Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)修心小參 --

             無為法能破一切逆境得忍功夫!


一一三參問

法爾的老師們

您好!老師解惑!!

末學因為小孩還小,需要專心照顧!!所以靠上網自修,近日一直在思考老師所說的----無為法。

末學實在無法明白(無為法)在日常生活的運用,感覺好像自己懂,但又不是那麼確切。

末學的認知是指---不要著相,當心感覺不安時,不要認為不安,要當平常。

不用任一法門來對,凡事平常,靜觀,靜覺,靜受,時間過了就不去想,即放。

以上是末學認知,請老師指點,感恩!!

                      X 敬上

 

師答:

X大德:

阿彌陀佛!2009年元月8mail收悉,您所問的無為法,有好多的次第,若實修上要歷經六階段:

(1)虛空無為,謂離煩惱、所知諸障所顯現之真如,其無障礙恰如虛空,故稱虛空無為。

(2)擇滅無為,此係就正斷障立名。擇滅,即離繫之意。離一切有漏之繫縛而顯真理,故稱擇滅無為。

(3)非擇滅無為,真如之自性本來清淨,離諸雜染,以其非由無漏智之簡擇力,故稱非擇滅無為,此乃大乘之解釋。又有為法之緣缺故不生,此不生若滅,即顯真理,故稱非擇滅無為,此亦非由無漏智之簡擇力,為大小乘共通之解釋。

(4)不動無為,指顯現於第四靜慮之無為。第四禪唯有捨受,而離苦樂二受,故稱不動。於滅苦樂受處顯現寂靜之真理,故稱不動無為。

(5)想受滅無為,乃顯現於滅盡定之無為。於滅盡定中,滅盡六識心想及苦樂二受,故稱想受滅無為。

(6)真如無為,無為乃真實如常而不虛妄變異者,故稱真如無為。六者之中,前五者為詮法性之相的假名,後一者為詮法性之體的假名。

以上名相是阿羅漢修證的境界與過程,難免很難懂得,簡單講是不住一切法,目前依您的境界言,看您的認知是對的---不要著相,當心感覺不安時,不要認為不安,要當平常。不用任何一法門來對之,凡事平常,靜觀,靜覺,靜受,時間過了就不去想,即放。今生您若能做得到,雖然微細法塵沒辦法斷盡,也是個好的境界。因要斷微細習氣,要達真開悟後,始可以斷微習,但要完全清淨也不可能。若依《解深密經》講,作有為,不作有為想、不作無為想;作無為,不作無為想、不作有為想。這是菩薩不住涅槃而能度眾生之修證工夫。謝謝您的mail

  


[ 修心小參 ]  [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]