Help055.gif (23008 bytes) 你自己就是醫生

打坐禪修先當處理腳趾

104.10.14


《黃帝內經靈樞•經脈》述云:手太陰肺經→手陽明大腸經→足陽明胃經→足太陰脾經→手少陰心經→手太陽小腸經→足太陽膀胱經→足少陰腎經→手厥陰心包經→手少陽三焦經→足少陽膽經→足厥陰肝經等,十二經絡連接身體各處,手六陽脈從胸走至手指端,再連接頭部轉至腳趾端,再轉至體內上行五臟。

風大無形,如識大無形,卻能生萬法,風大不調時,經絡即不順,一經絡不順,次經絡相續不順,經絡不順暢即生病態。

打坐禪修先當處理腳趾,自己腳趾一觸即大痛,您也不要打坐了,先好好把腳趾轉動,前向折彎轉動、後向折彎轉動,單隻轉動、二、三隻連鎖轉動,各種方式都處理,直到腳趾不痛時再打坐,身體要健康亦如是。

大趾是與脾經、肝經與胃經有關,二趾間是與胃經有關,三趾間內側、外側都是與胃經有關,無名趾是與膽經有關,小趾是與膀胱經有關。腳底前端彎凹處是湧泉穴,是與腎經有關。

胃與脾互為表裡,膽與肝互為表裡,膀胱與腎互為表裡,六條脈表者從頭下行至腳,裡者從腳趾上行入體內五臟。

拉扯按壓轉,各個腳趾好好做,任何方式轉動能不痛即健康、氣通順,氣通才好打坐。不要再花錢花時間找人處理,您自己就是醫生。


[ 你自己就是醫生 ] [ 健康教室 ] [ 首 頁 ]