A24WLOTUS.JPG (4513 bytes) 《大般若經》卷四十一
            初分般若行相品第十之四(2-1)


一、前言

40卷下部須菩提尊者再說,菩薩摩訶薩當有方便善巧修行般若波羅蜜多,當觀六大性空,亦不離空,是在行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行四聖諦,不行四聖諦相,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,觀四聖諦四聖諦性空,不離四聖諦空。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行十二因緣觀,是行般若波羅蜜多,不行十二因緣相,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,觀十二因緣性空,空非十二因緣,十二因緣不離空,空不離十二因緣。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行四靜慮、四無量、四無色定,及不行四靜慮、四無量、四無色定相,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,觀四靜慮、四無量、四無色定性空,再觀四靜慮等非四靜慮,空是四靜慮等。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行卅七道品相,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,觀卅七道品性空,空即是卅七道品。

41卷上部份須菩提尊者再說,菩薩摩訶薩當有方便善巧修行般若波羅蜜多,不行六度,不行六度相,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行六度常、無常等,不行六度常、無常相等,是行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩當知方便善巧修行般若波羅蜜多時,應觀六度性空,空不離六度,六度不離空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法,不取有,不取非有,不取亦有亦非有,不取非有非非有,於不取亦不取。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,應觀自性不可得,一切法不可取、非不可取,若取不取,非行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,不取行,不取不行,不取亦行亦不行,不取非行非不行,於不取亦不取,是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。除一切法無所取著三摩地速證無上菩提外,尚有其他三摩地亦能速證無上菩提。菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地,而不見此諸三摩地,亦不著此諸三摩地,亦不念言,我已入此諸三摩地。

所以菩薩摩訶薩要以善巧方便來觀一切行法具空性與空相,不執取一切修行境界相及世間一切常、無常等對待語諸法相,菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,不取行,不取不行,不取亦行亦不行,不取非行非不行,於不取亦不取,是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此行法即是般若波羅蜜多的智慧,菩薩應能對於一切法觀其無所有、不可得,具有不即不離,能知而能離等智慧,如此就能成就菩提分法。

 

二、經文

1.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行六度,不行六度相,是行般若波羅蜜多

舍利子!若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行布施波羅蜜多,不行布施波羅蜜多相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多,不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相,是行般若波羅蜜多。

2.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行六度常、無常等,不行六度常、無常相等,是行般若波羅蜜多

行布施波羅蜜多常、無常,不行布施波羅蜜多常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常、無常,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多樂、苦,不行布施波羅蜜多樂、苦相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂、苦,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂、苦相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多我、無我,不行布施波羅蜜多我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我、無我,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多淨、不淨,不行布施波羅蜜多淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨、不淨,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。

3.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行六度空、不空等,不行六度空、不空相等,是行般若波羅蜜多

行布施波羅蜜多空、不空,不行布施波羅蜜多空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空、不空,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無相、有相,不行布施波羅蜜多,無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相、有相,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無願、有願,不行布施波羅蜜多無願、有願相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願、有願,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願、有願相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜、不寂靜,不行布施波羅蜜多寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。

不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜、不寂靜,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多遠離、不遠離,不行布施波羅蜜多遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離、不遠離,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。

4.菩薩摩訶薩當知方便善巧修行般若波羅蜜多時,應觀六度性空,空不離六度,六度不離空

利子!當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,何以故?舍利子!布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空,舍利子!是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多,空是布施波羅蜜多,空非布施波羅蜜多,布施波羅蜜多不離空,空不離布施波羅蜜多,布施波羅蜜多即是空,空即是布施波羅蜜多,淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。

5.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行五眼、六神通,不行五眼、六神通相,是行般若波羅蜜多

舍利子!若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行五眼,不行五眼相,是行般若波羅蜜多。不行六神通,不行六神通相,是行般若波羅蜜多。

6.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行五眼、六神通常、無常等,不行五眼、六神通常、無常相等,是行般若波羅蜜多

不行五眼常、無常,不行五眼常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行六神通常、無常,不行六神通常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行五眼樂、苦,不行五眼樂、苦相,是行般若波羅蜜多。不行六神通樂、苦,不行六神通樂、苦相,是行般若波羅蜜多。不行五眼我、無我,不行五眼我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行六神通我、無我,不行六神通我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行五眼淨、不淨,不行五眼淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。不行六神通淨、不淨,不行六神通淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。

7.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行五眼、六神通空、不空等,不行五眼、六神通空、不空相等,是行般若波羅蜜多

行五眼空、不空,不行五眼空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行六神通空、不空,不行六神通空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行五眼無相、有相,不行五眼無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行六神通無相、有相,不行六神通無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行五眼無願、有願,不行五眼無願、有願相,是行般若波羅蜜多。不行六神通無願、有願,不行六神通無願、有願相,是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜、不寂靜,不行五眼寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行六神通寂靜、不寂靜,不行六神通寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行五眼遠離、不遠離,不行五眼遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。不行六神通遠離、不遠離,不行六神通遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。

8.菩薩摩訶薩當知方便善巧修行般若波羅蜜多時,應觀五眼、六神通性空,空不離五眼、六神通,五眼、六神通不離空

利子!當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,何以故?舍利子!五眼五眼性空,六神通六神通性空,舍利子!是五眼非五眼,空是五眼,空非五眼,五眼不離空,空不離五眼,五眼即是空,空即是五眼,六神通亦復如是。

9.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力等,不行佛十力等相,是行般若波羅蜜多

利子!若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力,不行佛十力相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏、四無礙解、大慈大悲大喜大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,不行四無所畏乃至一切相智相,是行般若波羅蜜多。

10.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力等常、無常等,不行佛十力常、無常相等,是行般若波羅蜜多

行佛十力常、無常,不行佛十力常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常、無常,不行四無所畏乃至一切相智常、無常相,是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂、苦,不行佛十力樂、苦相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂、苦,不行四無所畏乃至一切相智樂、苦相,是行般若波羅蜜多。

11.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力等我、無我等,不行佛十力我、無我相等,是行般若波羅蜜多

行佛十力我、無我,不行佛十力我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我、無我,不行四無所畏乃至一切相智我、無我相,是行般若波羅蜜多。不行佛十力淨、不淨,不行佛十力淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨、不淨,不行四無所畏乃至一切相智淨、不淨相,是行般若波羅蜜多。

12.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力等空、不空等,不行佛十力空、不空相等,是行般若波羅蜜多

行佛十力空、不空,不行佛十力空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空、不空,不行四無所畏乃至一切相智空、不空相,是行般若波羅蜜多。不行佛十力無相、有相,不行佛十力無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相、有相,不行四無所畏乃至一切相智無相、有相相,是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願、有願,不行佛十力無願、有願相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願、有願,不行四無所畏乃至一切相智無願、有願相,是行般若波羅蜜多。

13.菩薩摩訶薩以方便善巧修行般若波羅蜜多時,不行佛十力等寂靜、不寂靜等,不行佛十力寂靜、不寂靜相等,是行般若波羅蜜多

行佛十力寂靜、不寂靜不行佛十力寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜、不寂靜,不行四無所畏乃至一切相智寂靜、不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不行佛十力遠離、不遠離,不行佛十力遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離、不遠離,不行四無所畏乃至一切相智遠離、不遠離相,是行般若波羅蜜多。

14.菩薩摩訶薩當知方便善巧修行般若波羅蜜多時,應觀佛十力等性空,空不離佛十力等,佛十力等不離空

利子!當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多,何以故?舍利子!佛十力佛十力性空,四無所畏、四無礙解、大慈大悲大喜大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智,四無所畏乃至一切相智性空,舍利子!是佛十力非佛十力,空是佛十力,空非佛十力,佛十力不離空,空不離佛十力,佛十力即是空,空即是佛十力,四無所畏乃至一切相智亦復如是。

15.菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法,不取有,不取非有,不取亦有亦非有,不取非有非非有,於不取亦不取

利子!如是菩薩摩訶薩,有方便善巧修行般若波羅蜜多,能得無上正等菩提,舍利子!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法,不取有,不取非有,不取亦有亦非有,不取非有非非有,於不取亦不取。時舍利子問善現言:何因緣故,是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法都無所取?

16.菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,應觀自性不可得,一切法不可取、非不可取,若取不取,非行般若波羅蜜多

善現答言:由一切法自性不可得,何以故?一切法以無性為自性故,由此因緣,若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於一切法,若取有,若取非有,若取亦有亦非有,若取非有非非有,若取不取,非行般若波羅蜜多,所以者何?以一切法都無自性不可取故。

17.菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,不取行,不取不行,不取亦行亦不行,不取非行非不行,於不取亦不取,是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地

舍利子!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,不取行,不取不行,不取亦行亦不行,不取非行非不行,於不取亦不取。時舍利子問善現言:何因緣故?是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多都無所取。善現答言:由般若波羅蜜多自性不可得,何以故?般若波羅蜜多,以無性為自性故。由此因緣,若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,於般若波羅蜜多,若取行,若取不行,若取亦行亦不行,若取非行非不行,若取不取,非行般若波羅蜜多,所以者何?以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子!是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法及般若波羅蜜多,都無所取,無所執著,是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地,此三摩地微妙殊勝廣大無量,能集無邊無礙作用,不共一切聲聞獨覺。

18.除一切法無所取著三摩地速證無上菩提外,尚有其他三摩地亦能速證無上菩提

舍利子!若菩薩摩訶薩,於此三摩地琣矰ㄠ芊A速證無上正等菩提。時舍利子問善現言:諸菩薩摩訶薩,為但於此一三摩地琣矰ㄠ佼t證無上正等菩提,為更有餘諸三摩地琣矰ㄠ芊A亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。善現答言:非但於此一三摩地,更有所餘諸三摩地,諸菩薩摩訶薩琣矰ㄠ佼t證無上正等菩提。舍利子言:何者是耶?善現答言:所謂健行三摩地,寶印三摩地,師子遊戲三摩地,妙月三摩地,月幢相三摩地,一切法海三摩地,觀頂三摩地,法界決定三摩地,決定幢相三摩地,金剛喻三摩地,入法印三摩地,三摩地王三摩地,善安住三摩地,善立定王三摩地,放光三摩地,無忘失三摩地,放光無忘失三摩地,精進力三摩地,莊嚴力三摩地,等涌三摩地,入一切言詞決定三摩地,入一切名字決定三摩地,觀方三摩地,總持印三摩地,諸法等趣海印三摩地,王印三摩地,遍覆虛空三摩地,金剛輪三摩地,三輪清淨三摩地,無量光三摩地,無著無障三摩地,斷諸法轉三摩地,棄捨珍寶三摩地,遍照三摩地,不眴三摩地,無相住三摩地,不思惟三摩地,降伏四魔三摩地,無垢燈三摩地,無邊光三摩地,發光三摩地,普照三摩地,淨堅定三摩地,師子奮迅三摩地,師子頻申三摩地,師子欠呿三摩地,無垢光三摩地,妙樂三摩地,電燈三摩地,無盡三摩地,最勝幢相三摩地,帝相三摩地,順明正流三摩地,具威光三摩地,離盡三摩地,不可動轉三摩地,寂靜三摩地,無瑕隙三摩地,日燈三摩地,月淨三摩地,淨眼三摩地,淨光三摩地,月燈三摩地,發明三摩地,應作不應作三摩地,智相三摩地,金剛鬘三摩地,住心三摩地,普明三摩地,妙安立三摩地,寶積三摩地,妙法印三摩地,一切法性平等三摩地,棄捨塵愛三摩地,法涌圓滿三摩地,入法頂三摩地,寶性三摩地,捨喧諍三摩地,飄散三摩地,分別法句三摩地,決定三摩地,無垢行三摩地,字平等相三摩地,離文字相三摩地,斷所緣三摩地,無變異三摩地,無種類三摩地,入名相三摩地,無所作三摩地,入決定名三摩地,行無相三摩地,離翳闇三摩地,具行三摩地,不變動三摩地,度境界三摩地,集一切功德三摩地,無心住三摩地,決定住三摩地,淨妙花三摩地,具覺支三摩地,無邊辯三摩地,無邊燈三摩地,無等等三摩地,超一切法三摩地,決判諸法三摩地,散疑三摩地,無所住三摩地,一相莊嚴三摩地,引發行相三摩地,一行相三摩地,離諸行相三摩地,妙行三摩地,達諸有底遠離三摩地,入一切施設語言三摩地,堅固寶三摩地,於一切法無所取著三摩地,電焰莊嚴三摩地,除遣三摩地,無勝三摩地,法炬三摩地,慧燈三摩地,趣向不退轉神通三摩地,解脫音聲文三摩地,炬熾然三摩地,嚴淨相三摩地,無相三摩地,無濁忍相三摩地,具一切妙相三摩地,具總持三摩地,不喜一切苦樂三摩地,無盡行相三摩地,攝伏一切正邪性三摩地,斷憎愛三摩地,離違順三摩地,無垢明三摩地,極堅固三摩地,滿月淨光三摩地,大莊嚴三摩地,無執電光三摩地,能照一切世間三摩地,能救一切世間三摩地,定平等性三摩地,無塵有塵平等理趣三摩地,無諍有諍平等理趣三摩地,無巢穴無標幟無愛樂三摩地,決定安住真如三摩地,器中涌出三摩地,燒諸煩惱三摩地,大智慧炬三摩地,出生十力三摩地,開闡三摩地,壞身惡行三摩地,壞語惡行三摩地,壞意惡行三摩地,善觀察三摩地,如虛空三摩地,無染著虛空三摩地,舍利子!若菩薩摩訶薩,於如是等諸三摩地,琣矰ㄠ芊A速證無上正等菩提,復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門,若菩薩摩訶薩能善修學,亦令速證阿耨多羅三藐三菩提。

19.菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地,而不見此諸三摩地,亦不著此諸三摩地,亦不念言,我已入此諸三摩地

爾時具壽善現承佛神力語舍利子言:若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者,當知已為過去諸佛之所授記,亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子!是菩薩摩訶薩,雖住如是諸三摩地,而不見此諸三摩地,亦不著此諸三摩地,亦不念言,我已入此諸三摩地,我今入此諸三摩地,我當入此諸三摩地,唯我能入,非餘所能,彼如是等尋思分別,由斯定力皆不現行。

時舍利子問善現言:為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地,已為過去現在諸佛所授記耶?善現答言:不也!舍利子!何以故?舍利子!般若波羅蜜多不異諸三摩地,諸三摩地不異般若波羅蜜多,菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩,般若波羅蜜多即是諸三摩地,諸三摩地即是般若波羅蜜多,菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地,般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩,所以者何?以一切法性平等故。(待續)


[ 大般若經》選讀 ] [ 經典選讀 ] [ 首 頁 ]