roserain.gif (3999 bytes) 修心法语
         
除贪瞋痴三毒尘


此尘是欲非土尘,密说此欲为土尘;
 智者能除此欲染,非是无惭放逸人。
 此尘是瞋非土尘,密说此瞋为土尘;
 智者能除此瞋恚,非是无惭放逸人。
 此尘是痴非土尘,密说此痴为土尘;
 智者能除此痴毒,非是无惭放逸人。

 

                    愚路所说偈

 


[ 修心法语 ] [ 法雨法语 ] [ 首 页 ]