A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷一百
                                                           三藏法师玄奘奉  诏译

                  初分难信解品第三十四之


一、前言

(185)卷中,世尊告善现言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与色处清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即色处清净,色处清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与眼界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即眼界清净,眼界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与耳界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即耳界清净,耳界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与鼻界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即鼻界清净,鼻界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与舌界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即舌界清净,舌界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

(186)卷中,世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即身界清净,身界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即意界清净,意界清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与六大等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六大等法清净,六大等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与十二因缘等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十二因缘等法清净,十二因缘等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

世尊继言,以我、有情、命者、生者、养育者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者等法清净与六度等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六度等法清净,六度等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解。

 

二、经文

初分难信解品第三十四之五

1.以我等法清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即身界等法清净,身界等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即身界清净,身界清净即我清净。何以故?是我清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即我清净。何以故?是我清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即身界清净,身界清净即有情清净。何以故?是有情清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故?是有情清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即身界清净,身界清净即命者清净。何以故?是命者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故?是命者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即身界清净,身界清净即生者清净。何以故?是生者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故?是生者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即身界清净,身界清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即身界清净,身界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即身界清净,身界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即身界清净,身界清净即意生清净。何以故?是意生清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故?是意生清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即身界清净,身界清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即身界清净,身界清净即作者清净。何以故?是作者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故?是作者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即身界清净,身界清净即受者清净。何以故?是受者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故?是受者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即身界清净,身界清净即知者清净。何以故?是知者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故?是知者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即身界清净,身界清净即见者清净。何以故?是见者清净与身界清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净,触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故?是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

2. 以我清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即意界等法清净,意界等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

 (1)「复次,善现!我清净即意界清净,意界清净即我清净。何以故?是我清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即我清净。何以故?是我清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即意界清净,意界清净即有情清净。何以故?是有情清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故?是有情清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即意界清净,意界清净即命者清净。何以故?是命者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故?是命者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即意界清净,意界清净即生者清净。何以故?是生者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故?是生者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即意界清净,意界清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即意界清净,意界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即意界清净,意界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即意界清净,意界清净即意生清净。何以故?是意生清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故?是意生清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即意界清净,意界清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即意界清净,意界清净即作者清净。何以故?是作者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故?是作者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即意界清净,意界清净即受者清净。何以故?是受者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故?是受者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即意界清净,意界清净即知者清净。何以故?是知者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故?是知者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即意界清净,意界清净即见者清净。何以故?是见者清净与意界清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净,法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故?是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净,无二、无二分、无别、无断故。

3. 以我清净与六大等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六大等法清净,六大等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即地界清净,地界清净即我清净。何以故?是我清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即我清净。何以故?是我清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即地界清净,地界清净即有情清净。何以故?是有情清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即有情清净。何以故?是有情清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即地界清净,地界清净即命者清净。何以故?是命者清净与地界清净,无二、无二分,无别、无断故。命者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即命者清净。何以故?是命者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即地界清净,地界清净即生者清净。何以故?是生者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即生者清净。何以故?是生者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即地界清净,地界清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即地界清净,地界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即地界清净,地界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即地界清净,地界清净即意生清净。何以故?是意生清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即意生清净。何以故?是意生清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即地界清净,地界清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即地界清净,地界清净即作者清净。何以故?是作者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即作者清净。何以故?是作者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即地界清净,地界清净即受者清净。何以故?是受者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即受者清净。何以故?是受者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即地界清净,地界清净即知者清净。何以故?是知者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即知者清净。何以故?是知者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即地界清净,地界清净即见者清净。何以故?是见者清净与地界清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即水、火、风、空、识界清净,水、火、风、空、识界清净即见者清净。何以故?是见者清净与水、火、风、空、识界清净,无二、无二分、无别、无断故。

4. 以我清净与十二因缘等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即十二因缘等法清净,十二因缘等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即无明清净,无明清净即我清净。何以故?是我清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即我清净。何以故?是我清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即无明清净,无明清净即有情清净。何以故?是有情清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即有情清净。何以故?是有情清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即无明清净,无明清净即命者清净。何以故?是命者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即命者清净。何以故?是命者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即无明清净,无明清净即生者清净。何以故?是生者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即生者清净。何以故?是生者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即无明清净,无明清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即无明清净,无明清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即无明清净,无明清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即无明清净,无明清净即意生清净。何以故?是意生清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即意生清净。何以故?是意生清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即无明清净,无明清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即无明清净,无明清净即作者清净。何以故?是作者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即作者清净。何以故?是作者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即无明清净,无明清净即受者清净。何以故?是受者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即受者清净。何以故?是受者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即无明清净,无明清净即知者清净。何以故?是知者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即知者清净。何以故?是知者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即无明清净,无明清净即见者清净。何以故?是见者清净与无明清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净,行乃至老死愁叹苦忧恼清净即见者清净。何以故?是见者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净,无二、无二分、无别、无断故。

5. 以我清净与六度等法清净,无二、无二分、无别、无断故。我乃至见者等法清净即六度等法清净,六度等法清净即我乃至见者等法清净。故诸有不勤精进乃至失念恶慧补特伽罗,于此般若波罗蜜多实难信解

(1)「复次,善现!我清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即我清净。何以故?是我清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。我清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即我清净。何以故?是我清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(2)「有情清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即有情清净。何以故?是有情清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。有情清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即有情清净。何以故?是有情清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(3)「命者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即命者清净。何以故?是命者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。命者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即命者清净。何以故?是命者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(4)「生者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即生者清净。何以故?是生者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。生者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即生者清净。何以故?是生者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(5)「养育者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即养育者清净。何以故?是养育者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(6)「士夫清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故?是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(7)「补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故?是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(8)「意生清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即意生清净。何以故?是意生清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。意生清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即意生清净。何以故?是意生清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(9)「儒童清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。儒童清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即儒童清净。何以故?是儒童清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(10)「作者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即作者清净。何以故?是作者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。作者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即作者清净。何以故?是作者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(11)「受者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即受者清净。何以故?是受者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。受者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即受者清净。何以故?是受者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(12)「知者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即知者清净。何以故?是知者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。知者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即知者清净。何以故?是知者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

(13)「见者清净即布施波罗蜜多清净,布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故?是见者清净与布施波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。见者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净,净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故?是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净,无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十六(完结)

 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]