清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与无忘失法清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即恒住舍性清净,恒住舍性清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与恒住舍性清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!养育者清净即一切智清净,一切智清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与一切智清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即道相智、一切相智清净,道相智、一切相智清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与道相智、一切相智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!养育者清净即一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与一切陀罗尼门清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一切三摩地门清净,一切三摩地门清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与一切三摩地门清净,无二、无二分、无别、无断故。

2. 养育者清净与四果清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净即养育者清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

 (1)「善现!养育者清净即预流果清净,预流果清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与预流果清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一来、不还、阿罗汉果清净,一来、不还、阿罗汉果清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与一来、不还、阿罗汉果清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!养育者清净即独觉菩提清净,独觉菩提清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与独觉菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!养育者清净即一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与一切菩萨摩诃萨行清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!养育者清净即诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与诸佛无上正等菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

3. 士夫清净与五蕴清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即五蕴乃至六识等法清净,五蕴乃至六识等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!士夫清净即色清净,色清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与色清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即受、想、行、识清净,受、想、行、识清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与受、想、行、识清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!士夫清净即眼处清净,眼处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与眼处清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即耳、鼻、舌、身、意处清净,耳、鼻、舌、身、意处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与耳、鼻、舌、身、意处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!士夫清净即色处清净,色处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与色处清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声、香、味、触、法处清净,声、香、味、触、法处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与声、香、味、触、法处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!士夫清净即眼界清净,眼界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与眼界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净,色界乃至眼触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!士夫清净即耳界清净,耳界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与耳界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净,声界乃至耳触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!士夫清净即鼻界清净,鼻界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与鼻界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净,香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「善现!士夫清净即舌界清净,舌界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与舌界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净,味界乃至舌触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「善现!士夫清净即身界清净,身界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「善现!士夫清净即意界清净,意界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

4. 士夫清净与六大清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即六大乃至十二真如等法清净,六大乃至十二真如等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

 (1)「善现!士夫清净即地界清净,地界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!士夫清净即无明清净,无明清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!士夫清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!士夫清净即内空清净,内空清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!士夫清净即真如清净,真如清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

5. 士夫清净与四圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四圣谛乃至菩萨十地等法清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

 (1)「善现!士夫清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!士夫清净即四静虑清净,四静虑清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!士夫清净即八解脱清净,八解脱清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!士夫清净即四念住清净,四念住清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四念住清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净,四正断乃至八圣道支清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四正断乃至八圣道支清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!士夫清净即空解脱门清净,空解脱门清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与空解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即无相、无愿解脱门清净,无相、无愿解脱门清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与无相、无愿解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!士夫清净即菩萨十地清净,菩萨十地清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与菩萨十地清净,无二、无二分、无别、无断故。

6. 士夫清净与五眼六通清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!士夫清净即五眼清净,五眼清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与五眼清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即六神通清净,六神通清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与六神通清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!士夫清净即佛十力清净,佛十力清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与佛十力清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净,四无所畏乃至十八佛不共法清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!士夫清净即无忘失法清净,无忘失法清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与无忘失法清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即恒住舍性清净,恒住舍性清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与恒住舍性清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!士夫清净即一切智清净,一切智清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与一切智清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即道相智、一切相智清净,道相智、一切相智清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与道相智、一切相智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!士夫清净即一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与一切陀罗尼门清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一切三摩地门清净,一切三摩地门清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与一切三摩地门清净,无二、无二分、无别、无断故。

7. 士夫清净与四果清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净即士夫清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!士夫清净即预流果清净,预流果清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与预流果清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一来、不还、阿罗汉果清净,一来、不还、阿罗汉果清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与一来、不还、阿罗汉果清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!士夫清净即独觉菩提清净,独觉菩提清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与独觉菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!士夫清净即一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与一切菩萨摩诃萨行清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!士夫清净即诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与诸佛无上正等菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

8. 补特伽罗清净与五蕴清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即五蕴乃至六识等法清净,五蕴乃至六识等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!补特伽罗清净即色清净,色清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与色清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即受、想、行、识清净,受、想、行、识清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与受、想、行、识清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!补特伽罗清净即眼处清净,眼处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与眼处清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即耳、鼻、舌、身、意处清净,耳、鼻、舌、身、意处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与耳、鼻、舌、身、意处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!补特伽罗清净即色处清净,色处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与色处清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声、香、味、触、法处清净,声、香、味、触、法处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与声、香、味、触、法处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!补特伽罗清净即眼界清净,眼界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与眼界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净,色界乃至眼触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!补特伽罗清净即耳界清净,耳界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与耳界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净,声界乃至耳触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!补特伽罗清净即鼻界清净,鼻界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与鼻界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净,香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「善现!补特伽罗清净即舌界清净,舌界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与舌界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净,味界乃至舌触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「善现!补特伽罗清净即身界清净,身界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「善现!补特伽罗清净即意界清净,意界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

9. 补特伽罗清净与六大清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六大乃至十二真如等法清净,六大乃至十二真如等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!补特伽罗清净即地界清净,地界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!补特伽罗清净即无明清净,无明清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!补特伽罗清净即内空清净,内空清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!补特伽罗清净即真如清净,真如清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

10. 补特伽罗清净与四圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四圣谛乃至菩萨十地等法清净,四圣谛乃至菩萨十地等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!补特伽罗清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!补特伽罗清净即四静虑清净,四静虑清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!补特伽罗清净即八解脱清净,八解脱清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!补特伽罗清净即四念住清净,四念住清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四念住清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净,四正断乃至八圣道支清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四正断乃至八圣道支清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!补特伽罗清净即空解脱门清净,空解脱门清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与空解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即无相、无愿解脱门清净,无相、无愿解脱门清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与无相、无愿解脱门清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「善现!补特伽罗清净即菩萨十地清净,菩萨十地清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与菩萨十地清净,无二、无二分、无别、无断故。

11. 补特伽罗清净与五眼六通清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净,五眼六通乃至一切陀罗尼门等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!补特伽罗清净即五眼清净,五眼清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与五眼清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六神通清净,六神通清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与六神通清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!补特伽罗清净即佛十力清净,佛十力清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与佛十力清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净,四无所畏乃至十八佛不共法清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!补特伽罗清净即无忘失法清净,无忘失法清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与无忘失法清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即恒住舍性清净,恒住舍性清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与恒住舍性清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!补特伽罗清净即一切智清净,一切智清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与一切智清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即道相智、一切相智清净,道相智、一切相智清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与道相智、一切相智清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「善现!补特伽罗清净即一切陀罗尼门清净,一切陀罗尼门清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与一切陀罗尼门清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一切三摩地门清净,一切三摩地门清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与一切三摩地门清净,无二、无二分、无别、无断故。

12. 补特伽罗清净与四果清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净,四果乃至诸佛无上正等菩提等法清净即补特伽罗清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「善现!补特伽罗清净即预流果清净,预流果清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与预流果清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一来、不还、阿罗汉果清净,一来、不还、阿罗汉果清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与一来、不还、阿罗汉果清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「善现!补特伽罗清净即独觉菩提清净,独觉菩提清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与独觉菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「善现!补特伽罗清净即一切菩萨摩诃萨行清净,一切菩萨摩诃萨行清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与一切菩萨摩诃萨行清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「善现!补特伽罗清净即诸佛无上正等菩提清净,诸佛无上正等菩提清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与诸佛无上正等菩提清净,无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十二(完结)

 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]