A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷六十
            
初分无所得品第十八之


一、前言

(68)卷具寿善现尊者继言,诸法非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,何以故?若法非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染无尽性故。在五蕴、六根尘识、六大、四圣谛、十二因缘、十八空、六度、四静虑等非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,四无量、四无色、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、卅七道品、三解脱门、五眼六通、佛十力非常亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智等、无忘失法、陀罗尼门、十地、十种性地、声闻、独觉等非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,诸法亦尔,都无自性。

所以菩萨摩诃萨要知一切法毕竟不生者,诸法毕竟都无所有,既不可得,诸法都无自性。诸法非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,因诸法非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,诸法都无自性。诸法既非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失。若诸法非我、寂静、远离、空、无相、无愿、善、无罪、无染亦无散失,诸法无尽性故,诸法亦尔,都无自性。

本(69)卷具寿善现尊者继言,六度等诸法无染亦无散失,何以故?若法无染无尽性故。六度等法无染亦无散失,诸法亦尔,都无自性。一切法清净、出世间、无为亦无散失,何以故?若法清净、出世间、无为无尽性故。诸法清净、出世间、无为等法清净、出世间、无为亦无散失,诸法亦尔,都无自性。

具寿善尊者继言,一切法非常非坏,五蕴、六根尘识等诸法非常非坏,本性尔故,则不可施设若生、若灭、若住、若异,故五蕴、六根尘识等法亦尔,都无自性。五蕴、六根尘识、六大、四圣谛、十二因缘、十八空、六度、四静虑、四无量、四无色、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、卅七道品、三解脱门、五眼六通、佛十力非常亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智等、无忘失法、陀罗尼门、十地、十种性地、声闻、独觉等诸法非常非坏,本性尔故,五蕴、六根尘识等法亦尔,都无自性。菩萨摩诃萨如是认之即为正知,如是知见即为正见

 

二、经文

1.六度等诸法无染亦无散失,何以故?若法无染无尽性故。六度等法无染亦无散失,诸法亦尔,都无自性

(1)舍利子!布施波罗蜜多无染亦无散失,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无染亦无散失。

(2)舍利子!四静虑无染亦无散失,四无量、四无色定无染亦无散失。

(3)舍利子!八解脱无染亦无散失,八胜处、九次第定、十遍处无染亦无散失。

(4)舍利子!四念住无染亦无散失,四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无染亦无散失。

(5)舍利子!空解脱门无染亦无散失,无相、无愿解脱门无染亦无散失。

(6)舍利子!五眼无染亦无散失,六神通无染亦无散失。

(7)舍利子!佛十力无染亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法无染亦无散失。

(8)舍利子!一切智无染亦无散失,道相智、一切相智无染亦无散失。

(9)舍利子!无忘失法无染亦无散失,恒住舍性无染亦无散失。

(10)舍利子!一切陀罗尼门无染亦无散失,一切三摩地门无染亦无散失。

(11)舍利子!极喜地无染亦无散失,离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无染亦无散失。

(12)舍利子!异生地无染亦无散失,种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无染亦无散失。

(13)舍利子!声闻乘无染亦无散失,独觉乘大乘无染亦无散失。

舍利子!由此缘故我作是说,诸法亦尔都无自性。

 

2.诸法清净亦无散失,何以故?若法清净无尽性故。五蕴、六根尘识等法清净亦无散失,诸法亦尔,都无自性

复次舍利子!诸法清净亦无散失,何以故?若法清净无尽性故。时舍利子问善现言:何法清净亦无散失?善现答言:

(1) 舍利子!色清净亦无散失,受、想、行、识清净亦无散失。

(2) 舍利子!眼处清净亦无散失,耳鼻舌身意处清净亦无散失。

(3) 舍利子!色处清净亦无散失,声、香、味、触、法处清净亦无散失。

(4) 舍利子!眼界清净亦无散失,色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净亦无散失。

(5) 舍利子!耳界清净亦无散失,声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净亦无散失。

(6) 舍利子!鼻界清净亦无散失,香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净亦无散失。

(7) 舍利子!舌界清净亦无散失,味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净亦无散失。

(8) 舍利子!身界清净亦无散失,触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净亦无散失。

(9) 舍利子!意界清净亦无散失,法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净亦无散失。

 

3.六大等诸法清净亦无散失,何以故?若法清净无尽性故。六大等法清净亦无散失,诸法亦尔,都无自性

(1)舍利子!地界清净亦无散失,水、火、风、空、识界清净亦无散失。

(2)舍利子!苦圣谛清净亦无散失,集灭道圣谛清净亦无散失。

(3)舍利子!无明清净亦无散失,行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼清净亦无散失。

(4)舍利子!内空清净亦无散失,外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净亦无散失。

(5)舍利子!布施波罗蜜多清净亦无散失,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净亦无散失。

(6)舍利子!四静虑清净亦无散失,四无量、四无色定清净亦无散失。

(7)舍利子!八解脱清净亦无散失,八胜处、九次第定、十遍处清净亦无散失。

(8)舍利子!四念住清净亦无散失,四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净亦无散失。

(9)舍利子!空解脱门清净亦无散失,无相、无愿解脱门清净亦无散失。

(10) 舍利子!五眼清净亦无散失,六神通清净亦无散失。

(11) 舍利子!佛十力清净亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法清净亦无散失。

(12) 舍利子!一切智清净亦无散失,道相智、一切相智清净亦无散失。

(13) 舍利子!无忘失法清净亦无散失,恒住舍性清净亦无散失。

(14) 舍利子!一切陀罗尼门清净亦无散失,一切三摩地门清净亦无散失。

(15) 舍利子!极喜地清净亦无散失,离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地清净亦无散失。

(16) 舍利子!异生地清净亦无散失,种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地清净亦无散失。

(17) 舍利子!声闻乘清净亦无散失,独觉乘大乘清净亦无散失。

舍利子!由此缘故我作是说,诸法亦尔都无自性。

 

4.五蕴、六根尘识等诸法出世间亦无散失,何以故?若法出世间无尽性故。五蕴、六根尘识等法出世间亦无散失,诸法亦尔,都无自性

复次舍利子!诸法出世间亦无散失,何以故?若法出世间无尽性故。时舍利子问善现言:何法出世间亦无散失?善现答言:

(1) 舍利子!色出世间亦无散失,受、想、行、识出世间亦无散失。

(2) 舍利子!眼处出世间亦无散失,耳鼻舌身意处出世间亦无散失。

(3) 舍利子!色处出世间亦无散失,声、香、味、触、法处出世间亦无散失。

(4) 舍利子!眼界出世间亦无散失,色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受出世间亦无散失。

(5) 舍利子!耳界出世间亦无散失,声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受出世间亦无散失。

(6) 舍利子!鼻界出世间亦无散失,香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受出世间亦无散失。

(7) 舍利子!舌界出世间亦无散失,味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受出世间亦无散失。

(8) 舍利子!身界出世间亦无散失,触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受出世间亦无散失。

(9) 舍利子!意界出世间亦无散失,法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受出世间亦无散失。

 

5.六大等诸法出世间亦无散失,何以故?若法出世间无尽性故。六大等法出世间亦无散失,诸法亦尔,都无自性

(1)舍利子!地界出世间亦无散失,水、火、风、空、识界出世间亦无散失。

(2)舍利子!苦圣谛出世间亦无散失,集灭道圣谛出世间亦无散失。

(3)舍利子!无明出世间亦无散失,行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼出世间亦无散失。

(4)舍利子!内空出世间亦无散失,外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出世间亦无散失。

(5)舍利子!布施波罗蜜多出世间亦无散失,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出世间亦无散失。

(6)舍利子!四静虑出世间亦无散失,四无量、四无色定出世间亦无散失。

(7)舍利子!八解脱出世间亦无散失,八胜处、九次第定、十遍处出世间亦无散失。

(8)舍利子!四念住出世间亦无散失,四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出世间亦无散失。

(9)舍利子!空解脱门出世间亦无散失,无相、无愿解脱门出世间亦无散失。

(10) 舍利子!五眼出世间亦无散失,六神通出世间亦无散失。

(11) 舍利子!佛十力出世间亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法出世间亦无散失。

(12) 舍利子!一切智出世间亦无散失,道相智、一切相智出世间亦无散失。

(13) 舍利子!无忘失法出世间亦无散失,恒住舍性出世间亦无散失。

(14) 舍利子!一切陀罗尼门出世间亦无散失,一切三摩地门出世间亦无散失。

(15) 舍利子!极喜地出世间亦无散失,离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地出世间亦无散失。

(16) 舍利子!异生地出世间亦无散失,种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地出世间亦无散失。

(17) 舍利子!声闻乘出世间亦无散失,独觉乘大乘出世间亦无散失。

舍利子!由此缘故我作是说,诸法亦尔都无自性。

 

6.五蕴、六根尘识等诸法无为亦无散失,何以故?若法无为无尽性故。五蕴、六根尘识等法无为亦无散失,诸法亦尔,都无自性

复次舍利子!诸法无为亦无散失,何以故?若法无为无尽性故。时舍利子问善现言:何法无为亦无散失?善现答言:

(1) 舍利子!色无为亦无散失,受、想、行、识无为亦无散失。

(2) 舍利子!眼处无为亦无散失,耳鼻舌身意处无为亦无散失。

(3) 舍利子!色处无为亦无散失,声、香、味、触、法处无为亦无散失。

(4) 舍利子!眼界无为亦无散失,色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无为亦无散失。

(5) 舍利子!耳界无为亦无散失,声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无为亦无散失。

(6) 舍利子!鼻界无为亦无散失,香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无为亦无散失。

(7) 舍利子!舌界无为亦无散失,味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无为亦无散失。

(8) 舍利子!身界无为亦无散失,触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无为亦无散失。

(9) 舍利子!意界无为亦无散失,法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无为亦无散失。

 

7.六大等诸法无为亦无散失,何以故?若法无为无尽性故。六大等法无为亦无散失,诸法亦尔,都无自性

(1)舍利子!地界无为亦无散失,水、火、风、空、识界无为亦无散失。

(2)舍利子!苦圣谛无为亦无散失,集灭道圣谛无为亦无散失。

(3)舍利子!无明无为亦无散失,行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼无为亦无散失。

(4)舍利子!内空无为亦无散失,外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无为亦无散失。

(5)舍利子!布施波罗蜜多无为亦无散失,净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无为亦无散失。

(6)舍利子!四静虑无为亦无散失,四无量、四无色定无为亦无散失。

(7)舍利子!八解脱无为亦无散失,八胜处、九次第定、十遍处无为亦无散失。

(8)舍利子!四念住无为亦无散失,四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无为亦无散失。

(9)舍利子!空解脱门无为亦无散失,无相、无愿解脱门无为亦无散失。

(10) 舍利子!五眼无为亦无散失,六神通无为亦无散失。

(11) 舍利子!佛十力无为亦无散失,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法无为亦无散失。

(12) 舍利子!一切智无为亦无散失,道相智、一切相智无为亦无散失。舍利子!无忘失法无为亦无散失,恒住舍性无为亦无散失。

(13) 舍利子!一切陀罗尼门无为亦无散失,一切三摩地门无为亦无散失。

(14) 舍利子!极喜地无为亦无散失,离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无为亦无散失。

(15) 舍利子!异生地无为亦无散失,种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无为亦无散失。

(16) 舍利子!声闻乘无为亦无散失,独觉乘大乘无为亦无散失。

舍利子!由此缘故我作是说,诸法亦尔都无自性。

 

8.一切法非常非坏,五蕴、六根尘识等诸法非常非坏,本性尔故,五蕴、六根尘识等法亦尔,都无自性

复次舍利子!一切法非常非坏,时舍利子问善现言:云何一切法非常非坏,善现答言:

(1) 舍利子!色非常非坏,何以故?本性尔故。受、想、行、识非常非坏,何以故?本性尔故。

(2) 舍利子!眼处非常非坏,何以故?本性尔故。耳鼻舌身意处非常非坏,何以故?本性尔故。

(3) 舍利子!色处非常非坏,何以故?本性尔故。声、香、味、触、法处非常非坏,何以故?本性尔故。

(4) 舍利子!眼界非常非坏,何以故?本性尔故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

(5) 舍利子!耳界非常非坏,何以故?本性尔故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

(6) 舍利子!鼻界非常非坏,何以故?本性尔故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

(7) 舍利子!舌界非常非坏,何以故?本性尔故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

(8) 舍利子!身界非常非坏,何以故?本性尔故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

(9) 舍利子!意界非常非坏,何以故?本性尔故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非坏,何以故?本性尔故。

 

9.一切法非常非坏,六大等诸法非常非坏,本性尔故,六大等诸法亦尔,都无自性

(1)舍利子!地界非常非坏,何以故?本性尔故。水、火、风、空、识界非常非坏,何以故?本性尔故。

(2)舍利子!苦圣谛非常非坏,何以故?本性尔故。集灭道圣谛非常非坏,何以故?本性尔故。

(3)舍利子!无明非常非坏,何以故?本性尔故。行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼非常非坏,何以故?本性尔故。

(4)舍利子!内空非常非坏,何以故?本性尔故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非坏,何以故?本性尔故。

(5)舍利子!布施波罗蜜多非常非坏,何以故?本性尔故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非坏,何以故?本性尔故。

(6)舍利子!四静虑非常非坏,何以故?本性尔故。四无量、四无色定非常非坏,何以故?本性尔故。

(7)舍利子!八解脱非常非坏,何以故?本性尔故。八胜处、九次第定、十遍处非常非坏,何以故?本性尔故。

(8)舍利子!四念住非常非坏,何以故?本性尔故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非坏,何以故?本性尔故。

(9)舍利子!空解脱门非常非坏,何以故?本性尔故。无相、无愿解脱门非常非坏,何以故?本性尔故。

(10) 舍利子!五眼非常非坏,何以故?本性尔故。六神通非常非坏,何以故?本性尔故。

(11) 舍利子!佛十力非常非坏,何以故?本性尔故。四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法非常非坏,何以故?本性尔故。

(12) 舍利子!一切智非常非坏,何以故?本性尔故。道相智、一切相智非常非坏,何以故?本性尔故。

(13) 舍利子无忘失法非常非坏,何以故?本性尔故。恒住舍性非常非坏,何以故?本性尔故。

(14) 舍利子!一切陀罗尼门非常非坏,何以故?本性尔故。一切三摩地门非常非坏,何以故?本性尔故。

(15) 舍利子!极喜地非常非坏,何以故?本性尔故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非常非坏,何以故?本性尔故。

(16) 舍利子!异生地非常非坏,何以故?本性尔故。种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非常非坏,何以故?本性尔故。

(17) 舍利子!声闻乘非常非坏,何以故?本性尔故。独觉乘大乘非常非坏,何以故?本性尔故。

(18) 舍利子!以要言之,一切善法非常非坏,何以故?本性尔故。一切非善法非常非坏,何以故?本性尔故。一切有记法非常非坏,何以故?本性尔故。一切无记法非常非坏,何以故?本性尔故。一切有漏法非常非坏,何以故?本性尔故。一切无漏法非常非坏,何以故?本性尔故。一切有为法非常非坏,何以故?本性尔故。一切无为法非常非坏,何以故?本性尔故。

舍利子!由此缘故我作是说,诸法亦尔都无自性。

 

10.具寿善现尊者复言,五蕴本性毕竟不生,非所作故。六根尘识本性毕竟不生,非所作故,作者不得故

尔时具寿善现复答舍利子言:如尊者所云,何缘故说色等诸法毕竟不生者?

(1) 舍利子!色本性毕竟不生,何以故?非所作故。受、想、行、识本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以色乃至识作者不可得故。

(2) 舍利子!眼处本性毕竟不生,何以故?非所作故。耳鼻舌身意处本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以眼处乃至意处作者不可得故。

(03) 舍利子!色处本性毕竟不生,何以故?非所作故。声、香、味、触、法处本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以色处乃至法处作者不可得故。

(4) 舍利子!眼界本性毕竟不生,何以故?非所作故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以眼界乃至眼触为缘所生诸受作者不可得故。

(5) 舍利子!耳界本性毕竟不生,何以故?非所作故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以耳界乃至耳触为缘所生诸受作者不可得故。

(6) 舍利子!鼻界本性毕竟不生,何以故?非所作故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受作者不可得故。

(7) 舍利子!舌界本性毕竟不生,何以故?非所作故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以舌界乃至舌触为缘所生诸受作者不可得故。

(8) 舍利子!身界本性毕竟不生,何以故?非所作故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以身界乃至身触为缘所生诸受作者不可得故。

(9) 舍利子!意界本性毕竟不生,何以故?非所作故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以意界乃至意触为缘所生诸受作者不可得故。

 

11.六大等法本性毕竟不生,非所作故。乃至一切法毕竟不生,非所作故,作者不可得故

(1)舍利子!地界本性毕竟不生,何以故?非所作故。水、火、风、空、识界本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以地界乃至识界作者不可得故。

(2)舍利子!苦圣谛本性毕竟不生,何以故?非所作故。集灭道圣谛本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以苦圣谛乃至道圣谛作者不可得故。

(3)舍利子!无明本性毕竟不生,何以故?非所作故。行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以无明乃至老死愁叹苦忧恼作者不可得故。

(4)舍利子!内空本性毕竟不生,何以故?非所作故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以内空乃至无性自性空作者不可得故。

(5)舍利子!布施波罗蜜多本性毕竟不生,何以故?非所作故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多作者不可得故。

(6)舍利子!四静虑本性毕竟不生,何以故?非所作故。四无量、四无色定本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以四静虑、四无量、四无色定作者不可得故。

(7)舍利子!八解脱本性毕竟不生,何以故?非所作故。八胜处、九次第定、十遍处本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以八解脱乃至十遍处作者不可得故。

(8)舍利子!四念住本性毕竟不生,何以故?非所作故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以四念住乃至八圣道支作者不可得故。

(9)舍利子!空解脱门本性毕竟不生,何以故?非所作故。无相、无愿解脱门本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以空解脱门无相、无愿解脱门作者不可得故。

(10)舍利子!五眼本性毕竟不生,何以故?非所作故。六神通本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以五眼六神通作者不可得故。

 (11)舍利子!佛十力本性毕竟不生,何以故?非所作故。四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以佛十力乃至十八佛不共法作者不可得故。

 (12) 舍利子!一切智本性毕竟不生,何以故?非所作故。道相智、一切相智本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以一切智、道相智、一切相智作者不可得故。

(13) 舍利子!无忘失法本性毕竟不生,何以故?非所作故。恒住舍性本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以无忘失法、恒住、舍性作者不可得故。

(14) 舍利子!一切陀罗尼门本性毕竟不生,何以故?非所作故。一切三摩地门本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以一切陀罗尼门、一切三摩地门作者不可得故。

(15)舍利子!极喜地本性毕竟不生,何以故?非所作故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以极喜地乃至法云地作者不可得故。

 (16)舍利子!异生地本性毕竟不生,何以故?非所作故。种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以异生地乃至如来地作者不可得故。

 (17)舍利子!声闻乘本性毕竟不生,何以故?非所作故。独觉乘大乘本性毕竟不生,何以故?非所作故。所以者何?以声闻乘独觉乘大乘作者不可得故。

舍利子!由此缘故我作是说,色等诸法毕竟不生。

 

12.五蕴、六根尘识等法本性空故,若法本性空则不可施设,若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名五蕴、六根尘识

尔时具寿善现复答舍利子言:如尊者所云,何缘故说若毕竟不生则不名色等者?舍利子!如是如是!若毕竟不生则不名色等,何以故?

(1) 舍利子!色本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名色。

(2) 舍利子!受、想、行、识本性空故。若法本性空则不可施设,若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名受、想、行、识。

(3) 舍利子!眼处本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名眼处。

(4) 舍利子!耳鼻舌身意处本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名耳鼻舌身意处。

(5) 舍利子!色处本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名色处。

(6) 舍利子!声、香、味、触、法处本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名声、香、味、触、法处。

(7) 舍利子!眼界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名眼界。

(8) 舍利子!色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名色界乃至眼触为缘所生诸受。

(9) 舍利子!耳界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名耳界。

(10) 舍利子!声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名声界乃至耳触为缘所生诸受。

(11) 舍利子!鼻界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名鼻界。

(12) 舍利子!香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名香界乃至鼻触为缘所生诸受。

(13) 舍利子!舌界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名舌界。

(14) 舍利子!味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名味界乃至舌触为缘所生诸受。

(15) 舍利子!身界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名身界。

(16) 舍利子!触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名触界乃至身触为缘所生诸受。

(17) 舍利子!意界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名意界。

(18) 舍利子!法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名法界乃至意触为缘所生诸受。

 

13.六大等法本性空故,若法本性空则不可施设,若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名六大等法

(1)舍利子!地界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名地界。

(2)舍利子!水、火、风、空、识界本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名水、火、风、空、识界。

(3)舍利子!苦圣谛本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名苦圣谛。

(4)舍利子!集灭道圣谛本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名集灭道圣谛。

(5)舍利子!无明本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名无明。

(6)舍利子!行识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老、死、愁叹、苦、忧恼本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名行乃至老死愁叹苦忧恼。

(7)舍利子!内空本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名内空。

(8)舍利子!外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名外空乃至无性自性空。

(9)舍利子!布施波罗蜜多本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名布施波罗蜜多。

(10)舍利子!净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名净戒乃至般若波罗蜜多。

(11)舍利子!四静虑本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名四静虑。

(12)舍利子!四无量、四无色定本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名四无量、四无色定。

(13)舍利子!八解脱本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名八解脱。

(14)舍利子!八胜处、九次第定、十遍处本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名八胜处乃至十遍处。

(15)舍利子!四念住本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名四念住。

(16)舍利子!四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名四正断乃至八圣道支。

(17)舍利子!空解脱门本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名空解脱门。

(18)舍利子!无相、无愿解脱门本性空故。若法本性空则不可施设若生、若灭、若住、若异,由此缘故,若毕竟不生则不名无相、无愿解脱门。

大般若波罗蜜多经卷第六十九(完结)
 


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]