A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷五十九
     
初分辨大乘品第十六之四


一、前言

上(58)卷世尊言,我乃至见者无所有故,当知内空亦无所有,十八空亦无所有;虚空无所有故,无量、无边亦无所有,一切法,如是一切皆无所有不可得;我乃至见者无所有故,当知六度、三解脱门、五眼、六神通、佛十力、大慈大悲大喜大舍、佛十八不共法、一切智等亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得;我乃至见者无所有故,当知十地菩萨、静观地等十位、声闻、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀法亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得。

世尊继言,我乃至见者无所有故,当知四向四果补特伽罗、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀、声闻乘、独觉、正等觉乘及补特伽罗亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得。涅盘界普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情。

世尊继言,五蕴无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得;六根尘识、六大、四圣谛、十二因缘观、真如、法界、法性…等无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得;十八空、六度、四静虑、四无量、四无色定、卅七道品无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动、若住不可得。

本(59)卷世尊言三解脱门本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故,同样五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智、菩萨、菩提佛陀等法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。有为、无为本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。

随后世尊又说,虚空前后中际皆不可得,大乘亦尔,是故大乘三世平等。诸法染净诸相不可得,以大乘中诸法自性不可得故。三世色空,色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色可得,受想行识亦复如是。三世六根、六处空,根处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有根处可得。三世六识界及六触六触为缘所生诸受,色界乃至意触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色界乃至意触为缘所生诸受可得。三世六大界空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六大可得。三世十二因缘空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有十二因缘可得。

所以菩萨摩诃萨当知,一切法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故,有为、无为本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故。虚空三际皆不可得,大乘亦尔,是故大乘三世平等,如是一切法皆无所有、不可得。三世诸法空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有三世诸法。

 

二、经文

1.三解脱门本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故

复次,善现!空解脱门无来无去亦复不住,无相、无愿解脱门无来无去亦复不住。空解脱门本性无来无去亦复不住,无相、无愿解脱门本性无来无去亦复不住。空解脱门真如无来无去亦复不住,无相、无愿解脱门真如无来无去亦复不住。空解脱门自性无来无去亦复不住,无相、无愿解脱门自性无来无去亦复不住。空解脱门自相无来无去亦复不住,无相、无愿解脱门自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以空、无相、无愿解脱门及彼本性、真如、自性、自相,若动、若住不可得故。

2.五眼、六神通本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故

复次,善现!五眼无来无去亦复不住,六神通无来无去亦复不住。五眼本性无来无去亦复不住,六神通本性无来无去亦复不住。五眼真如无来无去亦复不住,六神通真如无来无去亦复不住。五眼自性无来无去亦复不住,六神通自性无来无去亦复不住。五眼自相无来无去亦复不住,六神通自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以五眼、六神通及彼本性真如自性自相,若动、若住不可得故。

3.佛十力、四无所畏、四无碍解等法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故

复次,善现!佛十力无来无去亦复不住,四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无来无去亦复不住。佛十力本性无来无去亦复不住,四无所畏乃至一切相智本性无来无去亦复不住。佛十力真如无来无去亦复不住,四无所畏乃至一切相智真如无来无去亦复不住。佛十力自性无来无去亦复不住,四无所畏乃至一切相智自性无来无去亦复不住。佛十力自相无来无去亦复不住,四无所畏乃至一切相智自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智及彼本性、真如、自性、自相,若动、若住不可得故。

4.菩萨、菩提佛陀等法本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故

复次,善现!菩萨无来无去亦复不住,菩提佛陀无来无去亦复不住。菩萨本性无来无去亦复不住,菩提佛陀本性无来无去亦复不住。菩萨真如无来无去亦复不住,菩提佛陀真如无来无去亦复不住。菩萨自性无来无去亦复不住,菩提佛陀自性无来无去亦复不住。菩萨自相无来无去亦复不住,菩提佛陀自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以菩萨菩提佛陀及彼本性真如自性自相,若动、若住不可得故。

5.有为、无为本性、真如、自性、自相无来无去亦复不住,若动、若住不可得故

复次,善现!有为无来无去亦复不住,无为无来无去亦复不住。有为本性无来无去亦复不住,无为本性无来无去亦复不住。有为真如无来无去亦复不住,无为真如无来无去亦复不住。有为自性无来无去亦复不住,无为自性无来无去亦复不住。有为自相无来无去亦复不住,无为自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以有为、无为及彼本性真如自性自相。若动、若住不可得故。善现!故说大乘无来无去无住可见譬如虚空。

6.虚空前后中际皆不可得,大乘亦尔,是故大乘三世平等

复次,善现!汝言,又如虚空,前、后、中际皆不可得。大乘亦尔,前、后、中际皆不可得,三世平等故名大乘者。如是!如是!如汝所说!所以者何?善现!过去世过去世空,未来世未来世空,现在世现在世空,三世平等性三世平等性空,大乘性大乘性空,菩萨摩诃萨菩萨摩诃萨性空。何以故?善现!空无一二三四五六七八九十别异之相,是故大乘三世平等。

7.诸法染净诸相不可得,以大乘中诸法自性不可得故

善现?如是大乘中,平等不平等相俱不可得,贪不贪相俱不可得,瞋不瞋相俱不可得,痴不痴相俱不可得,慢不慢相俱不可得,如是乃至善非善相俱不可得。有记无记相俱不可得,有漏无漏相俱不可得,有罪无罪相俱不可得,有染离染相俱不可得,世间出世间相俱不可得,杂染清净相俱不可得,生死涅盘相俱不可得,常无常相俱不可得,乐及苦相俱不可得,我无我相俱不可得,净不净相俱不可得,寂静不寂静相俱不可得,远离不远离相俱不可得,欲界出欲界相俱不可得,色界出色界相俱不可得,无色界出无色界相俱不可得。何以故?善现!以大乘中诸法自性不可得故。

8.三世色空,色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色可得,受想行识亦复如是

善现!过去色过去色空,未来色未来色空,现在色现在色空。过去受想行识过去受想行识空,未来受想行识未来受想行识空,现在受想行识现在受想行识空。所以者何?善现!空中过去色不可得。何以故?过去色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去色可得。善现!空中未来色不可得。何以故?未来色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来色可得。善现!空中现在色不可得。何以故?现在色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在色可得。善现!空中过去未来现在色不可得。何以故?过去未来现在色即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在色可得。善现?空中过去受想行识不可得。何以故?过去受想行识即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去受想行识可得。善现?空中未来受想行识不可得。何以故?未来受想行识即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来受想行识可得。善现?空中现在受想行识不可得。何以故?现在受想行识即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在受想行识可得。善现?空中过去未来现在受想行识不可得。何以故?过去未来现在受想行识即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在受想行识可得。

9.三世六根空,根即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有根可得

善现!过去眼处过去眼处空,未来眼处未来眼处空,现在眼处现在眼处空。过去耳鼻舌身意处过去耳鼻舌身意处空,未来耳鼻舌身意处未来耳鼻舌身意处空,现在耳鼻舌身意处现在耳鼻舌身意处空。所以者何?善现!空中过去眼处不可得。何以故?过去眼处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去眼处可得。善现!空中未来眼处不可得。何以故?未来眼处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来眼处可得。善现!空中现在眼处不可得。何以故?现在眼处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在眼处可得。善现!空中过去未来现在眼处不可得。何以故?过去未来现在眼处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在眼处可得。善现!空中过去耳鼻舌身意处不可得。何以故?过去耳鼻舌身意处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去耳鼻舌身意处可得。善现?空中未来耳鼻舌身意处不可得。何以故?未来耳鼻舌身意处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来耳鼻舌身意处可得。善现!空中现在耳鼻舌身意处不可得。何以故?现在耳鼻舌身意处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在耳鼻舌身意处可得。善现!空中过去未来现在耳鼻舌身意处不可得。何以故?过去未来现在耳鼻舌身意处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在耳鼻舌身意处可得。

10.三世六处空,处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有处可得

善现!过去色处过去色处空,未来色处未来色处空,现在色处现在色处空。过去声香味触法处过去声香味触法处空,未来声香味触法处未来声香味触法处空,现在声香味触法处现在声香味触法处空。所以者何?善现!空中过去色处不可得。何以故?过去色处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去色处可得。善现!空中未来色处不可得。何以故?未来色处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来色处可得。善现!空中现在色处不可得。何以故?现在色处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在色处可得。善现!空中过去未来现在色处不可得。何以故?过去未来现在色处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在色处可得。善现!空中过去声香味触法处不可得。何以故?过去声香味触法处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去声香味触法处可得。善现!空中未来声香味触法处不可得。何以故?未来声香味触法处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来声香味触法处可得。善现!空中现在声香味触法处不可得。何以故?现在声香味触法处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在声香味触法处可得。善现!空中过去未来现在声香味触法处不可得。何以故?过去未来现在声香味触法处即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在声香味触法处可得。

11.三世眼识界及眼触眼触为缘所生诸受,色界乃至眼触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有色界乃至眼触为缘所生诸受可得

善现!过去眼界过去眼界空,未来眼界未来眼界空,现在眼界现在眼界空。过去色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受,过去色界乃至眼触为缘所生诸受空;未来色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受,未来色界乃至眼触为缘所生诸受空;现在色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受,现在色界乃至眼触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去眼界不可得。何以故?过去眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去眼界可得。善现!空中未来眼界不可得。何以故?未来眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来眼界可得。善现!空中现在眼界不可得。何以故?现在眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在眼界可得。善现!空中过去未来现在眼界不可得。何以故?过去未来现在眼界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中,有过去未来现在眼界可得。善现!空中过去色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受不可得。何以故?过去色界乃至眼触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去色界乃至眼触为缘所生诸受可得。善现!空中未来色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受不可得。何以故?未来色界乃至眼触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来色界乃至眼触为缘所生诸受可得。善现!空中现在色界眼识界,及眼触眼触为缘所生诸受不可得。何以故?现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在色界乃至眼触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在色界乃至眼触为缘所生诸受可得。

12.三世耳识界及耳触耳触为缘所生诸受,声界乃至耳触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有声界乃至耳触为缘所生诸受可得

善现!过去耳界过去耳界空,未来耳界未来耳界空,现在耳界现在耳界空。过去声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受,过去声界乃至耳触为缘所生诸受空;未来声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受,未来声界耳触耳触为缘所生诸受空;现在声乃至识界及耳触耳触为缘所生诸受,现在声界乃至耳触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去耳界不可得。何以故?过去耳界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去耳界可得。善现!空中未来耳界不可得。何以故?未来耳界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来耳界可得。善现!空中现在耳界不可得。何以故?现在耳界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在耳界可得。善现!空中过去未来现在耳界不可得。何以故?过去未来现在耳界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在耳界可得。善现!空中过去声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受不可得。何以故?过去声界乃至耳触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去声界乃至耳触为缘所生诸受可得。善现!空中未来声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受不可得。何以故?未来声界乃至耳触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来声界乃至耳触为缘所生诸受可得。善现!空中现在声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受不可得。何以故?现在声界,乃至耳触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在声界乃至耳触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得。

13.三世鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受,香界乃至鼻触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有香界乃至鼻触为缘所生诸受可得

善现!过去鼻界过去鼻界空,未来鼻界未来鼻界空,现在鼻界现在鼻界空。过去香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受,过去香界乃至鼻触为缘所生诸受空;未来香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受,未来香界乃至鼻触为缘所生诸受空;现在香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受,现在香界乃至鼻触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去鼻界不可得。何以故?过去鼻界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去鼻界可得。善现!空中未来鼻界不可得。何以故?未来鼻界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来鼻界可得。善现!空中现在鼻界不可得。何以故?现在鼻界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在鼻界可得。善现!空中过去未来现在鼻界不可得。何以故?过去未来现在鼻界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在鼻界可得。善现!空中过去香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受不可得。何以故?过去香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去香界乃至鼻触为缘所生诸受可得。善现!空中未来香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受不可得。何以故?未来香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来香界乃至鼻触为缘所生诸受可得。善现!空中现在香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受不可得。何以故?现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得。

14.三世舌识界及舌触舌触为缘所生诸受,味界乃至舌触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有味界乃至舌触为缘所生诸受可得

善现!过去舌界过去舌界空,未来舌界未来舌界空,现在舌界现在舌界空。过去味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受,过去味界乃至舌触为缘所生诸受空;未来味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受,未来味界乃至舌触为缘所生诸受空;现在味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受,现在味界乃至舌触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去舌界不可得。何以故?过去舌界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去舌界可得。善现!空中未来舌界不可得。何以故?未来舌界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来舌界可得。善现!空中现在舌界不可得。何以故?现在舌界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在舌界可得。善现!空中过去未来现在舌界不可得。何以故?过去未来现在舌界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在舌界可得。善现!空中过去味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受不可得。何以故?过去味界乃至舌触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去味界乃至舌触为缘所生诸受可得。善现!空中未来味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受不可得。何以故?未来味界乃至舌触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来味界乃至舌触为缘所生诸受可得。善现!空中现在味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受不可得。何以故?现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得。

15.三世身界及身触身触为缘所生诸受,触界乃至身触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有身界乃至身触为缘所生诸受可得

善现!过去身界过去身界空,未来身界未来身界空,现在身界现在身界空。过去触界身识界及身触身触为缘所生诸受,过去触界乃至身触为缘所生诸受空;未来触界身识界及身触身触为缘所生诸受,未来触界乃至身触为缘所生诸受空;现在触界身识界及身触身触为缘所生诸受,现在触界乃至身触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去身界不可得。何以故?过去身界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去身界可得。善现!空中未来身界不可得。何以故?未来身界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来身界可得。善现!空中现在身界不可得。何以故?现在身界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在身界可得。善现!空中过去未来现在身界不可得。何以故?过去未来现在身界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在身界可得。善现!空中过去触界身识界及身触身触为缘所生诸受不可得。何以故?过去触界乃至身触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去触界乃至身触为缘所生诸受可得。善现!空中未来触界身识界及身触身触为缘所生诸受不可得。何以故?未来触界乃至身触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来触界乃至身触为缘所生诸受可得。善现!空中现在触界身识界及身触身触为缘所生诸受不可得。何以故?现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在触界乃至身触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在触界身识界及身触身触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在触界乃至身触为缘所生诸受可得。

16.三世意识界及意触意触为缘所生诸受,法界乃至意触为缘所生诸受空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有法界乃至意触为缘所生诸受可得

善现!过去意界过去意界空,未来意界未来意界空,现在意界现在意界空。过去法界意识界及意触意触为缘所生诸受,过去法界乃至意触为缘所生诸受空;未来法界意识界及意触意触为缘所生诸受,未来法界乃至意触为缘所生诸受空;现在法界意识界及意触意触为缘所生诸受,现在法界乃至意触为缘所生诸受空。所以者何?善现!空中过去意界不可得。何以故?过去意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去意界可得。善现!空中未来意界不可得。何以故?未来意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来意界可得。善现!空中现在意界不可得。何以故?现在意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在意界可得。善现!空中过去未来现在意界不可得。何以故?过去未来现在意界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在意界可得。善现!空中过去法界意识界及意触意触为缘所生诸受不可得。何以故?过去法界乃至意触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去法界乃至意触为缘所生诸受可得。善现!空中未来法界意识界及意触意触为缘所生诸受不可得。何以故?未来法界乃至意触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来法界乃至意触为缘所生诸受可得。善现!空中现在法界意识界及意触意触为缘所生诸受不可得。何以故?现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在法界乃至意触为缘所生诸受可得。善现!空中过去未来现在法界意识界及意触意触为缘所生诸受不可得。何以故?过去未来现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在法界乃至意触为缘所生诸受可得。

17.三世六大界空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有六大可得

善现!过去地界过去地界空,未来地界未来地界空,现在地界现在地界空。过去水火风空识界,过去水火风空识界空;未来水火风空识界,未来水火风空识界空;现在水火风空识界,现在水火风空识界空。所以者何?善现!空中过去地界不可得。何以故?过去地界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去地界可得。善现!空中未来地界不可得。何以故?未来地界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来地界可得。善现!空中现在地界不可得。何以故?现在地界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在地界可得。善现!空中过去未来现在地界不可得。何以故?过去未来现在地界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在地界可得。善现!空中过去水火风空识界不可得。何以故?过去水火风空识界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去水火风空识界可得。善现!空中未来水火风空识界不可得。何以故?未来水火风空识界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来水火风空识界可得。善现!空中现在水火风空识界不可得。何以故?现在水火风空识界即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在水火风空识界可得。善现!空中过去未来现在水火风空识界不可得。何以故?过去未来现在水火风空识界即是空空性亦空空中空尚不可得。何况空中有过去未来现在水火风空识界可得。

18.三世十二因缘空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有十二因缘可得

善现!过去无明过去无明空,未来无明未来无明空,现在无明现在无明空。过去行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼,过去行乃至老死愁叹苦忧恼空;未来行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼,未来行乃至老死愁叹苦忧恼空;现在行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼,现在行乃至老死愁叹苦忧恼空。所以者何?善现!空中过去无明不可得。何以故?过去无明即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去无明可得。善现!空中未来无明不可得。何以故?未来无明即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来无明可得。善现!空中现在无明不可得。何以故?现在无明即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在无明可得。善现!空中过去未来现在无明不可得。何以故?过去未来现在无明即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去未来现在无明可得。善现!空中过去行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼不可得。何以故?过去行乃至老死愁叹苦忧恼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有过去行乃至老死愁叹苦忧恼可得。善现!空中未来行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼不可得。何以故?未来行乃至老死愁叹苦忧恼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未来行乃至老死愁叹苦忧恼可得。善现!空中现在行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼不可得。何以故?现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得。善现!空中过去未来现在行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼不可得。何以故?过去未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空,空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有行乃至老死愁叹苦忧恼可得。

大般若波罗蜜多经卷第五十九(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]