A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷五十八
      
初分辨大乘品第十六之三


一、前言

上(57)卷中世尊继言以真如非实有性故,显示大乘是尊是妙,超胜一切世间天人阿素洛,十八空、六波罗蜜多、四静虑、四无量心、四无色定、卅七道品、三解脱门、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智、十地菩萨、净观地、种性地、第八地法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨摩诃萨法、三藐三佛陀法非实有性故,此大乘是尊是妙,超胜一切世间天人阿素洛;菩萨摩诃萨,从初发心乃至得坐妙菩提座中间所起诸心,诸如来、应正等觉、三十二大士相、八十随好所庄严身非实有性故,诸如来应正等觉威光妙德,超胜一切世间天人阿素洛;诸如来应正等觉所转法轮非实有性故,诸如来应正等觉所转法轮最极清净,一切世间沙门婆罗门天魔梵等所不能转。

世尊再继言,大乘与虚空等者,十方界、诸色等如虚空,三世如虚空,故说大乘与虚空等,虚空非增、非减、非进、非退,大乘亦尔,非增、非减、非进、非退,故说大乘与虚空等,虚空非善、非非善、非有记、非无记,大乘亦尔,非善、非非善、非有记、非无记,故说大乘与虚空等,虚空非有贪法、非离贪法,大乘亦尔,非有贪法、非离贪法,故说大乘与虚空等,虚空非有初地发心可得乃至非有第十地发心可得,故说大乘与虚空等,虚空非世间一切对待法,故说大乘与虚空等,虚空非蕴处界,故大乘与虚空等,由如是等无量因缘,故说大乘与虚空等。

世尊继言,虚空普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情者,有情无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;有情无数无量无边故,当知虚空亦无数无量无边;虚空无数无量无边故,当知大乘亦无数无量无边;有情无所有,当知虚空亦无所有,若有情,若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法,如是一切皆无所有不可得故。我无所有,我乃至见者无所有故,当知真如亦无所有;真如无所有故,当知法界亦无所有;法界无所有故,当知法性亦无所有。若真如乃至实际,若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法如是一切皆无所有不可得故。我乃至见者无所有故,当知五蕴、六根尘识、六大、四圣谛、十二因缘观等,若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

本(58)卷世尊言,我乃至见者无所有故,当知内空亦无所有,十八空亦无所有;虚空无所有故,无量、无边亦无所有,一切法,如是一切皆无所有不可得;我乃至见者无所有故,当知六度、三解脱门、五眼、六神通、佛十力、大慈大悲大喜大舍、佛十八不共法、一切智等亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得;我乃至见者无所有故,当知十地菩萨、静观地等十位、声闻、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀法亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得。

世尊继言,我乃至见者无所有故,当知四向四果补特伽罗、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀、声闻乘、独觉、正等觉乘及补特伽罗亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得。涅盘界普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情。

世尊继言,五蕴无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得;六根尘识、六大、四圣谛、十二因缘观、真如、法界、法性…等无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得;十八空、六度、四静虑、四无量、四无色定、卅七道品无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动、若住不可得。

所以菩萨摩诃萨当知,一切法无所有,如是一切皆无所有不可得。涅盘界普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情。五蕴等一切法无来无去亦复不住,因彼本性、真如、自性、自相若动、若住不可得。

 

二、经文

1.我乃至见者无所有故,当知内空亦无所有,十八空亦无所有

复次善现!我乃至见者无所有故,当知内空亦无所有;内空无所有故,当知外空亦无所有;外空无所有故,当知内外空亦无所有;内外空无所有故,当知空空亦无所有;空空无所有故,当知大空亦无所有;大空无所有故,当知胜义空亦无所有;胜义空无所有故,当知有为空亦无所有;有为空无所有故,当知无为空亦无所有;无为空无所有故,当知毕竟空亦无所有;毕竟空无所有故,当知无际空亦无所有;无际空无所有故,当知散空亦无所有;散空无所有故,当知无变异空亦无所有;无变异空无所有故,当知本性空亦无所有;本性空无所有故,当知自相空亦无所有;自相空无所有故,当知共相空亦无所有;共相空无所有故,当知一切法空亦无所有;一切法空无所有故,当知不可得空亦无所有;不可得空无所有故,当知无性空亦无所有;无性空无所有故,当知自性空亦无所有;自性空无所有故,当知无性自性空亦无所有;无性自性空无所有故,当知虚空亦无所有。

2.虚空无所有故,无量、无边亦无所有,一切法,如是一切皆无所有不可得

虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若内空乃至无性自性空,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

3.我乃至见者无所有故,当知六度亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知布施波罗蜜多亦无所有;布施波罗蜜多无所有故,当知净戒波罗蜜多亦无所有;净戒波罗蜜多无所有故,当知安忍波罗蜜多亦无所有;安忍波罗蜜多无所有故,当知精进波罗蜜多亦无所有;精进波罗蜜多无所有故,当知静虑波罗蜜多亦无所有;静虑波罗蜜多无所有故,当知般若波罗蜜多亦无所有;般若波罗蜜多无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

4.我乃至见者无所有故,当知四静虑、卅七道品亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知四静虑亦无所有;四静虑无所有故,当知四无量亦无所有;四无量无所有故,当知四无色定亦无所有;四无色定无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若四静虑、四无量、四无色定,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

复次善现!我乃至见者无所有故,当知四念住亦无所有;四念住无所有故,当知四正断亦无所有;四正断无所有故,当知四神足亦无所有;四神足无所有故,当知五根亦无所有;五根无所有故,当知五力亦无所有;五力无所有故,当知七等觉支亦无所有;七等觉支无所有故,当知八圣道支亦无所有;八圣道支无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若四念住乃至八圣道支,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

5.我乃至见者无所有故,当知三解脱门、五眼、六神通亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知空解脱门亦无所有;空解脱门无所有故,当知无相解脱门亦无所有;无相解脱门无所有故,当知无愿解脱门亦无所有;无愿解脱门无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若空无相、无愿、解脱门,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

复次善现!我乃至见者无所有故,当知五眼亦无所有;五眼无所有故,当知六神通亦无所有;六神通无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若五眼,若六神通,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

6.我乃至见者无所有故,当知佛十力、大慈大悲大喜大舍、佛十八不共法、一切智等亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知佛十力亦无所有;佛十力无所有故,当知四无所畏亦无所有;四无所畏无所有故,当知四无碍解亦无所有;四无碍解无所有故当知大慈亦无所有;大慈无所有故,当知大悲亦无所有;大悲无所有故,当知大喜亦无所有;大喜无所有故,当知大舍亦无所有;大舍无所有故,当知十八佛不共法亦无所有;十八佛不共法无所有故,当知一切智亦无所有;一切智无所有故,当知道相智亦无所有;道相智无所有故,当知一切相智亦无所有;一切相智无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若佛十力乃至一切相智,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

7.我乃至见者无所有故,当知十地菩萨亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知极喜地亦无所有;极喜地无所有故,当知离垢地亦无所有;离垢地无所有故,当知发光地亦无所有;发光地无所有故,当知焰慧地亦无所有;焰慧地无所有故,当知极难胜地亦无所有;极难胜地无所有故,当知现前地亦无所有;现前地无所有故,当知远行地亦无所有;远行地无所有故,当知不动地亦无所有;不动地无所有故,当知善慧地亦无所有;善慧地无所有故,当知法云地亦无所有;法云地无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若极喜地乃至法云地,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

8.我乃至见者无所有故,当知静观地等十位、声闻、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀法亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知净观地亦无所有;净观地无所有故,当知种性地亦无所有;种性地无所有故,当知第八地亦无所有;第八地无所有故,当知具见地亦无所有;具见地无所有故,当知薄地亦无所有;薄地无所有故,当知离欲地亦无所有;离欲地无所有故,当知已办地亦无所有;已办地无所有故,当知独觉地亦无所有;独觉地无所有故,当知菩萨地亦无所有;菩萨地无所有故,当知如来地亦无所有;如来地无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若净观地乃至如来地,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

复次善现!我乃至见者无所有故,当知预流向亦无所有;预流向无所有故,当知预流果亦无所有;预流果无所有故,当知一来向亦无所有;一来向无所有故,当知一来果亦无所有;一来果无所有故,当知不还向亦无所有;不还向无所有故,当知不还果亦无所有;不还果无所有故,当知阿罗汉向亦无所有;阿罗汉向无所有故,当知阿罗汉果亦无所有;阿罗汉果无所有故,当知独觉向亦无所有;独觉向无所有故,当知独觉果亦无所有;独觉果无所有故,当知菩萨摩诃萨法亦无所有;菩萨摩诃萨法无所有故,当知三藐三佛陀法亦无所有;三藐三佛陀法无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若预流向乃至三藐三佛陀法,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

9.我乃至见者无所有故,当知四向四果补特伽罗、菩萨摩诃萨、三藐三佛陀等亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知预流向补特伽罗亦无所有;预流向补特伽罗无所有故,当知预流果补特伽罗亦无所有;预流果补特伽罗无所有故,当知一来向补特伽罗亦无所有;一来向补特伽罗无所有故,当知一来果补特伽罗亦无所有;一来果补特伽罗无所有故,当知不还向补特伽罗亦无所有;不还向补特伽罗无所有故,当知不还果补特伽罗亦无所有;不还果补特伽罗无所有故,当知阿罗汉向补特伽罗亦无所有;阿罗汉向补特伽罗无所有故,当知阿罗汉果补特伽罗亦无所有;阿罗汉果补特伽罗无所有故,当知独觉向补特伽罗亦无所有;独觉向补特伽罗无所有故,当知独觉果补特伽罗亦无所有;独觉果补特伽罗无所有故,当知菩萨摩诃萨亦无所有;菩萨摩诃萨无所有故,当知三藐三佛陀亦无所有;三藐三佛陀无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若预流向、补特伽罗乃至三藐三佛陀,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

10.我乃至见者无所有故,当知声闻乘、独觉、正等觉乘及补特伽罗亦无所有,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得

复次善现!我乃至见者无所有故,当知声闻乘亦无所有;声闻乘无所有故,当知独觉乘亦无所有;独觉乘无所有故,当知正等觉乘亦无所有;正等觉乘无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若声闻乘、独觉乘、正等觉乘,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

复次善现!我乃至见者无所有故,当知声闻乘补特伽罗亦无所有;声闻乘补特伽罗无所有故,当知独觉乘补特伽罗亦无所有;独觉乘补特伽罗无所有故,当知正等觉乘补特伽罗亦无所有;正等觉乘补特伽罗无所有故,当知虚空亦无所有;虚空无所有故,当知大乘亦无所有;大乘无所有故,当知无数亦无所有;无数无所有故,当知无量亦无所有;无量无所有故,当知无边亦无所有;无边无所有故,当知一切法亦无所有;由如是义故,说大乘普能含受无数无量无边有情,何以故?善现!若我乃至见者,若声闻乘、独觉乘、正等觉乘、补特伽罗,若虚空,若大乘,若无数,若无量,若无边,若一切法,如是一切皆无所有不可得故。

11.涅盘界普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情

善现!当知如涅盘界普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情。善现!由此因缘故作是说,譬如虚空普能含受无数无量无边有情,大乘亦尔,普能含受无数无量无边有情。

复次善现!汝言:又如虚空无来无去无住可见,大乘亦尔,无来无去无住可见者。如是!如是!如汝所说!所以者何?善现!以一切法无来无去亦复不住。何以故?以一切法若动若住不可得故。

12.五蕴无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得

善现!色无来无去亦复不住,受、想、行、识无来无去亦复不住。色本性无来无去亦复不住,受、想、行、识本性无来无去亦复不住。色真如无来无去亦复不住,受、想、行、识真如无来无去亦复不住。色自性无来无去亦复不住。受、想、行、识自性无来无去亦复不住。色自相无来无去亦复不住,受、想、行、识自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以色受、想、行、识及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

13.六根尘识无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得

复次善现!眼处无来无去亦复不住,耳、鼻、舌、身、意处无来无去亦复不住。眼处本性无来无去亦复不住,耳、鼻、舌、身、意处本性无来无去亦复不住。眼处真如无来无去亦复不住,耳、鼻、舌、身、意处真如无来无去亦复不住。眼处自性无来无去亦复不住,耳、鼻、舌、身、意处自性无来无去亦复不住。眼处自相无来无去亦复不住,耳、鼻、舌、身、意处自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以眼耳、鼻、舌、身、意处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!色处无来无去亦复不住,声、香、味、触、法处无来无去亦复不住。色处本性无来无去亦复不住,声、香、味、触、法处本性无来无去亦复不住。色处真如无来无去亦复不住,声、香、味、触、法处真如无来无去亦复不住。色处自性无来无去亦复不住,声、香、味、触、法处自性无来无去亦复不住。色处自相无来无去亦复不住,声、香、味、触、法处自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以色声、香、味、触、法处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!眼界无来无去亦复不住,色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无来无去亦复不住。眼界本性无来无去亦复不住,色界乃至眼触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。眼界真如无来无去亦复不住,色界乃至眼触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。眼界自性无来无去亦复不住,色界乃至眼触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。眼界自相无来无去亦复不住,色界乃至眼触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以眼界、色界、眼识界及眼触眼触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!耳界无来无去亦复不住,声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无来无去亦复不住。耳界本性无来无去亦复不住,声界乃至耳触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。耳界真如无来无去亦复不住,声界乃至耳触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。耳界自性无来无去亦复不住,声界乃至耳触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。耳界自相无来无去亦复不住,声界乃至耳触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以耳界、声界、耳识界、及耳触耳触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!鼻界无来无去亦复不住,香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无来无去亦复不住。鼻界本性无来无去亦复不住,香界乃至鼻触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。鼻界真如无来无去亦复不住,香界乃至鼻触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。鼻界自性无来无去亦复不住,香界乃至鼻触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。鼻界自相无来无去亦复不住,香界乃至鼻触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以鼻界、香界、鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!舌界无来无去亦复不住,味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无来无去亦复不住。舌界本性无来无去亦复不住,味界乃至舌触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。舌界真如无来无去亦复不住,味界乃至舌触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。舌界自性无来无去亦复不住味界乃至舌触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。舌界自相无来无去亦复不住,味界乃至舌触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以舌界、味界、舌识界及舌触舌触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!身界无来无去亦复不住,触界、身识界及身触身触为缘所生诸受无来无去亦复不住。身界本性无来无去亦复不住,触界乃至身触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。身界真如无来无去亦复不住,触界乃至身触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。身界自性无来无去亦复不住,触界乃至身触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。身界自相无来无去亦复不住,触界乃至身触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以身界、触界、身识界及身触身触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

复次善现!意界无来无去亦复不住,法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无来无去亦复不住。意界本性无来无去亦复不住,法界乃至意触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住。意界真如无来无去亦复不住,法界乃至意触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住。意界自性无来无去亦复不住,法界乃至意触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住。意界自相无来无去亦复不住,法界乃至意触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故?善现!以意界、法界、意识界及意触意触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

14.六大无来无去亦复不住,彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得

复次善现!地界无来无去亦复不住,水、火、风、空、识界无来无去亦复不住。地界本性无来无去亦复不住,水、火、风、空、识界本性无来无去亦复不住。地界真拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ阨﹜鳶﹜瑞﹜諾﹜妎賜淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝華賜赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ阨﹜鳶﹜瑞﹜諾﹜妎賜赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝華賜赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ阨﹜鳶﹜瑞﹜諾﹜妎賜赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕華阨﹜鳶﹜瑞﹜諾﹜妎賜摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

15.侐吤硞﹜坋媼秪埽夤拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕

葩棒囡珋ㄐ賴吤硞拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ摩鏢耋吤硞拸懂拸砫葩祥蛂﹝賴吤硞掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ摩鏢耋吤硞掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝賴吤硞淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ摩鏢耋吤硞淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝賴吤硞赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ摩鏢耋吤硞赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝賴吤硞赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ摩鏢耋吤硞赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕賴摩鏢耋吤硞摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝
葩棒囡珋ㄐ拸隴拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俴妎﹜靡伎﹜鞠揭﹜揖﹜忳﹜乾﹜衄﹜汜﹜橾侚﹜啾抩﹜賴﹜蚡齣拸懂拸砫葩祥蛂﹝拸隴掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俴騰祫橾侚啾抩賴蚡齣掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝拸隴淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俴騰祫橾侚啾抩賴蚡齣淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝拸隴赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俴騰祫橾侚啾抩賴蚡齣赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝拸隴赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俴騰祫橾侚啾抩賴蚡齣赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕拸隴俴妎靡伎鞠揭揖忳乾衄汜橾侚啾抩賴蚡齣摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

16.淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜﹜楊俶脹砫葩祥蛂ㄛ捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕

葩棒囡珋ㄐ淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜﹜楊俶﹜祥剞咥俶﹜祥曹祑俶﹜脹俶﹜燭汜俶﹜祥佷祜賜﹜剞諾賜﹜剿賜﹜燭賜﹜鏢賜﹜拸俶賜﹜拸眈賜﹜拸釬賜﹜拸峈賜﹜假笐賜﹜敷噙賜﹜楊隅楊蛂﹜掛拸妗暱ㄛ拸懂拸砫葩祥蛂﹝淩掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜騰祫妗暱掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝淩淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜騰祫妗暱淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝淩赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜騰祫妗暱赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝淩赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ楊賜騰祫妗暱赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ淩騰祫妗暱摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

17.坋匐諾拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕

葩棒囡珋ㄐ囀諾拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俋諾﹜囀俋諾﹜諾諾﹜湮諾﹜吨砱諾﹜衄峈諾﹜拸峈諾﹜救器諾﹜拸暱諾﹜汃諾﹜拸曹祑諾﹜掛俶諾﹜赻眈諾﹜僕眈諾﹜珨楊諾﹜祥褫腕諾﹜拸俶諾﹜赻俶諾﹜拸俶赻俶諾ㄛ拸懂拸砫葩祥蛂﹝囀諾掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俋諾騰祫拸俶赻俶諾掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝囀諾淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俋諾騰祫拸俶赻俶諾淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝囀諾赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俋諾騰祫拸俶赻俶諾赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝囀諾赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ俋諾騰祫拸俶赻俶諾赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ囀諾騰祫拸俶赻俶諾摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

18.鞠僅拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕

葩棒囡珋ㄐ票囥疏蹕蹲嗣拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣拸懂拸砫葩祥蛂﹝票囥疏蹕蹲嗣掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝票囥疏蹕蹲嗣淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝票囥疏蹕蹲嗣赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝票囥疏蹕蹲嗣赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕票囥噱賭﹜假﹜儕輛﹜噙藉﹜啜疏蹕蹲嗣ㄛ摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

19.侐噙藉﹜侐拸講﹜侐拸伎隅﹜埵耋拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕

葩棒囡珋ㄐ侐噙藉拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐拸講﹜侐拸伎隅拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐噙藉掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐拸講﹜侐拸伎隅掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐噙藉淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐拸講﹜侐拸伎隅淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐噙藉赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐拸講﹜侐拸伎隅赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐噙藉赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐拸講﹜侐拸伎隅赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕侐噙藉侐拸講﹜侐拸伎隅ㄛ摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

葩棒囡珋ㄐ侐癩蛂拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐淏剿﹜侐朸逋﹜拻跦﹜拻薯﹜脹橇盓﹜匐吤耋盓拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐癩蛂掛俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐淏剿騰祫匐吤耋盓掛俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐癩蛂淩拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐淏剿騰祫匐吤耋盓淩拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐癩蛂赻俶拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐淏剿騰祫匐吤耋盓赻俶拸懂拸砫葩祥蛂﹝侐癩蛂赻眈拸懂拸砫葩祥蛂ㄛ侐淏剿騰祫匐吤耋盓赻眈拸懂拸砫葩祥蛂﹝睡眕嘟ˋ囡珋ㄐ眕侐癩蛂侐淏剿侐朸逋拻跦拻薯脹橇盓匐吤耋盓摯捨掛俶﹜淩﹜赻俶﹜赻眈雄蛂祥褫腕嘟﹝

湮啜疏蹕蹲嗣冪橙菴拻坋匐(俇賦)


[ 湮啜冪◎恁黍 ] [ 冪萎恁黍 ] [ 忑 珜 ]