roserain.gif (3999 bytes) 敦煌佛教歌辞
         
    五更转─顿见境

                                      敦煌歌辞总编  任半塘 大德  


【五更转─顿见境】

释神会简介

释神会姓高,襄阳人也,年方幼学,厥性惇明,从师传授五经,克通幽赜。次寻庄老,灵府廓然。后汉书,知浮图之说,由是于释教留神。无仕进意,辞亲投本府国昌寺颢元法师出家,讽诵经,易同反掌。全大律仪,匪贪讲贯。闻岭表曹溪慧能禅师,盛扬法道,褁足以见。

能问曰:从何所来?答曰:无所从来。能曰:汝不归去?答曰:一无所归。能曰:汝太茫茫。答曰:身缘在路。能曰:由自未到。答曰:今得到,且无滞留。

居曹溪数载,寻名迹。开元八年,敕住南阳龙兴寺,续于洛阳,大行禅法,声彩发挥。先是两京之间,皆宗神秀,见会明心六祖之风,荡其渐修之道。南北二宗,时始判焉。十四年,范阳安禄山,举兵内向。两京版荡,驾幸巴蜀。副元帅郭子仪,率兵平殄。然于飞挽索然,用右仆射裴冕权计,大府各置戒坛度僧,聚香水钱,以助军须。初洛都先陷,会越在草。时卢奕为贼所戮,议乃请会,主其坛度。于时寺宇宫观,鞠为烬,乃权创一院,悉资苦葢,而中筑方坛。所获财帛,顿支军费。代宗郭子仪,收复两京,会之济用颇有力焉。肃宗皇帝,诏入内供养。敕大匠,为造禅师宇于荷泽寺中。

五更转(顿见境 五首)

                 释神会

一更初。涅盘城里见真如。妄想是空非有实。不言为有不言无。
                非垢净。离空虚。莫作意。入无余。了性即知当解脱。何劳端坐作功夫。
1020

二更催。知心无念是如来。妄想是空非实有。灵鹫山上不劳梯。
          顿见境。佛门开。寂灭乐。是菩提。智慧明灯恒普照。了见馨香无去来。
1021

三更深。无生无灭坐禅林。内外中间无处所。魔军自灭不来侵。
          莫作意。勿凝心。任自在。离思寻。般若本来无处所。作意何时悟法音。
1022

四更阑。有生有灭非常法诸佛共传无作法。愚人造化数数般。
             寻不见。难难。祋似。本来禅。若悟剎那应即见。迷时累劫暗中观。 1023

五更分。净体由来无我人。黑白见知而不染。遮莫青黄寂不论。
             了了见。的知真。随无相。离缘因。一切时中常解脱。共俗和光不染尘。
1024
  

(注:红字是阙字,妄拟填入,恐不当,包涵)


[ 敦煌佛教歌辞 ] [ 法雨法语 ] [ 首 页 ]