Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)修身小參 --

             打坐禪修中的呼吸四相是什麼狀況?


二七九、參問:

呼吸當中出現的風、喘、氣、息四種現象。我對其中的氣和息沒有一個深刻的理解,請大師能在百忙中給我一個對這氣和息兩像的深刻明瞭的解釋。先謝了!

 

師答:

吳大德:

阿彌陀佛!2007810mail收悉,您要懂的不是只有氣和息,因氣和息不懂,其他喘也會不懂的。《佛說大安般守意經》云:「息有四事,一者為風,二為氣,三為息,四為喘。有聲為風,無聲為氣,出入為息,氣出入不盡為喘也。」所以四相者,風相是我們呼吸的空氣進出,當氣還不能被丹田所利用時,就只是空氣進出鼻孔,這就是粗的風相。若呼吸時,息雖不綿延不絕,但已能無聲,則名為氣相。若是風相變微細,入氣相後,再能入綿綿不絕地微細進出鼻孔時,就是所謂的息相,此時丹田應已成形,可以納氣後轉為真氣,所以行者能資神安穩,得初步定力。當於息相中丹田氣不足外送,會造成身體上下真氣不能連貫時,就會有喘相發生。無知者不知喘相之真實,會一直喘、喘、喘,不會閉氣再誘起真氣,讓真氣補足就能不喘。

另天台宗開山智者大師()的《釋禪波羅蜜次第法門》說:「息調凡有四相,一者風,二者喘,三者氣,四者息。前三者不調相,後一者為調相,風相者,坐時鼻中息,出入覺有聲,喘相者,坐時雖無聲,而入出結滯不通。氣相者,坐時雖無聲亦不結滯,而出入不細。息相者,無聲、不結、不粗,出入綿綿,若存若亡,資神安穩。」習禪者,若守風者散,守喘則結,守氣則勞,守息則定。雖然智者大師所說,無有世尊所講之精確,甚至於境界有顛倒,這是此古僧大德個人的體會,也提出可以給您參考。謝謝您的mail
 


[ 修身小參 ] [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]