A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷六十
     
初分辨大乘品第十六之五


一、前言

上(59)卷世尊言三解脱门本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故,同样五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智、菩萨、菩提佛陀等法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。有为、无为本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。

随后世尊又说,虚空前后中际皆不可得,大乘亦尔,是故大乘三世平等。诸法染净诸相不可得,以大乘中诸法自性不可得故。三世色空,色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色可得,受想行识亦复如是。三世六根、六处空,根处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有根处可得。三世六识界及六触六触为缘所生诸受,色界乃至意触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色界乃至意触为缘所生诸受可得。三世六大界空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六大可得。三世十二因缘空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有十二因缘可得。

所以菩萨摩诃萨当知,一切法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故,有为、无为本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。虚空三际皆不可得,大乘亦尔,是故大乘三世平等,如是一切法皆无所有、不可得。三世诸法空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有三世诸法。

本(60)卷世尊继言,三世六度空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六度可得。三世六度空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六度可得,三世四静虑、四无量、四无色定、卅七道品、三解脱门、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有四无所畏、四无碍智、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智可得。三世异生、声闻、独觉、菩萨、如来空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有异生、声闻、独觉、菩萨、如来可得。

世尊继言,三世平等中五蕴空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有五蕴可得;三世平等中六根、六尘、六识界、六触、六触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有六 根、六尘、六识界、六触、六触为缘所生诸受可得。三世平等中六大空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有六大可得;三世平等中十二因缘、六度、四静虑、四无量、四无色定、卅七道品、三解脱、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智可得。

所以菩萨摩诃萨应知一切法中空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有一切法可得。过去、未来、现三世诸法平等中,诸法空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有一切法可得。

 

二、经文

1.三世六度空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六度可得

善现!过去布施波罗蜜多,过去布施波罗蜜多空;未来布施波罗蜜多,未来布施波罗蜜多空;现在布施波罗蜜多,现在布施波罗蜜多空。过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空;未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空;现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空,所以者何?善现!空中过去布施波罗蜜多不可得,何以故?过去布施波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去布施波罗蜜多可得。善现!空中未来布施波罗蜜多不可得,何以故?未来布施波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来布施波罗蜜多可得。善现!空中现在布施波罗蜜多不可得,何以故?现在布施波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在布施波罗蜜多可得。

善现!过去未来现在布施波罗蜜多不可得,何以故?过去未来现在布施波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在布施波罗蜜多可得。善现!空中过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,何以故?过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得。善现!空中未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,何以故?未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得。善现!空中现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,何以故?现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得。善现!空中过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,何以故?过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得。

2.三世四静虑空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有四静虑可得

善现!过去四静虑、过去四静虑空;未来四静虑、未来四静虑空;现在四静虑、现在四静虑空。过去四无量、四无色定;过去四无量、四无色定空;未来四无量、四无色定;未来四无量、四无色定空;现在四无量、四无色定;现在四无量、四无色定空所以者何?善现!空中过去四静虑不可得,何以故?过去四静虑、即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去四静虑可得。善现!空中未来四静虑不可得,何以故?未来四静虑即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来四静虑可得。善现!空中现在四静虑不可得,何以故?现在四静虑即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在四静虑可得。善现!空中过去未来现在四静虑不可得,何以故?过去未来现在四静虑即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在四静虑可得。

3.三世四无量、四无色定空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有四无量、四无色定可得

善现!空中过去四无量、四无色定不可得何以故,过去四无量、四无色定即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去四无量、四无色定可得。善现!空中未来四无量、四无色定不可得,何以故?未来四无量、四无色定即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来四无量、四无色定可得。善现!空中现在四无量、四无色定不可得,何以故?现在四无量、四无色定即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在四无量、四无色定可得。善现!空中过去未来现在四无量、四无色定不可得,何以故?过去未来现在四无量、四无色定即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在四无量、四无色定可得。

4.三世卅七道品空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有卅七道品可得

善现!过去四念住、过去四念住空;未来四念住、未来四念住空;现在四念住、现在四念住空。过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支,过去四正断乃至八圣道支空;未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支,未来四正断乃至八圣道支空;现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支,现在四正断乃至八圣道支空,所以者何?善现!空中过去四念住不可得,何以故?过去四念住即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去四念住可得。善现!空中未来四念住不可得,何以故?未来四念住即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来四念住可得。善现!空中现在四念住不可得,何以故?现在四念住即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在四念住可得。善现!空中过去未来现在四念住不可得,何以故?过去未来现在四念住即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在四念住可得。

善现!空中过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得,何以故?过去四正断乃至八圣道支即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去四正断乃至八圣道支可得。善现!空中未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得,何以故?未来四正断乃至八圣道支即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来四正断乃至八圣道支可得。善现!空中现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得,何以故?现在四正断乃至八圣道支即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在四正断乃至八圣道支可得。善现!空中过去未来现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得,何以故?过去未来现在四正断乃至八圣道支即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在四正断乃至八圣道支可得。

5.三世三解脱门空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有三解脱门可得

善现!过去空解脱门、过去空解脱门空;未来空解脱门、未来空解脱门空;现在空解脱门、现在空解脱门空。过去无相无愿解脱门、过去无相无愿解脱门空;未来无相无愿解脱门、未来无相无愿解脱门空;现在无相无愿解脱门、现在无相无愿解脱门空,所以者何?善现!空中过去空解脱门不可得,何以故?过去空解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去空解脱门可得。善现!空中未来空解脱门不可得,何以故?未来空解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来空解脱门可得。善现!空中现在空解脱门不可得,何以故?现在空解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在空解脱门可得。善现!空中过去未来现在空解脱门不可得,何以故?过去未来现在空解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在空解脱门可得。

善现!空中过去无相无愿解脱门不可得,何以故?过去无相无愿解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去无相无愿解脱门可得。善现!空中未来无相无愿解脱门不可得,何以故?未来无相无愿解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来无相无愿解脱门可得。善现!空中现在无相无愿解脱门不可得,何以故?现在无相无愿解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在无相无愿解脱门可得。善现!空中过去未来现在无相无愿解脱门不可得,何以故?过去未来现在无相无愿解脱门即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在无相无愿解脱门可得。

6.三世五眼、六神通空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有五眼、六神通可得

善现!过去五眼、过去五眼空;未来五眼、未来五眼空;现在五眼、现在五眼空。过去六神通、过去六神通空;未来六神通、未来六神通空;现在六神通、现在六神通空,所以者何?善现!空中过去五眼不可得,何以故?过去五眼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去五眼可得。善现!空中未来五眼不可得,何以故?未来五眼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来五眼可得。善现!空中现在五眼不可得,何以故?现在五眼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在五眼可得。善现!空中过去未来现在五眼不可得,何以故?过去未来现在五眼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在五眼可得。善现!空中过去六神通不可得,何以故?过去六神通即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去六神通可得。善现!空中未来六神通不可得,何以故?未来六神通即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来六神通可得。善现!空中现在六神通不可得,何以故?现在六神通即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在六神通可得。善现!空中过去未来现在六神通不可得,何以故?过去未来现在六神通即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在六神通可得。

7.三世佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有四无所畏、四无碍智、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智可得

善现!过去佛十力、过去佛十力空;未来佛十力、未来佛十力空;现在佛十力、现在佛十力空。过去四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,过去四无所畏乃至一切相智空;未来四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,未来四无所畏乃至一切相智空;现在四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,现在四无所畏乃至一切相智空,所以者何?善现!空中过去佛十力不可得,何以故?过去佛十力即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去佛十力可得。善现!空中未来佛十力不可得,何以故?未来佛十力即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来佛十力可得。善现!空中现在佛十力不可得,何以故?现在佛十力即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在佛十力可得。善现!空中过去未来现在佛十力不可得,何以故?过去未来现在佛十力即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在佛十力可得。

善现!空中过去四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得,何以故?过去四无所畏乃至一切相智即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去四无所畏乃至一切相智可得。善现!空中未来四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得,何以故?未来四无所畏乃至一切相智即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来四无所畏乃至一切相智可得。善现!空中现在四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得,何以故?现在四无所畏乃至一切相智即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在四无所畏乃至一切相智可得。善现!空中过去未来现在四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得,何以故?过去未来现在四无所畏乃至一切相智即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在四无所畏乃至一切相智可得。

8.三世异生、声闻、独觉、菩萨、如来空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有异生、声闻、独觉、菩萨、如来可得

善现!过去异生、过去异生空;未来异生、未来异生空;现在异生、现在异生空。过去声闻、独觉、菩萨、如来,过去声闻、独觉、菩萨、如来空;未来声闻、独觉、菩萨、如来,未来声闻、独觉、菩萨、如来空;现在声闻、独觉、菩萨、如来,现在声闻、独觉、菩萨、如来空,所以者何?善现!空中过去异生不可得,何以故?过去异生即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去异生可得。善现!空中未来异生不可得,何以故?未来异生即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来异生可得。善现!空中现在异生不可得,何以故?现在异生即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在异生可得。善现!空中过去未来现在异生不可得,何以故?过去未来现在异生即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在异生可得,以我有情乃至知者见者不可得故。善现!空中过去声闻、独觉、菩萨、如来不可得,何以故?过去声闻、独觉、菩萨、如来即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去声闻、独觉、菩萨、如来可得。善现!空中未来声闻、独觉、菩萨、如来不可得,何以故?未来声闻、独觉、菩萨、如来即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来声闻、独觉、菩萨、如来可得。善现!空中现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得,何以故?现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在声闻、独觉、菩萨、如来可得。善现!空中过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得,何以故?过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来可得,以我有情乃至知者见者不可得故。

8.三世平等中五蕴空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有五蕴可得

复次善现!前际色不可得,后际色不可得,中际色不可得,三世平等中色亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在色皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在色可得。善现!前际受、想、行、识不可得,后际受、想、行、识不可得,中际受、想、行、识不可得,三世平等中受、想、行、识亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在受、想、行、识皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在受、想、行、识可得。

9.三世平等中六根、六尘空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有六根、六尘可得

善现!前际眼处不可得,后际眼处不可得,中际眼处不可得,三世平等中眼处亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在眼处皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在眼处可得。善现!前际耳、鼻、舌、身、意处不可得,后际耳、鼻、舌、身、意处不可得,中际耳、鼻、舌、身、意处不可得,三世平等中耳、鼻、舌、身、意处亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处可得。

善现!前际色处不可得,后际色处不可得,中际色处不可得,三世平等中色处亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在色处皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在色处可得。善现!前际声、香、味、触、法处不可得,后际声、香、味、触、法处不可得,中际声、香、味、触、法处不可得,三世平等中声、香、味、触、法处亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在声、香、味、触、法处皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在声、香、味、触、法处可得。

10.三世平等中眼识界、眼触、眼触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有眼识界、眼触、眼触为缘所生诸受可得

善现!前际眼界不可得,后际眼界不可得,中际眼界不可得,三世平等中眼界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在眼界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在眼界可得。善现!前际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得,后际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得,中际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得,三世平等中色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可得。善现!前际耳界不可得,后际耳界不可得,中际耳界不可得,三世平等中耳界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在耳界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在耳界可得。

善现!前际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得,后际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得,中际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得,三世平等中声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可得。

11.三世平等中鼻识界、鼻触、鼻触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有鼻识界、鼻触、鼻触为缘所生诸受可得

善现!前际鼻界不可得,后际鼻界不可得,中际鼻界不可得,三世平等中鼻界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在鼻界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在鼻界可得。善现!前际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得,后际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得,中际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得,三世平等中香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可得。善现!前际舌界不可得,后际舌界不可得,中际舌界不可得,三世平等中舌界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在舌界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在舌界可得。

12.三世平等中舌识界、舌触、舌触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有舌识界、舌触、舌触为缘所生诸受可得

善现!前际味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得,后际味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得,中际味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得,三世平等中味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在味界舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可得。

13.三世平等中身识界、身触、身触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有身识界、身触、身触为缘所生诸受可得

善现!前际身界不可得,后际身界不可得,中际身界不可得,三世平等中身界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在身界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在身界可得。善现!前际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得,后际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得,中际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得,三世平等中触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可得。

14.三世平等中意识界、意触、意触为缘所生诸受空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有意识界、意触、意触为缘所生诸受可得

善现!前际意界不可得,后际意界不可得,中际意界不可得,三世平等中意界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在意界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何平等中有过去未来现在意界可得。善现!前际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得,后际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得,中际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得,三世平等中法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可得。

15.三世平等中六大空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有六大可得

善现!前际地界不可得,后际地界不可得,中际地界不可得,三世平等中地界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在地界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在地界可得。善现!前际水、火、风、空识界不可得,后际水、火、风、空识界不可得,中际水、火、风、空识界不可得,三世平等中水、火、风、空识界亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在水、火、风、空识界皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在水、火、风、空识界可得。

16.三世平等中十二因缘空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有十二因缘可得

善现!前际无明不可得,后际无明不可得,中际无明不可得,三世平等中无明亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在无明皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在无明可得。善现!前际行、识、名色、六处、触、受、爱取、有、生、老死、愁叹、苦、忧恼不可得,后际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得,中际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得,三世平等中行乃至老死愁叹苦忧恼亦不可得,所以者何?善现!平等中过去,未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得。

17.三世平等中六度空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有六度可得

善现!前际布施波罗蜜多不可得,后际布施波罗蜜多不可得,中际布施波罗蜜多不可得,三世平等中布施波罗蜜多亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在布施波罗蜜多皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在布施波罗蜜多可得。善现!前际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,后际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得,三世平等中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得。

18.三世平等中四静虑、四无量、四无色空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有四静虑、四无量、四无色可得

善现!前际四静虑、不可得,后际四静虑、不可得,中际四静虑、不可得,三世平等中四静虑、亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在四静虑、皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在四静虑、可得。善现!前际四无量、四无色定不可得,后际四无量、四无色定不可得,中际四无量、四无色定不可得,三世平等中四无量、四无色定亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在四无量、四无色定皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在四无量、四无色定可得。

19.三世平等中卅七道品空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有卅七道品可得

善现!前际四念住不可得,后际四念住不可得,中际四念住不可得,三世平等中四念住亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在四念住皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在四念住可得。

善现!前际四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得,后际四正断乃至八圣道支不可得,中际四正断乃至八圣道支不可得,三世平等中四正断乃至八圣道支亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在四正断乃至八圣道支皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在四正断乃至八圣道支可得。

20.三世平等中三解脱空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有三解脱可得

善现!前际空解脱门不可得,后际空解脱门不可得,中际空解脱门不可得,三世平等中空解脱门亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在空解脱门皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在空解脱门可得。善现!前际无相无愿解脱门不可得,后际无相无愿解脱门不可得,中际无相无愿解脱门不可得,三世平等中无相无愿解脱门亦不可得,所以者何?

善现!平等中过去未来现在无相无愿解脱门皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在无相无愿解脱门可得。善现!前际五眼不可得,后际五眼不可得,中际五眼不可得,三世平等中五眼亦不可得,所以者何?

21.三世平等中五眼、六神通空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有五眼、六神通可得

善现!平等中过去未来现在五眼皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在五眼可得。善现!前际六神通不可得,后际六神通不可得,中际六神通不可得,三世平等中六神通亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在六神通皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在六神通可得。

22.三世平等中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空,空性亦空,平等中平等性尚不可得,何况空中有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智可得

善现!前际佛十力不可得,后际佛十力不可得,中际佛十力不可得,三世平等中佛十力亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在佛十力皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在佛十力可得。

善现!前际四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得,后际四无所畏乃至一切相智不可得,中际四无所畏乃至一切相智不可得,三世平等中四无所畏乃至一切相智亦不可得,所以者何?善现!平等中过去未来现在四无所畏乃至一切相智皆不可得,何以故?平等中平等性尚不可得,何况平等中有过去未来现在四无所畏乃至一切相智可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]