Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)修身小參 --

               要如何對治昏沉?


二六參問:

師父您好

最近在拜讀您網路上"佛心經" 其中一段您提到

《佛心經》云:「復有毘那夜迦名為斷修,此人來時一切念心俱時都盡,惛惛重睡,復生眾病。發動外魔,為作內障,令人怖懼,多起妄見,念異法想。如是諸想,即以無畏所攝。但行大悲願為眷屬,其人即自臣伏。得臣伏已,物非呵責,是為第六。」

我在打坐或平常讀書做實驗時,有時會突然昏沉很想睡覺,師父您網路文章上提到"內行的人從心或身上稍加用心,即能化解此外在的干擾",文章上沒有很詳細說明要如何化解干擾請問師父用什麼方法才能化解昏沉

                                
弟子 xx 敬上
       

師答:


呂大德:

阿彌陀佛!200773mail收悉,像這樣提出這種修行上的問題,比較實際,對於您才有好處。現在您的問題回答如下。打坐中若不是頭頸支姿勢不對(下巴沒內收),有氣感的人,應不會發生昏沉現象;當有外緣靠近,或覺陰氣很重逼身時,立即要覺知是有外緣來臨,一念警覺,即發大悲心,攝受它入大悲心中,不要用呵責,讓它心地也化入柔和,不再騷擾您,或能知難而退。若您不想表露、不想接觸外緣,得持一念入空,守住空寂,得清淨、無為相,心寂光明現起,亦可化掉外緣眾生之干擾。當然後者是要有禪修底子的人,始能自在無礙地現起諸法,隨緣應化,自然就能化解此種干擾。

依您的情況言,若發生昏沉現象,您也能警覺有外緣來擾,再依上述二法處理,若還不能成就,那就要用第二層次的法門,即唸句佛號、咒語等,達到提醒自己不昏沉,請菩薩、佛等加持化解,這是功夫不夠時,只得假藉佛菩薩來利益自己。謝謝您的mail

 


[ 修身小參 ] [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]