A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若经》卷五十四
            
初分辨大乘品第十五之四


一、前言

上(53)卷中世尊言菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,以无所得而为方便,于内外俱身受心法,住循身、受、心、法观,具念正知。世尊并言菩萨摩诃萨大乘相者,谓卅七道品(四正断、四神足、五根、五力、七觉支、八圣道);菩萨摩诃萨大乘相者,谓三三摩地(空、无相、无愿)、十一智(法智、类智、世俗智、他心智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智)、三无漏根、寻伺三三摩地、十随念、佛十力、四无所畏、四无碍解;菩萨摩诃萨大乘相者,谓大慈、大悲、大喜、大舍,五眼、六神通,一切智、道相智、一切相智。菩萨摩诃萨大乘相者,谓文字陀罗尼门,菩萨摩诃萨入陀罗尼门,得廿殊胜功德。菩萨摩诃萨发趣大乘者,从一地趣一地是为菩萨摩诃萨发趣大乘,初地极喜地善修治十种胜业,二地离垢地八法思惟修习速令圆满。三地发光地善应住五法,四地焰慧地善应住十法常行不舍。

所以菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时,以无所得而为方便,从四念处循观身、受、心、法,具念正知,进而修菩萨摩诃萨大乘相一切善法,在入陀罗尼门,当得一切智、道相智、一切相智。

本(54)卷世尊再续言菩萨地的行法,菩萨摩诃萨住第五极难胜地时,应远离十法;菩萨摩诃萨住第六现前地时,应圆满六法、远离六法;菩萨摩诃萨住第七远行地时,应远离廿法、圆满廿法;菩萨摩诃萨住第八不动地时,应圆满四法;菩萨摩诃萨住第九善慧地时,应圆满四法;菩萨摩诃萨住第十法云地时,应圆满十二法。

具寿善现再问佛,云何菩萨摩诃萨修治净胜意乐业?佛言:菩萨摩诃萨以应一切智智心,修集一切善根,是为菩萨摩诃萨修治净胜意乐业。之后具寿善现再问佛108善业,佛陀也答108种修治净胜意乐业,从四无量心,到菩萨摩诃萨满足殊胜福慧资粮,成熟有情严净佛土,是为菩萨摩诃萨应圆满一切功德具足。

 

二、经文

1.菩萨摩诃萨住第五极难胜地时,应远离十法

复次善现!菩萨摩诃萨住第五极难胜地时,应远离十法,何等为十?

(1)一者应远离居家。

(2)二者应远离苾刍尼。

(3)三者应远离家悭。

(4)四者应远离众会忿诤。

(5)五者应远离自赞毁他。

(6)六者应远离十不善业道。

(7)七者应远离增上慢傲。

(8)八者应远离颠倒。

(9)九者应远离犹豫。

(10)十者应远离贪、瞋、痴。

善现!菩萨摩诃萨住第六现前地时,应圆满六法

 

2.菩萨摩诃萨住第六现前地时,应圆满六法、远离六法

复次善现!菩萨摩诃萨住第六现前地时,应圆满六法,何等为六?

(1)一者应圆满布施波罗蜜多。

(2)二者应圆满净戒波罗蜜多。

(3)三者应圆满安忍波罗蜜多。

(4)四者应圆满精进波罗蜜多。

(5)五者应圆满静虑波罗蜜多。

(6)六者应圆满般若波罗蜜多。

复应远离六法,何等为六?

(1)一者应远离声闻心。

(2)二者应远离独觉心。

(3)三者应远离热恼心。

(4)四者见乞者来心不厌戚。

(5)五者舍所有物无忧悔心。

(6)六者于来求者终不矫诳。

善现!菩萨摩诃萨住第六现前地时,应圆满如是六法,及应远离如是六法。

 

3.菩萨摩诃萨住第七远行地时,应远离廿法、圆满廿法

复次善现!菩萨摩诃萨住第七远行地时,应远离二十法,何等二十?

(1)一者应远离我执有情执乃至知者执见者执。

(2)二者应远离断执。

(3)三者应远离常执。

(4)四者应远离相想。

(5)五者应远离因等见执。

(6)六者应远离名色执。

(7)七者应远离蕴执。

(8)八者应远离处执。

(9)九者应远离界执。

(10)十者应远离谛执。

(11)十一者应远离缘起执。

(12)十二者应远离住着三界执。

(13)十三者应远离一切法执。

(14)十四者应远离于一切法如理不如理执。

(15)十五者应远离依佛见执。

(16)十六者应远离依法见执。

(17)十七者应远离依僧见执。

(18)十八者应远离依戒见执。

(19)十九者应远离怖畏空法。

(20)二十者应远离违背空性。

复应圆满二十法,何等二十?

(1)一者应圆满通达空。

(2)二者应圆满证无相。

(3)三者应圆满知无愿。

(4)四者应圆满三轮清净。

(5)五者应圆满悲愍有情,及于有情无所执着。

(6)六者应圆满一切法平等见,及于此中无所执着。

(7)七者应圆满一切有情平等见,及于此中无所执着。

(8)八者应圆满通达真实理趣,及于此中无所执着。

(9)九者应圆满无生忍智。

(10)十者应圆满说一切法一相理趣。

(11)十一者应圆满灭除分别。

(12)十二者应圆满远离诸想。

(13)十三者应圆满远离诸见。

(14)十四者应圆满远离烦恼。

(15)十五者应圆满奢摩他毘钵舍那地。

(16)十六者应圆满调伏心性。

(17)十七者应圆满寂静心性。

(18)十八者应圆满无碍智性。

(19)十九者应圆满无所爱染。

(20)二十者应圆满随心所欲,往诸佛土于佛众会自现其身。

善现!菩萨摩诃萨住第七远行地时,应远离如是二十法,及应圆满如是二十法。

 

4.菩萨摩诃萨住第八不动地时,应圆满四法

复次善现!菩萨摩诃萨住第八不动地时,应圆满四法,何等为四?

(1)一者应圆满悟入一切有情心行。

(2)二者应圆满游戏诸神通。

(3)三者应圆满见诸佛土,如其所见而自严净种种佛土。

(4)四者应圆满供养承事诸佛世尊,于如来身如实观察。

善现!菩萨摩诃萨住第八不动地时,应圆满如是四法。

 

5.菩萨摩诃萨住第九善慧地时,应圆满四法

复次善现!菩萨摩诃萨住第九善慧地时,应圆满四法,何等为四?

(1)一者应圆满知诸有情根胜劣智。

(2)二者应圆满严净佛土。

(3)三者应圆满如幻等持数入诸定。

(4)四者应圆满随诸有情善根应熟故入诸有自现化生。

善现!菩萨摩诃萨住第九善慧地时,应圆满如是四法。

 

6.菩萨摩诃萨住第十法云地时,应圆满十二法

复次善现!菩萨摩诃萨住第十法云地时,应圆满十二法,何等十二?

(1)一者应圆满,摄受无边处所大愿,随有所愿皆令圆满。

(2)二者应圆满随诸天龙药叉健达缚阿素洛揭路茶紧捺洛莫呼洛伽人非人等异类音智。

(3)三者应圆满无碍辩说智。

(4)四者应圆满入胎具足。

(5)五者应圆满出生具足。

(6)六者应圆满家族具足。

(7)七者应圆满种姓具足。

(8)八者应圆满眷属具足。

(9)九者应圆满生身具足。

(10)十者应圆满出家具足。

(11)十一者应圆满庄严菩提树具足。

(12)十二者应圆满一切功德成办具足。

善现!菩萨摩诃萨住第十法云地时,应圆满如是十二法?善现!当知已圆满第十法云地菩萨摩诃萨,与诸如来应言无异。

 

7.菩萨摩诃萨以应一切智智心,修集一切善根,是为修治净胜意乐业

尔时具寿善现白佛言:世尊!云何菩萨摩诃萨修治净胜意乐业?佛言:善现!若菩萨摩诃萨以应一切智智心,修集一切善根,是为菩萨摩诃萨修治净胜意乐业。

(1)世尊!云何菩萨摩诃萨修治一切有情平等心业?善现!若菩萨摩诃萨以应一切智智心,引发慈、悲、喜、舍四种无量,是为菩萨摩诃萨修治一切有情平等心业。

(2)世尊!云何菩萨摩诃萨修治布施业?善现!若菩萨摩诃萨于一切有情,无所分别而行布施,是为菩萨摩诃萨修治布施业。

(3)世尊!云何菩萨摩诃萨修治亲近善友业?善现!若菩萨摩诃萨见诸善友劝化有情,令其修习一切智智,即便亲近恭敬供养,尊重赞叹谘受正法,昼夜承奉无懈惓心,是为菩萨摩诃萨修治亲近善友业。

(4)世尊!云何菩萨摩诃萨修治求法业?善现!若菩萨摩诃萨以应一切智智心,勤求如来无上正法,不堕声闻、独觉等地,是为菩萨摩诃萨修治求法业。

(5)世尊!云何菩萨摩诃萨修治常乐出家业?善现!若菩萨摩诃萨一切生处恒厌居家牢狱喧杂,常欣佛法清净出家无能为碍,是为菩萨摩诃萨修治常乐出家业。

(6)世尊!云何菩萨摩诃萨修治爱乐佛身业?善现!若菩萨摩诃萨暂一睹见佛形像已,乃至证得无上菩提,终不舍于念佛作意,是为菩萨摩诃萨修治爱乐佛身业。

(7)世尊!云何菩萨摩诃萨修治开阐法教业?善现!若菩萨摩诃萨于佛在世及涅盘后,为诸有情开阐法教,初中后善文义巧妙,纯一圆满清白梵行,所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、缘起、譬喻、本事、本生、方广、希法、论义,是为菩萨摩诃萨修治开阐法教业。

(8)世尊!云何菩萨摩诃萨修治破憍慢业?善现!若菩萨摩诃萨常怀谦敬伏憍慢心,由此不生下姓卑族,是为菩萨摩诃萨修治破憍慢业。

(9)世尊!云何菩萨摩诃萨修治恒谛语业?善现!若菩萨摩诃萨称知而说言行相符,是为菩萨摩诃萨修治恒谛语业。

(10)世尊,云何菩萨摩诃萨清净禁戒?善现!若菩萨摩诃萨不起声闻、独觉作意及余破戒障菩提法,是为菩萨摩诃萨清净禁戒。

(11)世尊!云何菩萨摩诃萨知恩报恩?善现!若菩萨摩诃萨行菩萨行时,于得小恩尚不忘报,况大恩惠而当不酬,是为菩萨摩诃萨知恩报恩。

(12)世尊!云何菩萨摩诃萨住安忍力?善现!若菩萨摩诃萨设诸有情来见侵毁,而于彼所无恚害心,是为菩萨摩诃萨住安忍力。

(13)世尊!云何菩萨摩诃萨受胜欢喜?善现!若菩萨摩诃萨所化有情既得成熟,身心适悦受胜欢喜,是为菩萨摩诃萨受胜欢喜。

(14)世尊!云何菩萨摩诃萨不舍有情?善现!若菩萨摩诃萨拔济有情心恒不舍,是为菩萨摩诃萨不舍有情。

(15)世尊!云何菩萨摩诃萨恒起大悲?善现!若菩萨摩诃萨行菩萨行时,作如是念,我为饶益一一有情,假使各如无量无数殑伽沙劫,处大地狱受诸剧苦,或烧、或煮、或斫、或截、若刺、若悬、若磨、若捣,受如是等无量苦事,乃至令彼乘于佛乘而般涅盘,如是一切有情界尽,而大悲心曾无厌倦,是为菩萨摩诃萨恒起大悲。

(16)世尊!云何菩萨摩诃萨于诸师长以敬信心谘承供养如事佛想?善现!若菩萨摩诃萨为求无上正等菩提,恭顺师长都无所顾,是为菩萨摩诃萨于诸师长以敬信心谘承供养如事佛想。

(17)世尊!云何菩萨摩诃萨勤求修习波罗蜜多?善现!若菩萨摩诃萨于诸波罗蜜多,专心求学远离余事,是为菩萨摩诃萨勤求修习波罗蜜多。

(18)世尊,云何菩萨摩诃萨勤求多闻常无厌足,于所闻法不着文字?善现!若菩萨摩诃萨发勤精进作是念言,若此佛土若十方界,诸佛世尊所说正法,我皆听习读诵受持,而于其中不着文字,是为菩萨摩诃萨勤求多闻常无厌足,于所闻法不着文字。

(19)世尊!云何菩萨摩诃萨以无染心常行法施,虽广开化而不自高?善现!若菩萨摩诃萨为诸有情宣说正法,尚不自为,持此善根回向菩提况求余事,虽多化导而不自恃,是为菩萨摩诃萨以无染心常行法施,虽广开化而不自高。

(20)世尊!云何菩萨摩诃萨为严净土植诸善根,虽用回向而不自举?善现!若菩萨摩诃萨勇猛精进修诸善根,为欲庄严诸佛净国,及为清净自他心生,虽为是事而不自高,是为菩萨摩诃萨为严净土植诸善根,虽用回向而不自举。

(21)世尊!云何菩萨摩诃萨为化有情,虽不厌倦无边生死而不自高?善现!若菩萨摩诃萨为欲成熟一切有情,植诸善根严净佛土,乃至未满一切智智,虽受无边生死勤苦,而无厌倦亦不自高,是为菩萨摩诃萨为化有情虽不厌倦无边生死而不自高。

(22)世尊!云何菩萨摩诃萨虽住惭愧而无所著?善现!若菩萨摩诃萨专求无上正等菩提,于诸声闻、独觉、作意具惭愧故,终不暂起,而于其中亦无所著,是为菩萨摩诃萨虽住惭愧而无所著。

(23)世尊!云何菩萨摩诃萨住阿练若常不舍离?善现!若菩萨摩诃萨,为求无上正等菩提,超诸声闻、独觉等地故,常不舍阿练若处,是为菩萨摩诃萨住阿练若常不舍离。

(24)世尊!云何菩萨摩诃萨少欲?善现!若菩萨摩诃萨尚不自为求大菩提况欲世间利誉等事,是为菩萨摩诃萨少欲。

(25)世尊!云何菩萨摩诃萨喜足?善现!若菩萨摩诃萨专为证得一切智智故,于余事而无所著,是为菩萨摩诃萨喜足。

(26)世尊!云何菩萨摩诃萨常不舍离杜多功德?善现!若菩萨摩诃萨常于深法起谛察忍,是为菩萨摩诃萨常不舍离杜多功德。

(27)世尊!云何菩萨摩诃萨于诸学处未曾弃舍?善现!若菩萨摩诃萨于所学戒坚守不移,而于其中能不取相,是为菩萨摩诃萨于诸学处未曾弃舍。

(28)世尊!云何菩萨摩诃萨于诸欲乐深生厌离?善现!若菩萨摩诃萨于妙欲乐不起欲寻,是为菩萨摩诃萨于诸欲乐深生厌离。

(29)世尊!云何菩萨摩诃萨常能发起寂灭俱心?善现!若菩萨摩诃萨达一切法曾无起作,是为菩萨摩诃萨常能发起寂灭俱心。

(30)世尊!云何菩萨摩诃萨舍诸所有?善现!若菩萨摩诃萨于内、外法曾无所取,是为菩萨摩诃萨舍诸所有。

(31)世尊!云何菩萨摩诃萨心不滞没?善现!若菩萨摩诃萨于诸识住未常起心,是为菩萨摩诃萨心不滞没。

(32)世尊!云何菩萨摩诃萨于诸所有无所顾恋?善现!若菩萨摩诃萨于一切物无所思惟,是为菩萨摩诃萨于诸所有无所顾恋。

(33)世尊,云何菩萨摩诃萨应远离居家?善现!若菩萨摩诃萨志性好游诸佛国土,随所生处常乐出家,剃发去须执持应器,被三法服现作沙门,是为菩萨摩诃萨应远离居家。

(34)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离苾刍尼?善现!若菩萨摩诃萨常应远离诸苾刍尼,不与共居如弹指顷,亦复于彼不起异心,是为菩萨摩诃萨应远离苾刍尼。

(35)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离家悭?善现!若菩萨摩诃萨作是思惟,我应长夜利益安乐一切有情,今此有情自由福力,感得如是胜施主家,故我于中不应悭嫉,是为菩萨摩诃萨应远离家悭。

(36)世尊!云何菩萨摩诃萨,应远离众会忿诤?善现!若菩萨摩诃萨作是思惟,若处众会其中或有声闻、独觉,或说彼乘相应法要,令我退失大菩提心,是故定应远离众会,复作是念,诸忿诤者能使有情发起瞋害,造作种种恶不善业,尚违善趣况大菩提,是故定应远离忿诤,是为菩萨摩诃萨应远离众会忿诤。

(37)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离自赞毁他?善现!若菩萨摩诃萨于内外法都无所见,故应远离自赞毁他,是为菩萨摩诃萨应远离自赞毁他。

(38)世尊!云何菩萨摩诃萨,应远离十不善业道?善现!若菩萨摩诃萨作是思惟,此十恶法尚碍善趣二乘圣道,况大菩提故应远离,是为菩萨摩诃萨应远离十不善业道。

(39)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离增上慢傲?善现!若菩萨摩诃萨不见有法可起慢傲,是为菩萨摩诃萨应远离增上慢傲。

(40)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离颠倒?善现!若菩萨摩诃萨观颠倒事都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离颠倒。

(41)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离犹豫?善现!若菩萨摩诃萨观犹豫事都不可得,是为菩萨摩诃萨,应远离犹豫。

(42)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离贪、瞋、痴?善现!若菩萨摩诃萨都不见有贪、瞋、痴事,是为菩萨摩诃萨应远离贪、瞋、痴。

(43)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满六波罗蜜多?善现!若菩萨摩诃萨圆满六种波罗蜜多,超诸声闻及独觉地,又住此六波罗蜜多,佛及二乘能度五种所知海岸,何等为五?一者过去,二者未来,三者现在,四者无为,五者不可说,是为菩萨摩诃萨应圆满六波罗蜜多。

(44)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离声闻心?善现!若菩萨摩诃萨,作如是念,诸声闻心非证无上大菩提道,故应远离,是为菩萨摩诃萨应远离声闻心。

(45)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离独觉心?善现!若菩萨摩诃萨作如是念,诸独觉心定不能得一切智智,故我今者应远离之,是为菩萨摩诃萨应远离独觉心。

(46)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离热恼心?善现!若菩萨摩诃萨作如是念,怖畏生死热恼之心,非证无上正等觉道,故应远离,是为菩萨摩诃萨应远离热恼心。

(47)世尊!云何菩萨摩诃萨见乞者来心不厌戚?善现!若菩萨摩诃萨作如是念,此厌戚心于大菩提非能证道,故我今者定应远离,是为菩萨摩诃萨见乞者来心不厌戚。

(48)世尊!云何菩萨摩诃萨舍所有物无忧悔心?善现!若菩萨摩诃萨作如是念,此忧悔心于证无上正等菩提,定为障碍故我应舍,是为菩萨摩诃萨舍所有物无忧悔心。

(49)世尊!云何菩萨摩诃萨于来求者终不矫诳?善现!若菩萨摩诃萨作如是念,此矫诳心定非阿耨多罗三藐三菩提道,何以故,菩萨摩诃萨初发无上菩提心时,作是誓言,凡我所有施来求者随欲不空,如何今时而矫诳彼,是为菩萨摩诃萨于来求者终不矫诳。

(50)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离我执有情执乃至知者执见者执?善现!若菩萨摩诃萨观我有情乃至知者见者,毕竟不可得故,是为菩萨摩诃萨应远离我执有情执乃至知者执见者执。

(51)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离断执?善现!若菩萨摩诃萨观一切法毕竟不生无断义故,是为菩萨摩诃萨应远离断执。

(52)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离常执?善现!若菩萨摩诃萨观一切法无常性故,是为菩萨摩诃萨应远离常执。

(53)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离相想?善现!若菩萨摩诃萨观杂染性不可得故,是为菩萨摩诃萨应远离相想。

(54)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离因等见执善现!若菩萨摩诃萨都不见有诸见性故,是为菩萨摩诃萨应远离因等见执。

(55)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离名色执?善现!若菩萨摩诃萨观名色性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离名色执。

(56)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离蕴执?善现!若菩萨摩诃萨观五蕴性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离蕴执。

(57)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离处执?善现!若菩萨摩诃萨观十二处性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离处执。

(58)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离界执?善现!若菩萨摩诃萨观十八界等性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离界执。

(59)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离谛执?善现!若菩萨摩诃萨观诸谛性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离谛执。

(60)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离缘起执?善现!若菩萨摩诃萨观诸缘起性不可得故,是为菩萨摩诃萨应远离缘起执。

(61)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离住着三界执?善现!若菩萨摩诃萨观三界性都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离住着三界执。

(62)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离一切法执?善现!若菩萨摩诃萨观诸法性皆如虚空都不可得,是为菩萨摩诃萨应远离一切法执。

(63)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离于一切法如理不如理执?善现!若菩萨摩诃萨观诸法性都不可得,无有如理不如理性,是为菩萨摩诃萨应远离于一切法如理不如理执。

(64)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离依佛见执?善现!若菩萨摩诃萨知依佛见执,不得见佛故,是为菩萨摩诃萨应远离依佛见执。

(65)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离依法见执?善现!若菩萨摩诃萨达真法性不可见故,是为菩萨摩诃萨应远离依法见执。

(66)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离依僧见执?善现!若菩萨摩诃萨知和合众无相无为不可见故,是为菩萨摩诃萨应远离依僧见执。

(67)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离依戒见执?善现!若菩萨摩诃萨知罪福性俱非有故,是为菩萨摩诃萨应远离依戒见执。

(68)世尊!云何菩萨摩诃萨应远离怖畏空法?善现!若菩萨摩诃萨观诸空法皆无自性,所怖畏事毕竟非有,是为菩萨摩诃萨应远离怖畏空法。

(69)世尊!云何菩萨摩诃萨,应远离违背空性?善现!若菩萨摩诃萨观一切法自性皆空,非空与空有违背故,是为菩萨摩诃萨应远离违背空性。

(70)世尊,云何菩萨摩诃萨应圆满通达空?善现!若菩萨摩诃萨达一切法自相皆空,是为菩萨摩诃萨应圆满通达空。

(71)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满证无相?善现!若菩萨摩诃萨不思惟一切相,是为菩萨摩诃萨应圆满证无相。

(72)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满知无愿?善现!若菩萨摩诃萨于三界法心无所住,是为菩萨摩诃萨应圆满知无愿。

(73)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满三轮清净?善现!若菩萨摩诃萨具足清净十善业道,是为菩萨摩诃萨应圆满三轮清净。

(74)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满悲愍有情,及于有情无所执着?善现!若菩萨摩诃萨已得大悲及严净土,是为菩萨摩诃萨应圆满悲愍有情及于有情无所执着。

(75)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满一切法平等见,及于此中无所执着,善现若菩萨摩诃萨于一切法不增不减,及于此中无取无住,是为菩萨摩诃萨应圆满一切法平等见,及于此中无所执着。

(76)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满一切有情平等见,及于此中无所执着?善现!若菩萨摩诃萨于诸有情不增不减,及于此中无取无住,是为菩萨摩诃萨应圆满一切有情平等见,及于此中无所执着。

(77)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满通达真实理趣,及于此中无所执着?善现!若菩萨摩诃萨于一切法真实理趣,虽如实通达而无所通达,及于此中无取无住,是为菩萨摩诃萨应圆满通达真实理趣,及于此中无所执着。

(78)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满无生忍智?善现!若菩萨摩诃萨忍一切法无生无灭无所造作,及知名色毕竟不生,是为菩萨摩诃萨应圆满无生忍智。

(79)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满说一切法一相理趣?善现!若菩萨摩诃萨于一切法行不二相,是为菩萨摩诃萨应圆满说一切法一相理趣。

(80)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满灭除分别?善现!若菩萨摩诃萨于一切法不起分别,是为菩萨摩诃萨应圆满灭除分别。

(81)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满远离诸想?善现!若菩萨摩诃萨远离一切小大无量想,是为菩萨摩诃萨应圆满远离诸想。

(82)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满远离诸见?善现!若菩萨摩诃萨远离一切声闻、独觉等见,是为菩萨摩诃萨应圆满远离诸见。

(83)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满远离烦恼?善现!若菩萨摩诃萨弃舍一切有漏烦恼习气相续,是为菩萨摩诃萨应圆满远离烦恼。

(84)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满奢摩他毘钵舍那地?善现!若菩萨摩诃萨修一切智道相智一切相智,是为菩萨摩诃萨应圆满奢摩他毘钵舍那地。

(85)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满调伏心性?善现!若菩萨摩诃萨于三界法不乐不动,是为菩萨摩诃萨应圆满调伏心性。

(86)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满寂静心性?善现!若菩萨摩诃萨,善摄六根,是为菩萨摩诃萨应圆满寂静心性。

(87)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满无碍智性?善现!若菩萨摩诃萨修得佛眼,是为菩萨摩诃萨应圆满无碍智性。

(88)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满无所爱染?善现!若菩萨摩诃萨于外六处能善弃舍,是为菩萨摩诃萨应圆满无所爱染。

(89)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满随心所欲,往诸佛土于佛众会自现其身?善现!若菩萨摩诃萨修胜神通,从一佛国趣一佛国,供养恭敬尊重赞叹诸佛世尊,请转法轮饶益一切,是为菩萨摩诃萨应圆满随心所欲,往诸佛土于佛众会自现其身。

(90)世尊,云何菩萨摩诃萨应圆满悟入一切有情心行?善现!若菩萨摩诃萨以一心智如实遍知一切有情心心所法,是为菩萨摩诃萨应圆满悟入一切有情心行。

(91)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满游戏诸神通?善现!若菩萨摩诃萨游戏种种自在神通,为见佛故,从一佛国趣一佛国,亦复不生游佛国想,是为菩萨摩诃萨应圆满游戏诸神通。

(92)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满见诸佛土如其所见而自严净种种佛土?善现!若菩萨摩诃萨住一佛土,能见十方无边佛国,亦能示现而曾不生佛国土想,又为成熟诸有情故,现处三千大千世界转轮王位而自庄严,亦能弃舍而无所执,是为菩萨摩诃萨应圆满见诸佛土如其所见而自严净种种佛土。

(93)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满供养承事诸佛世尊,于如来身如实观察?善现!若菩萨摩诃萨,为欲饶益诸有情故,于法义趣如实分别,如是名为以法供养承事诸佛,又谛观察诸佛法身,是为菩萨摩诃萨应圆满供养承事诸佛世尊,于如来身如实观察。

(94)世尊,云何菩萨摩诃萨应圆满知诸有情根胜劣智?善现!若菩萨摩诃萨住佛十力,如实了知一切有情诸根胜劣,是为菩萨摩诃萨应圆满知诸有情根胜劣智。

(95)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满严净佛土?善现!若菩萨摩诃萨以无所得而为方便,严净一切有情心行,是为菩萨摩诃萨应圆满严净佛土。

(96)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满如幻等持数入诸定?善现!若菩萨摩诃萨住此等持,虽能成办一切事业而心不动,又修等持极成熟故,不作加行数数现前,是为菩萨摩诃萨应圆满如幻等持数入诸定。

(97)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满随诸有情善根应熟故入诸有自现化生?善现!若菩萨摩诃萨为欲成熟诸有情类殊胜善根随其所宜,故入诸有而现受生,是为菩萨摩诃萨随诸有情善根应熟故入诸有自现化生。

(98)世尊,云何菩萨摩诃萨应圆满摄受无边处所大愿,随有所愿皆令圆满?善现!若菩萨摩诃萨已具修六波罗蜜多极圆满故,或为严净诸佛国土,或为成熟诸有情类,随心所愿皆得圆满,是为菩萨摩诃萨应圆满摄受无边处所大愿随有所愿皆令圆满。

(99)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满随诸天龙药叉健达缚阿素洛揭路荼紧捺洛莫呼洛伽人非人等异类音智?善现!若菩萨摩诃萨修习殊胜词无碍解,善知有情言音差别,是为菩萨摩诃萨应圆满随诸天龙药叉健达缚阿素洛揭路荼紧捺洛莫呼洛伽人非人等异类音智。

(100)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满无碍辩说智?善现!若菩萨摩诃萨修习殊胜辩无碍解,为诸有情能无尽说,是为菩萨摩诃萨应圆满无碍辩说智。世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满入胎具足?善现!若菩萨摩诃萨虽一切生处实恒化生,而为益有情现入胎藏,于中具足种种胜事,是为菩萨摩诃萨应圆满入胎具足。

(101)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满出生具足?善现!若菩萨摩诃萨于出胎时,示现种种希有胜事,令诸有情见者欢喜获大利乐,是为菩萨摩诃萨应圆满出生具足。

(102)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满家族具足?善现!若菩萨摩诃萨或生剎帝利大族姓家,或生婆罗门大族姓家,所禀父母无可讥嫌,是为菩萨摩诃萨应圆满家族具足。

(103)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满种姓具足?善现!若菩萨摩诃萨常预过去诸大菩萨种姓中生,是为菩萨摩诃萨应圆满种姓具足。

(104)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满眷属具足?善现!若菩萨摩诃萨纯以无量无数菩萨,而为眷属非诸杂类,是为菩萨摩诃萨应圆满眷属具足。

(105)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满生身具足?善现!若菩萨摩诃萨于初生时,其身具足一切相好,放大光明遍照无边诸佛世界,亦令彼界六种变动,有情遇者无不蒙益,是为菩萨摩诃萨应圆满生身具足。

(106)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满出家具足?善现!若菩萨摩诃萨于出家时,无量无数天龙药叉人非人等之所翼从,往诣道场剃除须发服三法衣受持应器,引导无量无数有情,令乘三乘而趣圆寂,是为菩萨摩诃萨应圆满出家具足。

(107)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满庄严菩提树具足?善现!若菩萨摩诃萨殊胜善根广大愿力,感得如是妙菩提树,吠琉璃宝以为其茎,真金为根,枝叶花果皆以上妙七宝所成,其树高广遍覆三千大千佛土,光明照耀周遍十方,殑伽沙等诸佛世界,是为菩萨摩诃萨应圆满庄严菩提树具足。

(108)世尊!云何菩萨摩诃萨应圆满一切功德具足?善现!若菩萨摩诃萨满足殊胜福慧资粮,成熟有情严净佛土,是为菩萨摩诃萨应圆满一切功德具足。

大般若波罗蜜多经卷第五十四(完结)


[ 大般若经》选读 ] [ 经典选读 ] [ 首 页 ]