B441ani_sun.gif (7967 bytes) 88/89年 活動看板     


活動採集

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.12.24  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes) 89.11.26  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.10.22  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.09.24  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.08.27  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.07.23  精進禪一

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.07.15  夏季打坐先修班

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.05.06  五月份 健康教室講座
                  「長短腳、身體平衡與疾病的發生

B442trg_blu.gif (104 bytes) 89.03.29  精進禪三--境 長老

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.03.25  精進禪二--阿闍黎導師本法師

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.03.04  春季打坐先修班--指導老師 張玄祥 居士

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.02.26  精進禪三--阿闍黎導師本法師

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.02.05  新春大悲水法會

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.01.07  精進禪七 -- 阿闍黎導師本法師

B442trg_blu.gif (104 bytes)  89.01.01  心中心法二永日禪修

B442trg_blu.gif (104 bytes)  88.10.22  避穀精進班(22~28/10)

B442trg_blu.gif (104 bytes)  88.09.19  釋迦牟尼佛像安座、教師節聚餐


[ 首 頁 ]