Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes) 不持《大輪金剛咒》而誦大悲咒,
              是為盜法罪?


一一四、參問:

請問 師父,在《大輪金剛陀羅尼經》裡有提到:「汝等金剛聞持咒方法,速先誦大輪金剛陀羅尼神咒。汝不持此法門者,一切諸咒縱令有驗,猶有行偽、盜法之罪,滅度之後當落地獄受罪苦已,當落畜生道,行偽獲罪如是。」這意思是不是說若未受持「大輪金剛陀羅尼神咒」,若是誦持其他咒語是否就是遭罪? 如弟子過去數年只有持誦《大悲咒》,而未持《大輪金剛陀羅尼神咒》,是否在這無意間已然遭罪?弟子惶恐盼師父開示...。

 

師答:  

Howard大德:

阿彌陀佛!元月7日mail收悉,所言《大輪金剛陀羅尼經》中所說在誦一切大咒前應誦《大輪金剛陀羅尼》,此意味密法未設壇場,但欲誦咒者作法者,需先自行誦《大輪金剛陀羅尼》21遍,誦此咒後即形成無形的壇場,即能作法誦持各大咒,利益一切眾生。

您誦大悲咒是觀世音菩薩依古佛傳述而教誦者,不必設壇場,故不必在誦大悲咒前,來誦《大輪金剛陀羅尼》神咒。依大悲咒的經文並沒提及您所提的資訊,故不受此一般密法作法需設壇場之規定,故不必掛礙,兩者並不相干,請放心。我們一般修行人不是密法作法者,故不必去掛礙這些,我們誦《大悲咒》僅是求菩薩加持消我們業障,不是作 什麼大法要利益一切有情等,且《大悲咒》神力無量,普及於一切眾生,沒有必要掛礙這些。若要完整誦《大悲咒》,最好找完整的經文《大悲心陀羅尼經》依之而誦更如法。謝謝您的mail


[ 一般小參 ] [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]