A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷一百五十八
                                                                                          三藏法师玄奘奉  诏译

 
           
初分校量功德品第三十之五十六


一、前言

(157)卷中,世尊言,若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、卅七道品、三解脱门等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以六度乃至三解脱门等法自性空,是六度乃至三解脱门等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,六度乃至三解脱门等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无六度乃至三解脱门等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多,若能如是说无所得安忍波罗蜜多,名说真正安忍波罗蜜多。

(158)卷中,世尊继言,若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门、四向四果、一切独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以五眼六通乃至诸佛无上正等菩提等法自性空,是五眼六通乃至诸佛无上正等菩提等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼六通乃至诸佛无上正等菩提等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无五眼六通乃至诸佛无上正等菩提等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多,若能如是说无所得安忍波罗蜜多,名说真正安忍波罗蜜多。

 

二、经文

初分校量功德品第三十之五十六

1. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼六通等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以五眼六通等法自性空,是五眼六通等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼六通等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无五眼六通等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼,若常、若无常。不应观六神通,若常、若无常。何以故?五眼、五眼自性空,六神通、六神通自性空。是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼不可得,彼常无常亦不可得,六神通不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无五眼等可得,何况有彼常与无常汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼,若乐、若苦。不应观六神通,若乐、若苦。何以故?五眼、五眼自性空,六神通、六神通自性空。是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼不可得,彼乐与苦亦不可得,六神通不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无五眼等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼,若我、若无我。不应观六神通,若我、若无我。何以故?五眼、五眼自性空,六神通、六神通自性空。是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼不可得,彼我无我亦不可得,六神通不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无五眼等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观五眼,若净、若不净。不应观六神通,若净、若不净。何以故?五眼、五眼自性空,六神通、六神通自性空。是五眼自性即非自性,是六神通自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,五眼不可得,彼净不净亦不可得,六神通不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无五眼等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

2. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观佛十力乃至十八佛不共法等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以佛十力等法自性空,是佛十力等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,佛十力等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无佛十力等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观佛十力,若常、若无常。不应观四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,若常、若无常。何以故?佛十力、佛十力自性空,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性,是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,佛十力不可得,彼常无常亦不可得,四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无佛十力等可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观佛十力,若乐、若苦。不应观四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,若乐、若苦。何以故?佛十力、佛十力自性空,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,四无所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性,是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,佛十力不可得,彼乐与苦亦不可得,四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无佛十力等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观佛十力,若我、若无我。不应观四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,若我、若无我。何以故?佛十力、佛十力自性空,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,四无所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性,是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,佛十力不可得,彼我无我亦不可得,四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无佛十力等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观佛十力,若净、若不净。不应观四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,若净、若不净。何以故?佛十力、佛十力自性空,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法,四无所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性,是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,佛十力不可得,彼净不净亦不可得,四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无佛十力等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

3. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观无忘失法乃至恒住舍性等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以无忘失法等法自性空,是无忘失法等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,无忘失法等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无无忘失法等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观无忘失法,若常、若无常。不应观恒住舍性,若常、若无常。何以故?无忘失法、无忘失法自性空,恒住舍性、恒住舍性自性空。是无忘失法自性即非自性,是恒住舍性自性,亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,无忘失法不可得,彼常无常亦不可得,恒住舍性不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无无忘失法等可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观无忘失法,若乐、若苦。不应观恒住舍性,若乐、若苦。何以故?无忘失法、无忘失法自性空,恒住舍性、恒住舍性自性空。是无忘失法自性即非自性,是恒住舍性自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,无忘失法不可得,彼乐与苦亦不可得,恒住舍性不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无无忘失法等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观无忘失法,若我、若无我。不应观恒住舍性,若我、若无我。何以故?无忘失法、无忘失法自性空,恒住舍性、恒住舍性自性空。是无忘失法自性即非自性,是恒住舍性自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,无忘失法不可得,彼我无我亦不可得,恒住舍性不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无无忘失法等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观无忘失法,若净、若不净。不应观恒住舍性,若净、若不净。何以故?无忘失法、无忘失法自性空,恒住舍性、恒住舍性自性空。是无忘失法自性即非自性,是恒住舍性自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,无忘失法不可得,彼净不净亦不可得,恒住舍性不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无无忘失法等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

4. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观一切智乃至一切相智等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以一切智等法自性空,是一切智等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切智等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无一切智等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切智,若常、若无常。不应观道相智、一切相智,若常、若无常。何以故?一切智、一切智自性空,道相智、一切相智,道相智、一切相智自性空。是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切智不可得,彼常无常亦不可得,道相智、一切相智皆不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无一切智等可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切智,若乐、若苦。不应观道相智、一切相智,若乐、若苦。何以故?一切智、一切智自性空,道相智、一切相智,道相智、一切相智自性空。是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切智不可得,彼乐与苦亦不可得,道相智、一切相智皆不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无一切智等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切智,若我、若无我。不应观道相智、一切相智,若我、若无我。何以故?一切智、一切智自性空,道相智、一切相智,道相智、一切相智自性空。是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切智不可得,彼我无我亦不可得,道相智、一切相智皆不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无一切智等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切智,若净、若不净。不应观道相智、一切相智,若净、若不净。何以故?一切智、一切智自性空,道相智、一切相智,道相智、一切相智自性空。是一切智自性即非自性,是道相智、一切相智自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切智不可得,彼净不净亦不可得,道相智、一切相智皆不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无一切智等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

5. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观一切陀罗尼门乃至一切三摩地门等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以一切陀罗尼门等法自性空,是一切陀罗尼门等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切陀罗尼门等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无一切陀罗尼门等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切陀罗尼门,若常、若无常。不应观一切三摩地门,若常、若无常。何以故?一切陀罗尼门、一切陀罗尼门自性空,一切三摩地门、一切三摩地门自性空。是一切陀罗尼门自性即非自性,是一切三摩地门自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切陀罗尼门不可得,彼常无常亦不可得,一切三摩地门不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无一切陀罗尼门等可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切陀罗尼门,若乐、若苦。不应观一切三摩地门,若乐、若苦。何以故?一切陀罗尼门、一切陀罗尼门自性空,一切三摩地门、一切三摩地门自性空。是一切陀罗尼门自性即非自性,是一切三摩地门自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切陀罗尼门不可得,彼乐与苦亦不可得,一切三摩地门不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无一切陀罗尼门等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切陀罗尼门,若我、若无我。不应观一切三摩地门,若我、若无我。何以故?一切陀罗尼门、一切陀罗尼门自性空,一切三摩地门、一切三摩地门自性空。是一切陀罗尼门自性即非自性,是一切三摩地门自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切陀罗尼门不可得,彼我无我亦不可得,一切三摩地门不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无一切陀罗尼门等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切陀罗尼门,若净、若不净。不应观一切三摩地门,若净、若不净。何以故?一切陀罗尼门、一切陀罗尼门自性空,一切三摩地门、一切三摩地门自性空。是一切陀罗尼门自性即非自性,是一切三摩地门自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切陀罗尼门不可得,彼净不净亦不可得,一切三摩地门不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无一切陀罗尼门等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

6. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观四向四果等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以四向四果等法自性空,是四向四果等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,四向四果等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无四向四果等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观预流向、预流果,预流向、预流果,若常、若无常。不应观一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若常、若无常。何以故?预流向、预流果,预流向、预流果预流向、预流果,预流向、预流果自性空,一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,一来向乃至阿罗汉果自性空。是预流向、预流果,预流向、预流果自性即非自性,是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,预流向、预流果,预流向、预流果不可得,彼常无常亦不可得,一来向乃至阿罗汉果皆不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无预流向等可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观预流向、预流果,预流向、预流果,若乐、若苦。不应观一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若乐、若苦。何以故?预流向、预流果,预流向、预流果预流向、预流果,预流向、预流果自性空,一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,一来向乃至阿罗汉果自性空。是预流向、预流果,预流向、预流果自性即非自性,是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,预流向、预流果,预流向、预流果不可得,彼乐与苦亦不可得,一来向乃至阿罗汉果皆不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无预流向等可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观预流向、预流果,预流向、预流果,若我、若无我。不应观一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若我、若无我。何以故?预流向、预流果,预流向、预流果预流向、预流果,预流向、预流果自性空,一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,一来向乃至阿罗汉果自性空。是预流向、预流果,预流向、预流果自性即非自性,是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,预流向、预流果,预流向、预流果不可得,彼我无我亦不可得,一来向乃至阿罗汉果皆不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无预流向等可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观预流向、预流果,预流向、预流果,若净、若不净。不应观一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若净、若不净。何以故?预流向、预流果,预流向、预流果预流向、预流果,预流向、预流果自性空,一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,一来向乃至阿罗汉果自性空。是预流向、预流果,预流向、预流果自性即非自性,是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,预流向、预流果,预流向、预流果不可得,彼净不净亦不可得,一来向乃至阿罗汉果皆不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无预流向等可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

7. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观一切独觉菩提等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以一切独觉菩提等法自性空,是一切独觉菩提等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切独觉菩提等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无一切独觉菩提等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切独觉菩提,若常、若无常。何以故?一切独觉菩提、一切独觉菩提自性空。是一切独觉菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切独觉菩提不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无一切独觉菩提可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切独觉菩提,若乐、若苦。何以故?一切独觉菩提、一切独觉菩提自性空。是一切独觉菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切独觉菩提不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无一切独觉菩提可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切独觉菩提,若我、若无我。何以故?一切独觉菩提、一切独觉菩提自性空。是一切独觉菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切独觉菩提不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无一切独觉菩提可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切独觉菩提,若净、若不净。何以故?一切独觉菩提、一切独觉菩提自性空。是一切独觉菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切独觉菩提不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无一切独觉菩提可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此

8. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观一切菩萨摩诃萨行等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以一切菩萨摩诃萨行等法自性空,是一切菩萨摩诃萨行等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切菩萨摩诃萨行等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无一切菩萨摩诃萨行等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切菩萨摩诃萨行,若常、若无常。何以故?一切菩萨摩诃萨行、一切菩萨摩诃萨行自性空。是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切菩萨摩诃萨行不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切菩萨摩诃萨行,若乐、若苦。何以故?一切菩萨摩诃萨行、一切菩萨摩诃萨行自性空。是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切菩萨摩诃萨行不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切菩萨摩诃萨行,若我、若无我。何以故?一切菩萨摩诃萨行、一切菩萨摩诃萨行自性空。是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切菩萨摩诃萨行不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观一切菩萨摩诃萨行,若净、若不净。何以故?一切菩萨摩诃萨行、一切菩萨摩诃萨行自性空。是一切菩萨摩诃萨行自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,一切菩萨摩诃萨行不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无一切菩萨摩诃萨行可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

9. 若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,应修安忍波罗蜜多,不应观诸佛无上正等菩提等法,若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。以诸佛无上正等菩提等法自性空,是诸佛无上正等菩提等法自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,诸佛无上正等菩提等法皆不可得,彼常、无常等法亦不可得。此中尚无诸佛无上正等菩提等法可得,何况有彼常与无常等法,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,宣说安忍波罗蜜多,

(1)作如是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观诸佛无上正等菩提,若常、若无常。何以故?诸佛无上正等菩提、诸佛无上正等菩提自性空。是诸佛无上正等菩提自性非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,诸佛无上正等菩提不可得,彼常无常亦不可得。所以者何?此中尚无诸佛无上正等菩提可得,何况有彼常与无常,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(2)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观诸佛无上正等菩提,若乐、若苦。何以故?诸佛无上正等菩提、诸佛无上正等菩提自性空。是诸佛无上正等菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,诸佛无上正等菩提不可得,彼乐与苦亦不可得。所以者何?此中尚无诸佛无上正等菩提可得,何况有彼乐之与苦,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(3)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观诸佛无上正等菩提,若我、若无我。何以故?诸佛无上正等菩提、诸佛无上正等菩提自性空。是诸佛无上正等菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,诸佛无上正等菩提不可得,彼我无我亦不可得。所以者何?此中尚无诸佛无上正等菩提可得,何况有彼我与无我,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。

(4)复作是言:汝善男子,应修安忍波罗蜜多,不应观诸佛无上正等菩提,若净、若不净。何以故?诸佛无上正等菩提、诸佛无上正等菩提自性空。是诸佛无上正等菩提自性即非自性,若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多,诸佛无上正等菩提不可得,彼净不净亦不可得。所以者何?此中尚无诸佛无上正等菩提可得,何况有彼净与不净,汝若能修如是安忍,是修安忍波罗蜜多。憍尸迦!是善男子、善女人等作此等说,是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百十八(完结)
 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]