A24WLOTUS.JPG (4513 bytes)律儀戒行篇--
         
佛說犯戒罪報輕重經 (戒經1) 

後漢安息三藏安世高譯


如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連,晡時從禪定覺,往至世尊所,頭面禮足住一面。

時尊者大目連,白佛言:「世尊!意有所疑,今欲請問,唯願聽許。」佛告目連:「聽汝所問,當為汝說。」目連,即白佛言:「世尊!若比丘、比丘尼,無慚愧心,輕慢佛語,犯眾學戒(即有關修行僧之衣、食、住、行之細則戒法。全稱眾多學法)如是犯波羅提提舍尼、波夜提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷。得幾所不饒益罪?唯願解說。」

佛告目連:「諦聽!諦聽!當為汝說。若比丘、比丘尼,無慚無愧,輕慢佛語,犯眾學戒。如四天王天壽五百歲,墮泥犁(地獄)中,於人間數九百千歲。」

佛告目連:「無慚無愧,輕慢佛語,犯波羅提提舍尼(naihsargika-prāyaścittika捨墮),如三十三天壽一千歲,墮泥中,於人間數三億六十千歲。」

佛告目連:「無慚無愧,輕慢佛語,犯波夜提(śuddha-prāyaścittika單墮),如夜摩天壽二千歲,墮泥犁中。於人間數二十億四十千歲。」

佛告目連::「無慚無愧,輕慢佛語,犯偷蘭遮(sthūlātyaya重罪、粗過),如兜率天壽四千歲,墮泥犁中。於人間數,五十億六十千歲。」

佛告目連:「無慚無愧,輕慢佛語,犯僧伽婆尸沙(samghāvaśesa眾決斷),如不憍樂天壽八千歲,墮泥犁中。於人間數,二百三十億四十千歲。」

佛告目連:「無慚無愧,輕慢佛語,犯波羅夷(pārājika極惡),如他化自在天壽十六千歲,墮泥犁中。於人間數,九百二十一億六十千歲。」

時尊者目連聞佛所說歡喜奉行。

爾時尊者目連。即說偈言。

因緣輕慢故,命終墮惡道;因緣修善者,於此生天上

緣斯修福業,離惡得解脫;不善觀因緣,身壞入惡道

比丘謹慎樂,放逸多憂譴;變諍小致大,積惡入火

持戒福致喜,破戒有懼心;永斷三界漏,爾乃得涅槃

戒德可恃怙,福報常隨己;見法為人長,眾遠三惡道

戒慎除恐畏,福德三界尊;鬼龍蛇毒害,不犯持戒人

神仙五通人,造世諸;為諸慚愧者,斷諸無慚愧

如來制禁戒,半月半月說;已說戒利益,稽首禮諸佛。

 

佛說犯戒罪報輕重經

偷蘭遮(sthūlātyaya):大罪、重罪、粗罪、粗惡、粗過。欲犯波羅夷、僧殘之未遂罪或預備罪之意,係指除突吉羅(惡作,小過)輕罪以外之一切重罪。

 *** 


[《律儀戒行篇》選讀 ] [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]