A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷一百十 七
                                                           三藏法师玄奘奉  诏译

                  初分难信解品第三十四之


一、前言

(186)卷中,世尊告善现言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即身界清净,身界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即意界清净,意界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与六大等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六大等法清净,六大等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与十二因缘等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十二因缘等法清净,十二因缘等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与六度等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六度等法清净,六度等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

(187)卷中,世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与十八空等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十八空等法清净,十八空等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与十二真如等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十二真如等法清净,十二真如等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与四圣谛等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即四圣谛等法清净,四圣谛等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与四静虑等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即四静虑等法清净,四静虑等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与八解脱等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即八解脱等法清净,八解脱等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

 

二、经文

初分难信解品第三十四之

1. 以我清净与十八空等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十八空等法清净,十八空等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即内空清净,内空清净即我清净。何以故?是我清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即我清净。何以故?是我清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即内空清净,内空清净即有情清净。何以故?是有情清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即有情清净。何以故?是有情清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即内空清净,内空清净即命者清净。何以故?是命者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即命者清净。何以故?是命者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即内空清净,内空清净即生者清净。何以故?是生者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即生者清净。何以故?是生者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即内空清净,内空清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即内空清净,内空清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即内空清净,内空清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即内空清净,内空清净即意生清净。何以故?是意生清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即意生清净。何以故?是意生清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即内空清净,内空清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即内空清净,内空清净即作者清净。何以故?是作者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即作者清净。何以故?是作者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即内空清净,内空清净即受者清净。何以故?是受者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即受者清净。何以故?是受者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即内空清净,内空清净即知者清净。何以故?是知者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即知者清净。何以故?是知者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即内空清净,内空清净即见者清净。何以故?是见者清净与内空清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净,外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故?是见者清净与外空乃至无性自性空清净,无二、无二分、无别、无断故。


2.
以我清净与十二真如等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十二真如等法清净,十二真如等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

 (1)「复次,善现!我清净即真如清净,真如清净即我清净。何以故?是我清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即我清净。何以故?是我清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即真如清净,真如清净即有情清净。何以故?是有情清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即有情清净。何以故?是有情清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即真如清净,真如清净即命者清净。何以故?是命者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即命者清净。何以故?是命者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即真如清净,真如清净即生者清净。何以故?是生者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即生者清净。何以故?是生者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即真如清净,真如清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即真如清净,真如清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即真如清净,真如清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即真如清净,真如清净即意生清净。何以故?是意生清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即意生清净。何以故?是意生清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即真如清净,真如清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即真如清净,真如清净即作者清净。何以故?是作者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即作者清净。何以故?是作者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即真如清净,真如清净即受者清净。何以故?是受者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即受者清净。何以故?是受者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即真如清净,真如清净即知者清净。何以故?是知者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即知者清净。何以故?是知者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即真如清净,真如清净即见者清净。何以故?是见者清净与真如清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界清净,法界乃至不思议界清净即见者清净。何以故?是见者清净与法界乃至不思议界清净,无二、无二分、无别、无断故。
 

3. 以我清净与四圣谛等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即四圣谛等法清净,四圣谛等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即我清净。何以故?是我清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即我清净。何以故?是我清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即有情清净。何以故?是有情清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即有情清净。何以故?是有情清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即命者清净。何以故?是命者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即命者清净。何以故?是命者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即生者清净。何以故?是生者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即生者清净。何以故?是生者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即意生清净。何以故?是意生清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即意生清净。何以故?是意生清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即作者清净。何以故?是作者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即作者清净。何以故?是作者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即受者清净。何以故?是受者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即受者清净。何以故?是受者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即知者清净。何以故?是知者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即知者清净。何以故?是知者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即苦圣谛清净,苦圣谛清净即见者清净。何以故?是见者清净与苦圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即集、灭、道圣谛清净,集、灭、道圣谛清净即见者清净。何以故?是见者清净与集、灭、道圣谛清净,无二、无二分、无别、无断故。
 

4. 以我清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即四静虑等法清净,四静虑等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即四静虑清净,四静虑清净即我清净。何以故?是我清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即我清净。何以故?是我清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即四静虑清净,四静虑清净即有情清净。何以故?是有情清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即有情清净。何以故?是有情清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即四静虑清净,四静虑清净即命者清净。何以故?是命者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即命者清净。何以故?是命者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即四静虑清净,四静虑清净即生者清净。何以故?是生者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即生者清净。何以故?是生者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即四静虑清净,四静虑清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即四静虑清净,四静虑清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即四静虑清净,四静虑清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即四静虑清净,四静虑清净即意生清净。何以故?是意生清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即意生清净。何以故?是意生清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即四静虑清净,四静虑清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即四静虑清净,四静虑清净即作者清净。何以故?是作者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即作者清净。何以故?是作者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即四静虑清净,四静虑清净即受者清净。何以故?是受者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即受者清净。何以故?是受者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即四静虑清净,四静虑清净即知者清净。何以故?是知者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即知者清净。何以故?是知者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即四静虑清净,四静虑清净即见者清净。何以故?是见者清净与四静虑清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无量、四无色定清净,四无量、四无色定清净即见者清净。何以故?是见者清净与四无量、四无色定清净,无二、无二分、无别、无断故。
 

5. 以我清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即八解脱等法清净,八解脱等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即八解脱清净,八解脱清净即我清净。何以故?是我清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即我清净。何以故?是我清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即八解脱清净,八解脱清净即有情清净。何以故?是有情清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即有情清净。何以故?是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即八解脱清净,八解脱清净即命者清净。何以故?是命者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即命者清净。何以故?是命者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即八解脱清净,八解脱清净即生者清净。何以故?是生者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即生者清净。何以故?是生者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即八解脱清净,八解脱清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即八解脱清净,八解脱清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即八解脱清净,八解脱清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即八解脱清净,八解脱清净即意生清净。何以故?是意生清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即意生清净。何以故?是意生清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即八解脱清净,八解脱清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即八解脱清净,八解脱清净即作者清净。何以故?是作者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即作者清净。何以故?是作者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即八解脱清净,八解脱清净即受者清净。何以故?是受者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即受者清净。何以故?是受者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即八解脱清净,八解脱清净即知者清净。何以故?是知者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即知者清净。何以故?是知者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即八解脱清净,八解脱清净即见者清净。何以故?是见者清净与八解脱清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净,八胜处、九次第定、十遍处清净即见者清净。何以故?是见者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净,无二、无二分、无别、无断故。
 

大般若波罗蜜多经卷第一百八十七(完结)

 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]