A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷一百四十四
                                                                                          三藏法师玄奘奉  诏译

 
           
初分校量功德品第三十之四十二


一、前言

(143)卷中,世尊白天帝释言,若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说身界触界身识界及身触身触为缘所生诸受、意界法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空、十二真如、四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、卅七道品、三解脱门、五眼六通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行安忍,是行安忍波罗蜜多。行安忍者,应求身界乃至一切陀罗尼门等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行安忍,是行安忍波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求身界乃至一切陀罗尼门等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行安忍者,名为行有所得相似安忍波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

(144)卷中,世尊继言,若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说四向四果、一切独觉菩提、一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行安忍,是行安忍波罗蜜多。行安忍者,应求四向四果乃至诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行安忍,是行安忍波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求四向四果乃至诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行安忍者,名为行有所得相似安忍波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

世尊继言,若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说五蕴、六根处、六尘处、眼界色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受、耳界声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受、鼻界香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受、舌界味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受、身界触界身识界及身触身触为缘所生诸受、意界法界意识界及意触意触为缘所生诸受、六大、十二因缘、六度、十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求五蕴乃至十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求五蕴乃至十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

 

二、经文

初分校量功德品第三十之四十二

1.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说四向四果等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。行净戒者,应求四向四果等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求四向四果等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行净戒者,名为行有所得相似净戒波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说预流向、预流果,若常、若无常。说一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若常、若无常。

(2)说预流向、预流果,若乐、若苦。说一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若乐、若苦。

(3)说预流向、预流果,若我、若无我。说一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若我、若无我。

(4)说预流向、预流果,若净、若不净。说一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果,若净、若不净。若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

复作是说,行净戒者,

(1)应求预流向、预流果,若常、若无常。应求一来向乃至阿罗汉果,若常、若无常。

(2)应求预流向、预流果,若乐、若苦。应求一来向乃至阿罗汉果,若乐、若苦。

(3)应求预流向、预流果,若我、若无我。应求一来向乃至阿罗汉果,若我、若无我。

(4)应求预流向、预流果,若净、若不净。应求一来向乃至阿罗汉果,若净、若不净。若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求预流向、预流果,若常、若无常。求一来向乃至阿罗汉果,若常、若无常。

(2)求预流向、预流果,若乐、若苦。求一来向乃至阿罗汉果,若乐、若苦。

(3)求预流向、预流果,若我、若无我。求一来向乃至阿罗汉果,若我、若无我。

(4)求预流向、预流果,若净、若不净。求一来向乃至阿罗汉果,若净、若不净。依此等法行净戒者,我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

2.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说一切独觉菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。行净戒者,应求一切独觉菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求一切独觉菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行净戒者,名为行有所得相似净戒波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说一切独觉菩提,若常、若无常。

(2)说一切独觉菩提,若乐、若苦。

(3)说一切独觉菩提,若我、若无我。

(4)说一切独觉菩提,若净、若不净。

若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

复作是说,行净戒者,

(1)应求一切独觉菩提,若常、若无常。

(2)应求一切独觉菩提,若乐、若苦。

(3)应求一切独觉菩提,若我、若无我。

(4)应求一切独觉菩提,若净、若不净。

若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求一切独觉菩提,若常、若无常。

(2)求一切独觉菩提,若乐、若苦。

(3)求一切独觉菩提,若我、若无我。

(4)求一切独觉菩提,若净、若不净。

依此等法行净戒者,我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

3.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说一切菩萨摩诃萨行等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。行净戒者,应求一切菩萨摩诃萨行等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求一切菩萨摩诃萨行等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行净戒者,名为行有所得相似净戒波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说一切菩萨摩诃萨行,若常、若无常。

(2)说一切菩萨摩诃萨行,若乐、若苦。

(3)说一切菩萨摩诃萨行,若我、若无我。

(4)说一切菩萨摩诃萨行,若净、若不净。

若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

复作是说,行净戒者,

(1)应求一切菩萨摩诃萨行,若常、若无常。

(2)应求一切菩萨摩诃萨行,若乐、若苦。

(3)应求一切菩萨摩诃萨行,若我、若无我。

(4)应求一切菩萨摩诃萨行,若净、若不净。

若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求一切菩萨摩诃萨行,若常、若无常。

(2)求一切菩萨摩诃萨行,若乐、若苦。

(3)求一切菩萨摩诃萨行,若我、若无我。

(4)求一切菩萨摩诃萨行,若净、若不净。

依此等法行净戒者,我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

4.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。行净戒者,应求诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求诸佛无上正等菩提等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行净戒者,名为行有所得相似净戒波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说诸佛无上正等菩提,若常、若无常。

(2)说诸佛无上正等菩提,若乐、若苦。

(3)说诸佛无上正等菩提,若我、若无我。

(4)说诸佛无上正等菩提,若净、若不净。

若有能依如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

复作是说,行净戒者,

(1)应求诸佛无上正等菩提,若常、若无常。

(2)应求诸佛无上正等菩提,若乐、若苦。

(3)应求诸佛无上正等菩提,若我、若无我。

(4)应求诸佛无上正等菩提,若净、若不净。

若有能求如是等法修行净戒,是行净戒波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求诸佛无上正等菩提,若常、若无常。

(2)求诸佛无上正等菩提,若乐、若苦。

(3)求诸佛无上正等菩提,若我、若无我。

(4)求诸佛无上正等菩提,若净、若不净。

依此等法行净戒者,我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

5.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说五蕴等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求五蕴等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求五蕴等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

时天帝释复白佛言:世尊!云何诸善男子、善女人等,说有所得布施波罗蜜多,名说相似布施波罗蜜多。佛言:憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说色,若常、若无常。说受、想、行、识,若常、若无常。

(2)说色,若乐、若苦。说受、想、行、识,若乐、若苦。

(3)说色,若我、若无我。说受、想、行、识,若我、若无我。

(4)说色,若净、若不净。说受、想、行、识,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求色,若常、若无常。应求受、想、行、识,若常、若无常。

(2)应求色,若乐、若苦。应求受、想、行、识,若乐、若苦。

(3)应求色,若我、若无我。应求受、想、行、识,若我、若无我。

(4)应求色,若净、若不净。应求受、想、行、识,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求色,若常、若无常。求受、想、行、识,若常、若无常。

(2)求色,若乐、若苦。求受、想、行、识,若乐、若苦。

(3)求色,若我、若无我。求受、想、行、识,若我、若无我。

(4)求色,若净、若不净。求受、想、行、识,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

6.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说六根处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求六根处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求六根处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说眼处,若常、若无常。说耳、鼻、舌、身、意处,若常、若无常。

(2)说眼处,若乐、若苦。说耳、鼻、舌、身、意处,若乐、若苦。

(3)说眼处,若我、若无我。说耳、鼻、舌、身、意处,若我、若无我。

(4)说眼处,若净、若不净。说耳、鼻、舌、身、意处,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求眼处,若常、若无常。应求耳、鼻、舌、身、意处,若常、若无常。

(2)应求眼处,若乐、若苦。应求耳、鼻、舌、身、意处,若乐、若苦。

(3)应求眼处,若我、若无我。应求耳、鼻、舌、身、意处,若我、若无我。

(4)应求眼处,若净、若不净。应求耳、鼻、舌、身、意处,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求眼处,若常、若无常。求耳、鼻、舌、身、意处,若常、若无常。

(2)求眼处,若乐、若苦。求耳、鼻、舌、身、意处,若乐、若苦。

(3)求眼处,若我、若无我。求耳、鼻、舌、身、意处,若我、若无我。

(4)求眼处,若净、若不净。求耳、鼻、舌、身、意处,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

7.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说六尘处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求六尘处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求六尘处等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说色处,若常、若无常。说声、香、味、触、法处,若常、若无常。

(2)说色处,若乐、若苦。说声、香、味、触、法处,若乐、若苦。

(3)说色处,若我、若无我。说声、香、味、触、法处,若我、若无我。

(4)说色处,若净、若不净。说声、香、味、触、法处,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求色处,若常、若无常。应求声、香、味、触、法处,若常、若无常。

(2)应求色处,若乐、若苦。应求声、香、味、触、法处,若乐、若苦。

(3)应求色处,若我、若无我。应求声、香、味、触、法处,若我、若无我。

(4)应求色处,若净、若不净。应求声、香、味、触、法处,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求色处,若常、若无常。求声、香、味、触、法处,若常、若无常。

(2)求色处,若乐、若苦。求声、香、味、触、法处,若乐、若苦。

(3)求色处,若我、若无我。求声、香、味、触、法处,若我、若无我。

(4)求色处,若净、若不净。求声、香、味、触、法处,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说眼界,若常、若无常。说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说眼界,若乐、若苦。说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)说眼界,若我、若无我。说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说眼界,若净、若不净。说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求眼界,若常、若无常。应求色界乃至眼触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求眼界,若乐、若苦。应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐、菩苦。

(3)应求眼界,若我、若无我。应求色界乃至眼触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求眼界,若净、若不净。应求色界乃至眼触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施,波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求眼界,若常、若无常。求色界乃至眼触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求眼界,若乐、若苦。求色界乃至眼触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求眼界,若我、若无我。求色界乃至眼触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求眼界,若净、若不净。求色界乃至眼触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

8.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说耳界乃至耳触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求耳界乃至耳触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求耳界乃至耳触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说耳界,若常、若无常。说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说耳界,若乐、若苦。说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)说耳界,若我、若无我。说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说耳界,若净、若不净。说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求耳界,若常、若无常。应求声界乃至耳触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求耳界,若乐、若苦。应求声界乃至耳触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)应求耳界,若我、若无我。应求声界乃至耳触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求耳界,若净、若不净。应求声界乃至耳触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求耳界,若常、若无常。求声界乃至耳触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求耳界,若乐、若苦。求声界乃至耳触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求耳界,若我、若无我。求声界乃至耳触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求耳界,若净、若不净。求声界乃至耳触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

9.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说鼻界乃至鼻触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求鼻界乃至鼻触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求鼻界乃至鼻触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说鼻界,若常、若无常。说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说鼻界若乐若苦说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐、若苦。

(3)说鼻界,若我、若无我。说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说鼻界,若净、若不净。说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求鼻界,若常、若无常。应求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求鼻界,若乐、若苦。应求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)应求鼻界,若我、若无我。应求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求鼻界,若净、若不净。应求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求鼻界,若常、若无常。求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求鼻界,若乐、若苦。求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求鼻界,若我、若无我。求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求鼻界,若净、若不净。求香界乃至鼻触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

10.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说舌界乃至舌触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求舌界乃至舌触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求舌界乃至舌触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说舌界,若常、若无常。说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说舌界,若乐、若苦。说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)说舌界,若我、若无我。说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说舌界,若净、若不净。说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求舌界,若常、若无常。应求味界乃至舌触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求舌界,若乐、若苦。应求味界乃至舌触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)应求舌界,若我、若无我。应求味界乃至舌触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求舌界,若净、若不净。应求味界乃至舌触为缘所生诸受,若净、若不净。若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求舌界,若常、若无常。求味界乃至舌触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求舌界,若乐、若苦。求味界乃至舌触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求舌界,若我、若无我。求味界乃至舌触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求舌界,若净、若不净。求味界乃至舌触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

11.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说身界乃至身触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求身界乃至身触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求身界乃至身触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说身界,若常、若无常。说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说身界,若乐、若苦。说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)说身界,若我、若无我。说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说身界,若净、若不净。说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求身界,若常、若无常。应求触界乃至身触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求身界,若乐、若苦。应求触界乃至身触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)应求身界,若我、若无我。应求触界乃至身触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求身界,若净、若不净。应求触界乃至身触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求身界,若常、若无常。求触界乃至身触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求身界,若乐、若苦。求触界乃至身触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求身界,若我、若无我。求触界乃至身触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求身界,若净、若不净。求触界乃至身触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

12.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说意界乃至意触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求意界乃至意触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求意界乃至意触为缘所生诸受等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说意界,若常、若无常。说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)说意界,若乐、若苦。说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)说意界,若我、若无我。说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)说意界,若净、若不净。说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求意界,若常、若无常。应求法界乃至意触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)应求意界,若乐、若苦。应求法界乃至意触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)应求意界,若我、若无我。应求法界乃至意触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)应求意界,若净、若不净。应求法界乃至意触为缘所生诸受,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求意界,若常、若无常。求法界乃至意触为缘所生诸受,若常、若无常。

(2)求意界,若乐、若苦。求法界乃至意触为缘所生诸受,若乐、若苦。

(3)求意界,若我、若无我。求法界乃至意触为缘所生诸受,若我、若无我。

(4)求意界,若净、若不净。求法界乃至意触为缘所生诸受,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

13.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说六大等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求六大等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求六大等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说地界,若常、若无常。说水、火、风、空、识界,若常、若无常。

(2)说地界,若乐、若苦。说水、火、风、空、识界,若乐、若苦。

(3)说地界,若我、若无我。说水、火、风、空、识界,若我、若无我。

(4)说地界,若净、若不净。说水、火、风、空、识界,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求地界,若常、若无常。应求水、火、风、空、识界,若常、若无常。

(2)应求地界,若乐、若苦。应求水、火、风、空、识界,若乐、若苦。

(3)应求地界,若我、若无我。应求水、火、风、空、识界,若我、若无我。

(4)应求地界,若净、若不净。应求水、火、风、空、识界,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求地界,若常、若无常。求水、火、风、空、识界,若常、若无常。

(2)求地界,若乐、若苦。求水、火、风、空、识界,若乐、若苦。

(3)求地界,若我、若无我。求水、火、风、空、识界,若我、若无我。

(4)求地界,若净、若不净。求水、火、风、空、识界,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

14.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说十二因缘等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求十二因缘等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求十二因缘等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说无明,若常、若无常。说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼,若常、若无常。

(2)说无明,若乐、若苦。说行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼,若乐、若苦。

(3)说无明,若我、若无我。说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼,若我、若无我。

(4)说无明,若净、若不净。说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求无明,若常、若无常。应求行乃至老死愁叹苦忧恼,若常、若无常。

(2)应求无明,若乐、若苦。应求行乃至老死愁叹苦忧恼,若乐、若苦。

(3)应求无明,若我、若无我。应求行乃至老死愁叹苦忧恼,若我、若无我。

(4)应求无明,若净、若不净。应求行乃至老死愁叹苦忧恼,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求无明,若常、若无常。求行乃至老死愁叹苦忧恼,若常、若无常。

(2)求无明,若乐、若苦。求行乃至老死愁叹苦忧恼,若乐、若苦。

(3)求无明,若我、若无我。求行乃至老死愁叹苦忧恼,若我、若无我。

(4)求无明,若净、若不净。求行乃至老死愁叹苦忧恼,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

15.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说六度等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求六度等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求六度等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说布施波罗蜜多,若常、若无常。说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,若常、若无常。

(2)说布施波罗蜜多,若乐、若苦。说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,若乐、若苦。

(3)说布施波罗蜜多,若我、若无我。说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,若我、若无我。

(4)说布施波罗蜜多,若净、若不净。说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求布施波罗蜜多,若常、若无常。应求净戒乃至般若波罗蜜多,若常、若无常。

(2)应求布施波罗蜜多,若乐、若苦。应求净戒乃至般若波罗蜜多,若乐、若苦。

(3)应求布施波罗蜜多,若我、若无我。应求净戒乃至般若波罗蜜多,若我、若无我。

(4)应求布施波罗蜜多,若净、若不净。应求净戒乃至般若波罗蜜多,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求布施波罗蜜多,若常、若无常。求净戒乃至般若波罗蜜多,若常、若无常。

(2)求布施波罗蜜多,若乐、若苦。求净戒乃至般若波罗蜜多,若乐、若苦。

(3)求布施波罗蜜多,若我、若无我。求净戒乃至般若波罗蜜多,若我、若无我。

(4)求布施波罗蜜多,若净、若不净。求净戒乃至般若波罗蜜多,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

16.若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,说十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。行布施者,应求十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。若善男子、善女人等,如是求十八空等法,若常、若无常乃至若净、若不净,依此等法行布施者,名为行有所得相似布施波罗蜜多,如前所说,当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多

复次,憍尸迦!若善男子、善女人等,为发无上菩提心者,

(1)说内空,若常、若无常。说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空,若常、若无常。

(2)说内空,若乐、若苦。说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空,若乐、若苦。

(3)说内空,若我、若无我。说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空,若我、若无我。

(4)说内空,若净、若不净。说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空,若净、若不净。

若有能依如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

复作是说,行布施者,

(1)应求内空,若常、若无常。应求外空乃至无性自性空,若常、若无常。

(2)应求内空,若乐、若苦。应求外空乃至无性自性空,若乐、若苦。

(3)应求内空,若我、若无我。应求外空乃至无性自性空,若我、若无我。

(4)应求内空,若净、若不净。应求外空乃至无性自性空,若净、若不净。

若有能求如是等法修行布施,是行布施波罗蜜多。

憍尸迦!若善男子、善女人等,如是

(1)求内空,若常、若无常。求外空乃至无性自性空,若常、若无常。

(2)求内空,若乐、若苦。求外空乃至无性自性空,若乐、若苦。

(3)求内空,若我、若无我。求外空乃至无性自性空,若我、若无我。

(4)求内空,若净、若不净。求外空乃至无性自性空,若净、若不净。

依此等法行布施者,我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦!如前所说当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百(完结)

 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]