Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes) 修密小參 --

持佛頂尊勝陀羅尼印之探討!


五十三參問:

請問師父,《佛頂尊勝陀羅尼經》中,有句:“以大日如來智印印之”的大日如來智印怎麼結,我知道修法需要求師灌頂,但是姻緣未熟,在學心密前我想通過先念誦大輪金剛陀羅尼,來修學佛頂尊勝陀羅尼,在《佛頂尊勝陀羅尼經》中提到兩個手印:一個是大日如來智印,一個是慕陀羅尼印。慕陀羅尼印從經中的文字看像是與安樂妙寶上的手印相符,但是大日如來智印我並不知道,還請師父指示!

 

師答:

吳大德:

阿彌陀佛!2010年2月21日mail收悉,您提問《佛頂尊勝陀羅尼經》持誦時的兩個問題,現解釋說明如下:

1.      《以大日如來智印印之》─如來智印是無相之印,以般若之智為印,則能入於實相之理,故說無相之印;又以智為印,不執一法,勘定是非真妄,故稱為智印。《佛說如來智印經》云:當說入一切佛境三昧名如來智印,偈語說如來智印為:「如身非身身解脫,無作無壞亦無得。法非相應不相應,是為顯示善逝身。非合不合無染著,非執非捨非等長。非造非處非非處,此身非顯無所欲。非執非作無所有,非色非心非二一。無分非分無起滅,真實無我現佛身。非強非弱亦非斷,非默非願非盡供。非得非定非依止,實身無染如是現。非見非聞非嗅觸,非依施設現影像…。」修瑜伽者不同事法,若於一念頃證無生,入如來智印,即轉五智成五分法身(戒、定、慧、解脫、解脫知見等五法身),悟三密即三身。初發心時便越百六十種心,度三無數劫行,證普現色身三昧耶,即是初發心時便成正覺,此等者無相智印之謂。若以有相密,仔細言之,如來之智用又有大智印、三昧耶智印、法智印、羯磨智印等四種。大智印又稱五智無際智,即以五相成身觀(即通達菩提心、修菩提心、成金剛心、證金剛身、佛身圓滿)而成本尊之身;三昧耶智印又稱如來本誓悲願平等內證智,即諸尊及修行者所結之印契;法智印又稱本性清淨妙法智,即諸尊之種子等;羯磨智印又稱自利利他羯磨智用,即諸尊之威儀形相。其中,大智印為大曼荼羅之用,三昧耶智印為三昧耶曼荼羅之用,法智印為法曼荼羅之用,羯磨智印為羯磨曼荼羅之用。於此問題上,您非依儀軌而修,不必用到此《大日如來智印》,若能無執入如來法身,亦可說是入《大日如來智印》。如果此處以三昧耶智印來結如來智拳印,又與後印有衝突,觀諸前賢大德密儀,無有此種說法。若勉強要用此大日如來智印,則建議您用觀想大日如來「法智印」,金剛界如來智印者即是觀「(鍐va3)種子字處於蓮華上。如下圖。

 

2.      慕陀羅尼印─經云:「屈其頭指以大母指,押合掌,當其心上。」(義淨大師),「作合十指爪印當於心上,二頭指二大拇指各相屈按。」(杜行顗大師),而地婆訶羅三藏所翻無印說明。您說依網上「安樂妙寶」所提的手印,是下列左圖的樣子?有些日本人稱此為「無所不至印」(下左圖),但依佛光大辭典之「無所不至印」似又稍有不同,中指後是交叉如金剛合掌(下右圖),此印又名大惠刀印。 

若依《佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法》印應為二手合掌屈二頭指甲相背,以二大指壓二頭指頭,如彈指勢」又依《四十帖決》所言:「無所不至印,二風(食指)初節甲頗屈殆合甲也。」及日本望月大辭典所述(長谷寺藏本):「無所不至印,與大日劍印之「開塔印」一樣,「二手虛心合掌(手印的印母之一),屈二食指之中節,橫相拄,以二拇指並壓二食指之上節,二拇指之間稍開如劍形。」依此三資料來源所言觀之,風、空二指要有彈指狀,此印似應屈食指尖一節,讓指甲相對碰,有如十四根本之心印,如下圖一、二圖例。這二圖例是最後印圖,密印結法當從蓮花化印開始,最後始成此印圖,要學密法,當要詳知之。謝謝您的mail。

      正面印圖(一)                   正面印圖(二)及說明

 


[ 修密小參 ] [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]