lotus1.jpg (8966 bytes)認識本性 - 前言
           
   (本篇文章為張玄祥居士所撰未經同意請勿引用轉載)


 

南嶽慧思禪師示眾曰:「道源不遠,性海非遙。但向己求,莫從他覓。覓即不得,得亦不真。」

(玄祥釋解:「佛道之本源本是不遠,毗盧性海亦非很遙。但要知悟得佛道、悟入毗盧性海,一定要向己心去求,不可從外、從他而去追覓。從外覓即不能獲得,縱然有所獲得,此所得者亦非真正的。」)

南嶽慧思禪師偈曰:「天不能蓋地不載,無去無來無障礙,無長無短無青黃,不在中間及內外,超群出眾太虛元,指物傳心人不會。」

(玄祥釋解:「此性海本係天不能蓋覆,地亦不能載,本無所來去,亦無所能障礙,本無長短形相,亦無種種顏色。亦不在色身體中間及內外,超越諸眾大而週遍法界,指向諸物傳導心念,但諸眾生卻不能會其本來意。」)

南嶽慧思禪師又偈曰:「頓悟心源開寶藏,隱顯靈通現真相。獨行獨坐常巍巍,百億化身無數量。縱令逼塞滿虛空,看時不見微塵相。可笑物兮無比況,口吐明珠光晃晃,尋常見說不思議,一語標名言下當。」

(玄祥釋解:「若能突破黑漆桶,頓時悟入自心本源打開無上寶藏,隱約中顯其靈通,現其真正本相。行、住、坐、臥全屬獨自走作而常顯巍巍不可犯相,感而遂通幻化百億化身無等倫比。縱令其體性逼迫塞滿虛空,看時卻不能見有絲毫微塵相。可笑的是此物無能比擬 但由口出之言,就像摩尼寶珠樣光晃晃地,平時看與說等卻現出不可思議之境界,一語之間標示出名言,且於當下即承當。」)


[ 認識本性 ] [ 公案禪機 ] [ 首 頁 ]