A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)  《浴佛功德篇》選讀

               --浴佛導言


浴佛導言

吾佛子等未深入經藏,不知某些行法對錯,對於佛陀所做之佛事是對與錯,當然就無從知悉。因緣成熟,能看到《浴佛功德經》與《般泥洹後灌臘經》,以及其他相關資料,始知古代中國唐、宋時代也有如法的浴佛法事,如今已不復見。而每年都學習其他道場,用個竹筒小杓來灌沐如來身,真是不如法至極。今已知過去每年浴佛節所作之佛事均不如法,想想也是,佛陀的福德浩瀚無邊,而我們僅用個竹筒舀清水灌沐如來身,真是應該懺悔過失,所以「法爾禪修中心」趕緊於今 (2555) 年將浴佛(snāna buddha yātra)之行法改正過來。

 依《浴佛功德經》所言:浴佛的香湯,應具足牛頭栴檀、白檀、紫檀、沈水,熏陸、金香,龍腦香,零陵、藿香等八種香料,用此等香料製備香水置於淨器中。又云:諸佛世尊具有三身,謂法身、受用身、化身,我涅槃後,若欲供養此三身者,當供養舍利。然有二種,一者身骨舍利,二者法頌舍利。即說頌曰:諸法從緣起,如來說是因,彼法因緣盡,是大沙門說。」所以我們於浴佛行法中,供養了佛陀的「身骨舍利」,也持誦了「法頌舍利」。再《般泥洹後灌臘經 》所言:向佛投槃(t9pam熏香)作禮,以五種香水,手自浴佛,師噠嚫(噠嚫即dak=i52從口親聲施咒願)

所以「法爾禪修中心」於今年之浴佛時,即依《浴佛功德經》所言,準備了八種香湯灌沐如來身,也用手來沐浴如來身。再依《般泥洹後灌臘經 》持「吉祥咒」祝願參與者,祈求三寶加被。《浴佛功德經》又言:「其浴像水,兩指瀝取,安自頂上,名吉祥水。瀉於淨地,莫令足踏。」所以最後還依《浴佛功德經》所言,邊持「吉祥咒」,邊為參與浴佛者頭頂上瀝滴「吉祥水」。

《浴佛功德經》云:「由作如是浴佛像故,能令汝等人天大眾,現受富樂,無病延年。於所願求,無不遂意。親友眷屬,悉皆安隱。長辭八難,永出苦源。不受女身,速成正覺。」

以香湯、淨水等為如來灌沐洗淨報身,有如上述諸功德,其實如來身心本自清淨,何需我等為如來淨身心?!只是如來慈悲,欲藉此教法,讓我等沐浴如來身時,記得學習如來真實法,來清淨我們之心地。有如佛陀於自說經(Udāna)中曾示知結髮婆羅門行者,他們於伽耶(gayā)河行沐浴時,佛見後便告諸比丘,即令多人水浴於此,亦不能藉此水得清淨。若有何人得到「真實法」,即可證得心地清淨也!所謂真實法者,即是無一法可得,無一境可執,只要求自性清淨。

依《般泥洹後灌臘經》記載,以佛誕日及比丘僧團於七月十五日結夏滿日可舉行灌佛,稱為灌臘。或依《譬喻經》言,也可於臘八時浴佛。當然寺廟有戒會、齋戒日等,或有想浴佛祈福時,都是可以隨時浴佛的,不是只有浴佛節時才可行浴佛也!


[ 浴佛功德經] [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]